44
Men koulye a, koute, O Jacob, És 41:8sèvitè Mwen an
e Israël ke M te chwazi a:
Konsa pale SENYÈ ki te fè ou a
e ki te fòme ou soti nan vant lan,
ki va bay ou soutyen, kap di:
‘Pa pè, O Jacob, sèvitè Mwen an;
epi ou menm Det 32:15Israël ke M te chwazi a.
Paske Mwen va vide dlo sou yon tè ki swaf
e vwa dlo sou tè ki sèch;
Mwen va És 32:15vide Lespri M sou ras ou
e benediksyon sou desandan ou yo;
Epi yo va vin vòltije pami zèb
kon Lev 23:40bwa akote sous dlo.
Sila a va di: “Mwen pou SENYÈ a;
epi lòt la va rele sou non Jacob;
epi yon lòt va Egz 13:9ekri sou men l:
“Apatyen a SENYÈ a’,
epi va nonmen non Israël ak respè.
 
Konsa pale SENYÈ a, Wa Israël la,
ak És 41:14Redanmtè li a, SENYÈ dèzame yo:
Mwen se premye a e Mwen se dènye a;
nanpwen Bondye sof ke Mwen menm.
Se kilès ki tankou Mwen? És 41:22-26Kite li pwoklame e deklare sa;
Wi, kite li pale M sa an lòd.
Depi lè ke M te etabli ansyen nasyon a.
Epi kite yo deklare a yo menm bagay
k ap vini yo ak evenman ki va rive yo.
Pa tranble, pa pè;
èske depi lontan, Mwen pa t anonse sa a nou menm
e te deklare sa?
Epi nou se temwen M.
Èske gen okenn Bondye Det 4:35-39sof ke Mwen menm,
oswa èske gen okenn lòt wòch?
Mwen pa konnen okenn.’ ”
 
Sila ki fè yon imaj taye yo, tout se pou ryen
e sa ke yo bay enpòtans yo, pa gen benefis;
menm pwòp temwen pa yo pa wè ni konnen.
Akoz sa, yo va Sòm 97:7vin wont.
10 Se kilès ki te fòme yon dye,
oswa te fè yon zidòl fonn ki És 41:29san benefis?
11 Gade byen, tout konpanyen l yo va Sòm 97:7vin wont,
paske bòs atizan yo menm se sèlman lòm.
Kite yo rasanble yo menm,
kite yo kanpe,
kite yo tranble,
kite yo tout ansanm vin wont.
 
12  És 40:19-20Moun nan fòme bout fè a pou fè yon zouti pou koupe
e fè travay li sou chabon limen;
li fòme li ak mato e travay li ak bra li ki fò.
Anplis, li vin grangou e pèdi fòs;
li pa bwè dlo e li vin fatige.
13  És 41:7Yon lòt taye bwa, li mezire li ak mèt mezi;
li trase sou li ak lakrè wouj.
Li travay li ak rif la, trase l ak konpa
e fè li sanble ak fòm a yon moun,
tankou bèlte a lòm,
pou l ka plase li anndan yon kay.
14 Anverite, li koupe bwa sèd yo pou kont li,
pran yon bwa pichpen oswa yon bwadchenn
e leve li pou kont li pami bwa forè yo.
Li plante yon bwa pen e lapli fè l grandi.
15 Epi li devni yon bagay pou moun ka brile.
Li pran youn nan yo pou l ka chofe
e anplis, fè dife pou kwit pen. Anplis li fè yon dye epi l adore l.
Li fè li yon imaj taye e li II Kwo 25:14tonbe ba devan l.
16 Mwatye li, li brile nan dife;
sou mwatye sa a, li manje vyann
pandan li kwit yon gwo mòs e li satisfè.
Anplis, li chofè kò l epi di: “Aha, koulye a mwen fin chofe ase; mwen te wè dife a.”
17 Men rès la, li sèvi pou fòme yon dye, imaj taye pa li.
Li tonbe ba devan l pou adore l; anplis,
li I Wa 18:26-28priye a li menm e di: “Delivre m, paske se ou ki dye mwen.”
 
