2
Konsa pale SENYÈ a:
“Akoz de twa transgresyon Moab yo, menm kat;
Mwen p ap retire pinisyon an,
akoz li te II Wa 3:26,27brile zo a wa Édom nan
pou l fè lacho.
Pou sa, Mwen va voye dife sou Moab
e li va devore sitadèl Jr 48:24,41Kérijoth yo.
Moab va mouri nan mitan gwo zen,
kri lagè ak son a twonpèt.
Anplis, Mwen va koupe retire Sòm 2:10jij la nan mitan yo,
e touye tout prens li yo ansanm avè l,” di SENYÈ a.
Konsa pale SENYÈ a:
“Akoz de twa transgresyon a Juda yo, menm kat,
mwen p ap retire pinisyon an,
akoz yo te Jij 2:17-20 rejte lalwa SENYÈ a,
e yo pa t kenbe règleman Li yo;
És 9:15,16manti yo te koz yo vin egare,
dèyè sila menm papa zansèt yo te mache.
Pou sa, Mwen va voye dife sou Juda,
e li va devore palè a Jérusalem yo.” Jr 17:27
Konsa pale SENYÈ a:
“Akoz de twa transgresyon a Israël yo, menm kat,
Mwen p ap retire pinisyon an;
akoz yo te Jl 3:3vann sila ki dwat yo pou lajan,
e malere yo pou achte de grenn sapat.
Sila yo k ap foule tèt a malere a,
jis pou l rive nan pousyè,
k ap refi bay jistis a oprimen an.
Yon gason ak papa li antre nan menm fanm nan
pou yo ka pwofane non sen Mwen an.
Yo lonje kò yo bò kote tout lotèl,
sou vètman Egz 22:26ki te pran kon garanti yo.
Nan kay Bondye yo a, yo bwè diven nan
ki te bay pou peye amann yo.
Malgre sa, se te Mwen menm
ki te detwi Nonb 21:23-25 Amoreyen yo devan yo,
malgre Nonb 13:32wotè yo te tankou wotè a pye palmis
e yo te gen fòs tankou bwadchenn.
Mwen te detwi ni fwi yo pa anlè, ni rasin yo pa anba.
 
10 “Se te Mwen menm ki te mennen nou
monte soti peyi Égypte la.
E Mwen te mennen nou nan dezè a pandan Det 2:7karantan,
pou nou ta ka posede peyi Egz 3:8 Amoreyen yo.
11 Mwen te Det 18:18 fè leve kèk nan fis nou yo kon pwofèt,
e kèk nan jennonm nou yo kon Nonb 6:2,3Nazareyen.
Èske se pa sa, fis Israël yo?” di SENYÈ a.
12 Men, nou te fè Nazareyen yo bwè divin,
e nou te kòmande pwofèt yo. Nou te di yo:
És 30:10 “Pa pwofetize!”
13 Gade byen, Mwen És 1:14va peze nou anba chaj,
kon kabwa chaje lè l plen chaj sereyal.
14  És 30:16,17Kouri kite p ap posib, menm pou sila ki pi vit la;
Sila ki dyanm lan,
p ap ka ranfòse fòs li,
ni sila ki pwisan an,
p ap ka delivre tèt li.
15 Ni sila ki Jr 51:56 fò ak banza a, p ap ka kanpe.
Sila ki rapid a pye a p ap ka delivre tèt li.
Sila ki konn monte És 31:3cheval la p ap chape.
16 Menm pi brav pami gèrye yo
va Jij 4:17chape poul yo toutouni nan jou sa a”,
di SENYÈ a.

2:1 II Wa 3:26,27

2:2 Jr 48:24,41

2:3 Sòm 2:10

2:4 Jij 2:17-20

2:4 És 9:15,16

2:5 Jr 17:27

2:6 Jl 3:3

2:8 Egz 22:26

2:9 Nonb 21:23-25

2:9 Nonb 13:32

2:10 Det 2:7

2:10 Egz 3:8

2:11 Det 18:18

2:11 Nonb 6:2,3

2:12 És 30:10

2:13 És 1:14

2:14 És 30:16,17

2:15 Jr 51:56

2:15 És 31:3

2:16 Jij 4:17