13
Pawòl SENYÈ a te vin kote mwen. Li te di: “Fis a lòm, pwofetize kont És 9:15pwofèt Israël ki pwofetize. Di a sila kap pwofetize pawòl ki soti nan pwòp enspirasyon pa yo, ‘Koute pawòl SENYÈ a: Konsa pale Senyè BONDYE a: “Malè a pwofèt san konprann k ap swiv pwòp lespri pa yo, e ki pa t vrèman wè anyen. O Israël, pwofèt nou yo te tankou rena pami pil mazi ki fin kraze. Nou pa t antre nan brèch yo, ni nou pa t bati yon miray pou antoure lakay Israël pou l ta ka kanpe nan batay nan jou SENYÈ a. Yo wè Jr 29:8tout sa ki fo, ak divinò k ap bay manti yo, k ap di: ‘Pawòl SENYÈ a deklare’, lè se pa SENYÈ a ki te voye yo. Malgre sa, yo gen espwa ke pawòl yo va vin akonpli. Éz 22:28Èske nou pa t fè yon fo vizyon, e pale ak lang ki t ap bay manti lè nou te di: ‘SENYÈ a deklare’, men se pa Mwen ki te pale a?” ’ ”
Akoz sa, pale Senyè BONDYE a: “Akoz nou te pale sa ki fo, e te wè yon manti; akoz sa, gade byen, Éz 5:8Mwen kont nou,” deklare Senyè BONDYE a. “Konsa, men Mwen va kont Jr 20:3-6pwofèt yo ki fè fo vizyon yo; ki pale divinasyon ki manti yo. Yo p ap gen plas nan konsèy a pèp Mwen an ni yo p ap ekri nan rejis lakay Israël yo. Ni yo p ap antre nan peyi Israël la. Konsa, nou ka konnen ke Mwen se Senyè BONDYE a.”
10 “ ‘Akoz, anverite yo te Jr 23:32egare pèp Mwen an lè yo te di: “Lapè,” lè pa t gen lapè. Lè nenpòt moun bati yon miray, gade byen, yo fè l randwi ak lacho. 11 Donk, pale a sila ki randwi li ak lacho yo, ke li va tonbe. Yon inondasyon lapli va vini, e nou menm, o gran lagrèl, va tonbe. Yon van vyolan va pete l. 12 Gade byen, lè miray la fin tonbe, èske yo p ap mande nou: “Kote lacho ke nou te sèvi nan randwi li a?”
13 “ ‘Pou sa, pale Senyè BONDYE a: “Mwen va fè yon van vyolan vin pete nan kòlè Mwen. Anplis, va genyen nan mekontantman Mwen, yon inondasyon lapli ak Egz 9:24-25lagrèl pou konsonmen li nèt ak gwo laraj. 14 Konsa, Mwen va demoli miray ke nou te kouvri ak randisaj la jis rive atè, jis Mi 1:6fondasyon li yo fin ekspoze nèt. Epi lè l tonbe, nou va vin manje nan mitan li. Epi nou va vin konprann ke se Mwen ki SENYÈ a. 15 Se konsa, Mwen va pase kòlè Mwen sou miray la ak sou sila ki te fè randisaj ak lacho sou li yo. Mwen va di nou, ‘Miray la pa la ankò, ni bòs randisaj yo pa la ankò. 16 Konsa ak pwofèt Israël sa yo ki pwofetize a Jérusalem yo, ki te Jr 6:14fè vizyon lapè pou li yo, lè pat gen lapè a,’ ” deklare Senyè BONDYE a.
17 Alò, ou menm, fis a lòm, mete figi ou kont fi a pèp ou yo, k ap pwofetize apati Éz 13:2pwòp enspirasyon yo. Se pou ou pwofetize kont yo, 18 pou di: “Konsa pale Senyè BONDYE a: ‘Malè a fanm ki koud braslè kon wanga sou tout ponyèt yo e fè vwal yo pou tèt moun tout wotè, pou II Pi 2:14 fè lachas moun! Èske nou va chase nanm a pèp Mwen an, men konsève nanm a lòt yo pou nou menm? 19  Pwov 28:21Pou yon men ki plen ak lòj ak kèk grenn pen, nou te degrade Mwen a pèp Mwen an, pou fè lantre nan lanmò kèk nanm ki pa ta dwe mouri, e kenbe vivan lòt ki pa ta dwe viv, nan fè manti ou a pèp Mwen an ki koute manti.’ ”
20 Akoz sa, pale Senyè BONDYE a: “Gade byen, Mwen kont braslè wanga nou yo, avèk sila nou chache lavi moun, tankou se zwazo yo. Mwen va rache yo nan bra nou. Epi Mwen va lage nanm sa yo lib, menm nanm de sila ke nou kapte, tankou se zwazo yo. 21 Anplis, Mwen va chire vwal nou yo, Mwen va Sòm 91:3delivre pèp Mwen an soti nan men nou, e yo p ap nan men nou ankò pou fè viktim lachas. Konsa, nou va konnen ke Mwen se SENYÈ a. 22 Akoz nou te Am 5:12dekouraje moun ladwati a lè Mwen pa t fè yo trist; epi nou te ankouraje mechan an pou l pa kite mechanste li, pou l sove, 23 pou sa, nou p ap fè fo vizyon ankò, ni pratike divinasyon. Mwen va Éz 13:21delivre pèp Mwen an sòti nan men nou. Konsa, nou va konnen ke Mwen se SENYÈ a.”

13:2 És 9:15

13:6 Jr 29:8

13:7 Éz 22:28

13:8 Éz 5:8

13:9 Jr 20:3-6

13:10 Jr 23:32

13:13 Egz 9:24-25

13:14 Mi 1:6

13:16 Jr 6:14

13:17 Éz 13:2

13:18 II Pi 2:14

13:19 Pwov 28:21

13:21 Sòm 91:3

13:22 Am 5:12

13:23 Éz 13:21