18 Yo pa konnen, ni yo pa konprann,
paske Li te Sòm 81:12fèmen zye yo pou yo pa wè
e kè yo pou yo pa konprann.
19 Nanpwen moun ki sonje, ni pa gen konesans
ni konprann pou l ta di:
“Mwen te brile mwatye li nan dife a
e anplis, mwen te kwit pen sou chabon li.
Mwen boukannen vyann, e mwen manje li.
Epi mwen fè rès la vin yon Det 27:15abominasyon,
mwen tonbe ba devan yon bout bwa!
20 La p manje sou sann yo.
Yon Job 15:31kè ki twonpe te mennen l sou kote.
Epi li p ap kapab delivre li menm, ni mande:
“Èske pa gen manti nan men dwat mwen?”
 
21  És 46:8“Sonje bagay sa yo, O Jacob e Israël,
paske ou se sèvitè Mwen, O Israël;
Mwen p ap janm bliye ou.
22 Mwen te Sòm 51:1-9efase transgresyon ou yo
tankou yon nwaj byen pwès
e peche ou yo tankou yon vapè byen lou.
Retounen kote Mwen, paske Mwen te rachte ou.”
 
23 Rele ak jwa, O syèl yo, paske SENYÈ a te fè sa.
Rele ak jwa, ou menm, kote pi ba sou latè yo;
pete ak gwo kri lajwa, O mòn yo,
O forè ak tout pyebwa ki ladann yo;
paske És 43:1SENYÈ a te rachte Jacob e an Israël,
Li te montre glwa Li.
 
24 Konsa pale SENYÈ a, Redanmtè ou a
e sila ki te fè ou soti nan vant la:
“Mwen, SENYÈ a, se Kreyatè a tout bagay,
Mwen te És 40:22lonje ouvri syèl yo pou kont Mwen
e Mwen te lonje ouvri latè, Mwen sèl Mwen,
25  És 47:13Ki te fè sign a sila ki te ògeye yo, vin sispann;
ki te devwale divinò yo tankou moun fou,
ki te fè mesye saj yo rale fè bak
e te vire sajès yo fè l tounen foli,
26 Ki te Za 1:6konfime pawòl a sèvitè Li a
e te acheve bi a mesaje Li yo.
Se Mwen menm ki di de Jérusalem:
Li va gen moun ladann!’ Epi a vil a Juda yo:
‘Yo va bati.’
Epi Mwen va fè leve mazi li yo ankò.
27 Se Mwen menm ki pale a fon lanmè a: ‘Vin sèch,’
e Mwen va fè rivyè ou yo És 42:15vin sèk.
28 Se Mwen menm ki di de Cyrus:
‘Li se bèje Mwen! Epi li va acheve tout volonte mwen.’
Epi li deklare a Jérusalem: II Kwo 36:22-23 “Li va bati
e de tanp lan: ‘Fondasyon ou yo va poze.’ ”

44:1 És 41:8

44:2 Det 32:15

44:3 És 32:15

44:4 Lev 23:40

44:5 Egz 13:9

44:6 És 41:14

44:7 És 41:22-26

44:8 Det 4:35-39

44:9 Sòm 97:7

44:10 És 41:29

44:11 Sòm 97:7

44:12 És 40:19-20

44:13 És 41:7

44:15 II Kwo 25:14

44:17 I Wa 18:26-28

44:18 Sòm 81:12

44:19 Det 27:15

44:20 Job 15:31

44:21 És 46:8

44:22 Sòm 51:1-9

44:23 És 43:1

44:24 És 40:22

44:25 És 47:13

44:26 Za 1:6

44:27 És 42:15

44:28 II Kwo 36:22-23