97
SENYÈ a renye, kite latè rejwi!
Kite tout És 42:10-12 lil yo fè kè kontan!
Nwaj ak fènwa pwofon ap antoure Li.
Sòm 89:14 Ladwati avèk jistis se fondasyon twòn Li an.
Se Mal 4:1 dife ki ale devan L pou brile tout
advèsè Li yo toupatou.
Egz 19:16 Loray Li yo klere tout mond lan.
Latè wè e li tranble.
Mòn yo Sòm 46:6 fonn tankou lasi devan prezans SENYÈ a,
devan prezans SENYÈ tout latè a.
Sòm 19:1 Syèl yo deklare ladwati Li e tout pèp yo te wè glwa Li.
Kite tout sila ki sèvi limaj taye yo vin wont,
ki vin ògeye sou zafè Sòm 106:36zidòl yo.
Adore Li, tout dye yo.
Sion te tande sa e Sòm 48:11 te rejwi.
Fi a Sion yo te rejwi akoz jijman Ou, O SENYÈ.
Paske Ou menm se SENYÈ Pi Wo a sou tout latè.
Ou leve Sòm 83:18 pi wo anpil pase tout dye yo.
10  Sòm 34:14 Nou menm ki renmen SENYÈ a, rayi mal la!
Li pwoteje nanm a fidèl Li yo.
Li delivre yo nan men a mechan yo.
11 Se limyè ki simen kon semans pou moun ladwati yo,
ak Sòm 64:10 kè kontan pou sila ak kè ki dwat yo.
12 Fè kè kontan nan SENYÈ a, nou menm ki moun dwat yo e
bay remèsiman a non sen Li an.

97:1 És 42:10-12

97:2 Sòm 89:14

97:3 Mal 4:1

97:4 Egz 19:16

97:5 Sòm 46:6

97:6 Sòm 19:1

97:7 Sòm 106:36

97:8 Sòm 48:11

97:9 Sòm 83:18

97:10 Sòm 34:14

97:11 Sòm 64:10