35
Anplis, pawòl SENYÈ a te vin kote Mwen e te di: “Fis a lòm, mete figi ou kont Jen 36:8Mòn Séir e pwofetize kont li Epi di li:
‘Konsa pale Senyè BONDYE a:
“Gade byen, Mwen kont ou, Mòn Séir,
Mwen va lonje men M kont ou
pou fè ou vin yon Jr 49:13-18dezolasyon ak yon dezè.
Mwen va fè Éz 6:6devaste vil ou yo
e ou va vin Yon dezolasyon.
Epi ou va konnen ke Mwen se SENYÈ a.
“ ‘ “Paske ou te gen Sòm 137:7rayisman etènèl e ou te livre fis Israël yo bay pouvwa a nepe nan lè malè yo, nan lè gwo pinisyon a lafen an, Akoz sa, jan Mwen viv la”, deklare Senyè BONDYE a: “Mwen va livre ou a És 63:2-6san vèse, san vèse va swiv ou; akoz ou pa t rayi san vèse; pou sa, san vèse va swiv ou. Mwen va fè Mòn Séir vin yon dezè ak yon kote dezole e Mwen va dekoupe retire nèt sou li sila ki pase antre e retounen ladann yo. Mwen va És 34:5-6plen mòn li yo ak kadav li yo; sou kolin ou yo, nan vale ou yo ak nan tout ravin ou yo, sila ki mouri pa nepe yo va tonbe. Mwen va fè ou vin yon Jr 49:13dezolasyon jis pou tout tan e vil ou yo p ap gen moun menm. Epi ou va konnen ke Mwen se SENYÈ a.
10 “ ‘ “Akoz ou te Sòm 83:4-12di: ‘Nasyon sila yo ak de peyi sa yo va pou mwen e nou va posede yo,’ sepandan, SENYÈ a te la, 11 Jan Mwen viv la”, deklare Senyè Bondye a: “Mwen va regle ou Sòm 137:7selon kòlè ou ak selon jalouzi ke ou te montre akoz rayisman ou kont yo; konsa, Mwen va fè Mwen menm vin rekonèt pami yo lè M jije ou. 12 Nan lè sa a, ou va konnen ke Mwen menm, SENYÈ a, te tande tout vye mo ou yo, ke ou te pale kont mòn a Israël yo lè ou te di: ‘Yo fin dezole nèt; yo fin Jr 50:7livre nan men nou kon manje.’ 13 Epi ou te És 10:13-14pale ak awogans kont Mwen e ou te miltipliye pawòl ou yo kont Mwen; Mwen te tande sa.” 14 Konsa pale Senyè BONDYE a: És 44:23“Pandan tout tè a ap rejwi, Mwen va fè ou vin dezolasyon. 15 Jan ou te rejwi sou eritaj lakay Israël akoz li te dezole a, se Ab 15konsa Mwen va fè ou menm. Ou va vin yon dezolasyon, O! Mòn Séir, ak tout Édom, yo tout ladann. Nan lè sa a, yo va konnen ke Mwen se SENYÈ a.’ ”

35:2 Jen 36:8

35:3 Jr 49:13-18

35:4 Éz 6:6

35:5 Sòm 137:7

35:6 És 63:2-6

35:8 És 34:5-6

35:9 Jr 49:13

35:10 Sòm 83:4-12

35:11 Sòm 137:7

35:12 Jr 50:7

35:13 És 10:13-14

35:14 És 44:23

35:15 Ab 15