47
Epi li te mennen m retounen nan Éz 41:2pòt kay la; epi gade byen dlo t ap koule soti anba papòt kay la vè lès, paske kay la te bay fas vè lès. Epi dlo a t ap koule soti pa anba, soti akote dwat kay la, soti kote sid lotèl la. Li te mennen mwen deyò pa chemen pòtay nò a, epi te mennen m ozanviwon pa deyò rive nan pòtay eksteryè a pa chemen pòtay ki bay fas vè lès la. Epi gade byen, dlo t ap koule soti nan kote sid la.
Lè mesye a te sòti deyò vè lès ak yon kòd mezi nan men l, li te mezire mil koude e li te mennen m pase nan dlo a, dlo ki te rive nan cheviy pye l yo. Ankò, li te mezire mil koude e li te mennen m pase nan dlo ki rive jis nan jenou yo. Ankò, li te mezire mil koude e li te mennen m pase nan dlo ki rive nan senti a. Ankò, li te mezire mil koude; epi yon rivyè ke m pa t ka travèse, paske dlo a te vin leve, te gen ase dlo naje ladann, yon És 11:9rivyè ki pa t ka janbe.
Li te di m: “Fis a lòm, èske ou Éz 8:6wè sa a?” Epi li te mennen m retounen rive arebò rivyè a. Alò, lè m te retounen, gade byen, akote rivyè a, te gen anpil És 60:13-21pyebwa nan yon kote yo ak nan lòt la. Epi li te di mwen: “Dlo sila yo sòti nan rejyon lès pou desann rive nan Det 3:17dezè a; epi kontinye vè lanmè, menm antre nan lanmè a e dlo lanmè yo vin fre. Li va vin rive ke tout kreyati vivan ki naje tout kote ke rivyè a ale, yo va viv. Epi yo va genyen anpil pwason, paske dlo sa yo ale la e lòt yo vin fre; konsa, És 12:3tout bagay va viv kote rivyè a ale. 10 Epi li va vin rive ke Mat 4:19mesye lapèch yo va kanpe akote li; soti En-Guédi jis rive En-Églaïm, va gen kote pou ouvri filè yo. Pwason pa yo va selon espès pa yo, tankou pwason Gwo Lanmè a, anpil, anpil. 11 Men marekaj li yo ak fòs li yo p ap vin fre; yo va rete Det 29:23sale. 12 Akote rivyè a, arebò li, soti yon kote a yon lòt, va grandi tout pyebwa ki bay manje. Fèy yo p ap fennen e fwi yo p ap manke. Yo va donnen chak mwa akoz dlo yo koule soti nan sanktiyè a, fwi pa yo va pou manje e Rev 22:2fèy yo va pou gerizon.”
13 Konsa pale Senyè BONDYE a: “Sa va sèvi kon Nonb 34:2-12lizyè ak sila nou va divize peyi a kon eritaj pami douz tribi Israël yo; Joseph va gen de pòsyon. 14 Nou va divize li kon eritaj, chak egal ak lòt; paske Mwen te Det 1:8sèmante pou bay li a papa zansèt nou yo e peyi sa a va tonbe a nou menm kon eritaj.
15 “Sa se Nonb 34:7-9lizyè peyi a: nan kote nò, soti nan Gwo Lanmè a, pa chemen Hethlon, jis rive nan antre a Tsedad; 16  Nonb 13:21Hamath, Bérotha, Sibraïm, ki antre lizyè Damas ak lizyè Hamath; Hatzer-Hatthicon, kote lizyè Havran an. 17 Lizyè a va rive soti nan lanmè a Nonb 34:9Hatsar-Énon nan lizyè Damas e nan rejyon nò, vè nò, se lizyè Hamath la. Sa se fwontyè nan kote nò a.”
18 “Nan kote Nonb 34:10-12lès la, soti nan antre Havran, Damas Galaad ak peyi Israël, se va Larivyè Jourdain an; soti nan lizyè nò a jis rive nan lanmè lès la, ou va mezire li. Sa se kote lès la.”
19 “Nan kote sid la, vè sid li va soti Thamar jis rive nan dlo Det 32:51Meriba-Kadès, pou rive nan flèv Égypte la ak nan Gwo Lanmè a. Sa se kote sid la, vè sid.”
20 “Nan kote Nonb 34:6lwès la, se va Gwo Lanmè a, soti nan lizyè sid la pou rive nan yon pwent anfas Lebo-Hamath. Sa se kote lwès la.”
21 “Konsa nou va pataje peyi sa pami nou menm selon trib Israël yo. 22 Ou va divize li pa tiraj osò kon eritaj pami nou menm e pami letranje ki rete nan mitan nou yo, ki fè fis nan mitan nou yo. Epi yo va pou nou tankou moun peyi natal, pami fis Israël yo; yo va resevwa yon Trav 11:18eritaj avèk nou pami tribi Israël yo. 23 Epi nan tribi kote etranje a rete a, se la ou va bay li eritaj li,” deklare Senyè BONDYE a.

47:1 Éz 41:2

47:5 És 11:9

47:6 Éz 8:6

47:7 És 60:13-21

47:8 Det 3:17

47:9 És 12:3

47:10 Mat 4:19

47:11 Det 29:23

47:12 Rev 22:2

47:13 Nonb 34:2-12

47:14 Det 1:8

47:15 Nonb 34:7-9

47:16 Nonb 13:21

47:17 Nonb 34:9

47:18 Nonb 34:10-12

47:19 Det 32:51

47:20 Nonb 34:6

47:22 Trav 11:18