6
Pawòl SENYÈ a te vin kote mwen. Li te di: “Fis a lòm, mete figi ou vè Éz 36:1mòn Israël yo, e pwofetize kont yo. Di yo: ‘Mòn Israël yo, koute pawòl Senyè BONDYE a! Konsa pale Senyè BONDYE a a mòn yo, kolin yo, ravin dlo yo, ak vale yo: “Gade byen, Mwen menm, Mwen va mennen yon nepe sou nou, e Lev 26:30Mwen va detwi wo plas nou yo. Konsa lotèl nou yo va vin dezole, e lotèl lansan yo va vin kraze nèt. Mwen va fè mò nou yo tonbe devan zidòl nou yo. Anplis, Mwen va poze kadav mò fis Israël yo devan zidòl yo. E Mwen va gaye II Wa 23:14-20zo nou yo toutotou lotèl nou yo. Nan tout kote nou rete, vil nou yo va vin yon savann, e wo plas yo va vin dezole, pou lotèl nou yo kapab vin abandone nèt. Yo va fè yon kote dezole, pou zidòl nou yo ka vin kraze e fini nèt, pou lotèl lansan yo ka vin kraze nèt e zèv nou yo ka vin efase nèt. Sila yo touye yo va tonbe pami nou, e nou va konnen ke se Mwen ki SENYÈ a.
“ ‘ “Malgre sa, Mwen va kite yon És 6:13retay, paske nou va genyen sila ki chape anba nepe pami nasyon yo nan lè nou vin gaye pami lòt peyi yo. Nan moman sa a, sila ki te chape yo va sonje Mwen pami nasyon yo kote yo pote kon kaptif yo. A la blese Mwen blese Sòm 78:40pa kè adiltè yo, ki te vire kite Mwen e pa zye yo, ki te fè pwostitiye dèyè zidòl yo. Yo va rayi tèt yo nan pwòp zye yo pou mechanste ke yo te komèt yo, pou tout abominasyon yo. 10 Konsa, yo va konnen ke Mwen se SENYÈ a. Se pa anven ke M te di Mwen ta mennen dezas sa a fè vin rive sou yo.” ’
11 “Konsa pale Senyè BONDYE a: ‘Bat men nou, frape pye nou atè e di: “Elas!”, akoz mechanste a tout mal abominab lakay Israël ki va tonbe pa Éz 5:12nepe a, gwo grangou ak epidemi yo. 12 Sila ki lwen an va mouri pa epidemi, sila ki pre a va tonbe sou nepe e sila ki rete vin anba syèj la, va mouri nan gwo grangou a. Konsa, Mwen va Lam 4:11-22pase gwo kòlè Mwen sou yo. 13 Nan moman sa a, nou va konnen ke Mwen se SENYÈ a. Lè Éz 6:4-7moun touye pa yo jwenn pami zidòl ki antoure lotèl yo, sou tout kolin ki wo, sou tout tèt mòn, anba tout bwa vèt— kote yo te ofri odè ki santi bon a tout zidòl yo. 14 Konsa, pami tout abitasyon yo, Mwen va lonje men m kont yo, fè peyi a vin pi dezole e abandone, depi dezè a ki pase vè Dibla a, jis rive nan tout abitasyon yo. Konsa, yo va konnen ke Mwen se SENYÈ a.’ ”
 

6:2 Éz 36:1

6:3 Lev 26:30

6:5 II Wa 23:14-20

6:8 És 6:13

6:9 Sòm 78:40

6:11 Éz 5:12

6:12 Lam 4:11-22

6:13 Éz 6:4-7