AMOS
1
Pawòl a Amos, ki te pami bèje mouton II Sam 14:2; Za 14:5 Tekoa yo, pawòl ke li te wè nan vizyon konsènan Israël nan jou a Ozias, wa Juda a, e nan jou a Jéroboam, fis a Joas la, wa Israël la, dezan avan tranbleman tè an. Li te di:
És 42:13“SENYÈ a va gwonde soti nan Sion;
Li va fè sone vwa Li soti Jérusalem;
epi patiraj a bèje yo va fè dèy e
anwo tèt Carmel va vin seche nèt.”
Konsa pale SENYÈ a:
“Akoz de Am 2:1,4,6twa transgresyon a Damas yo,
menm kat,
mwen p ap retire pinisyon li;
akoz yo te bat Galaad ak zouti an fè yo.
Pou sa, Mwen va voye dife sou kay Hazaël
e li va devore sitadèl a Ben-Hadad yo. I Wa 20:1
Anplis, Mwen va Jr 51:30 kase baryè an fè
damas la;
Mwen va koupe retire sila ki rete nan vale
Bikath-Aven nan,
ak sila ki kenbe baton wayal la soti Beth-Éden;
epi pèp Syrie a va ale an egzil an II Wa 16:9Kir,”
di SENYÈ a.
Konsa pale SENYÈ a:
“Akoz de twa transgresyon a Gaza yo, menm kat,
mwen p ap retire pinisyon an, akoz yo te
depòte tout pèp la, pou Éz 35:5 livre yo bay Édom.
Pou sa, Mwen va voye dife sou miray Gaza a e
li va devore sitadèl li yo nèt.
Anplis, Mwen va koupe retire sila ki rete Asdod yo
ak sila ki kenbe baton wayal la nan Askalon;
epi mwen va tounen men mwen kont Ékron;
epi retay a És 14:29-31Filisten yo va peri,”
di Senyè BONDYE a.
Konsa pale SENYÈ a:
“Akoz de twa transgresyon Tyr yo, menm kat,
mwen p ap retire pinisyon an, akoz yo te
livre tout pèp la nèt bay Édom e yo pa t sonje
akò I Wa 9:11-14 fratènèl la.
10 Akoz sa, Mwen va Za 14:5voye dife sou miray
a Tyr la e li va devore sitadèl li yo.”
11 Konsa pale SENYÈ a:
“Akoz de twa transgresyon Édom yo, menm kat;
mwen p ap retire pinisyon an,
akoz li te kouri dèyè frè l ak nepe
pandan li te refize gen pitye;
mekontantman li te dechire tout tan e li te
kenbe kòlè li jis pou tout tan. Nonb 20:14-21; És 57:16
12 Pou sa, Mwen va voye dife sou Théman
e li va devore tout sitadèl a Botsra yo.” Jr 49:7,20
13 Konsa pale SENYÈ a:
“Akoz de twa transgresyon a fis a Ammon yo,
menm kat; Mwen p ap retire pinisyon an,
akoz yo te II Wa 15:16chire vant fanm ansent a Galaad yo
pou És 5:8 agrandi lizyè yo.
14 Pou sa, Mwen va sanble yon dife sou miray Det 3:11Rabba a,
li va devore sitadèl li yo nèt;
nan mitan gwo kri lagè nan jou batay la,
nan mitan siklòn nan jou tanpèt la;
15 Epi wa yo a va antre an egzil, Jr 49:3 li menm ansanm ak prens li yo”,
di Senyè a

1:1 II Sam 14:2; Za 14:5

1:2 És 42:13

1:3 Am 2:1,4,6

1:4 I Wa 20:1

1:5 Jr 51:30

1:5 II Wa 16:9

1:6 Éz 35:5

1:8 És 14:29-31

1:9 I Wa 9:11-14

1:10 Za 14:5

1:11 Nonb 20:14-21; És 57:16

1:12 Jr 49:7,20

1:13 II Wa 15:16

1:13 És 5:8

1:14 Det 3:11

1:15 Jr 49:3