MICHÉE
1
Pawòl SENYÈ a ki te adrese a Jr 26:18 Michée, moun Moréscheth la, nan jou a Jotham, Achaz, ak Ézéchias, wa Juda yo, pawòl ke li te wè konsènan Samarie ak Jérusalem nan.
Tande, O pèp yo, nou tout!
Jr 6:19 Koute, O latè a, ak tout sa ki ladann.
Kite SENYÈ Bondye a vin És 50:7temwen kont nou;
SENYÈ a, depi nan tanp sen Li an.
Paske gade byen, SENYÈ a ap vin És 26:21sòti nan plas Li a.
Li va vin desann pou Am 4:13 foule wo plas latè yo.
Sòm 97:5Mòn yo fann anba Li;
Vale yo fann tankou lasi devan dife,
tankou dlo k ap vide desann yon pant apik.
 
Tout sa se pou rebelyon a Jacob la
ak pou peche Israël la.
Se kisa ki Jr 2:19 rebelyon a Jacob la?
Èske se pa És 7:9Samarie?
Se kisa ki wo plas a Juda yo?
Èske se pa Jérusalem?
Alò, Mwen va fè Samarie vin yon pil II Wa 19:25mazi nan yon chan louvri,
tankou yon kote pou plante yon chan rezen.
Mwen va vide wòch batisman li yo nan vale a,
e Mwen va dekouvri mete toutouni tout fondasyon li yo.
Tout Det 9:21 zidòl li yo va vin kraze nèt,
tout kado yo bay li yo va vin brile ak dife a,
e tout zidòl li yo Mwen va detwi;
paske se pou salè a yon Det 23:18pwostitiye ke li te ranmase yo,
e pou salè a yon pwostitiye yo va remèt.
 
Pousa, mwen oblije fè dèy e kriye fò.
Mwen oblije ale És 32:11 pye atè ak toutouni.
Mwen oblije fè lamantasyon tankou És 13:21,22chen mawon,
plenyen tankou otrich!
Paske És 3:26blesi li a p ap ka geri;
paske li fin rive nan Juda.
Li rive nan pòtay a pèp mwen an,
menm Jérusalem.
10  II Sam 1:20Pa pale sa nan Gath.
Pa kriye menm.
Nan Beth-Leaphra mwen te woule
kò mwen nan pousyè.
11 Ale fè wout ou, ou menm ki rete Schaphir;
nan Éz 23:29 lawont ak toutouni ou.
Moun Jos 15:37Tsaanan p ap chape.
Plenyen Beth-Haëtsel la:
Li va retire sou ou tout soutyen li.
12 Paske moun Maroth vin fèb nan És 59:9-11tann sa ki bon,
akoz malè vin desann sòti nan SENYÈ a,
rive nan pòtay Jérusalem nan.
13 Tache cheval yo nan cha lagè a, O moun Jos 10:3Lakis!
Fi sila a te kòmansman peche pou fi Sion an—
akoz se nan ou, yo te twouve zak rebelyon a Israël yo.
14 Alò, ou va bay kado dadye a Moreschet-Gath.
Lakay Jos 15:44 Aczib yo va vin yon Jr 15:18desepsyon pou wa Israël yo.
15 Anplis, Mwen va mennen bay nou sila
k ap pran posesyon nou an,
O nou menm k ap viv nan Jos 15:44Maréscha yo!
Glwa Israël la va antre menm nan II Sam 23:13 Adullam.
16 Vin És 22:12chòv nèt;
koupe tout cheve ou pou pitit ke ou renmen an.
Elaji tèt chòv ou pou vin tankou èg,
paske II Wa 17:6 yo te ale an egzil kite ou!
 

1:1 Jr 26:18

1:2 Jr 6:19

1:2 És 50:7

1:3 És 26:21

1:3 Am 4:13

1:4 Sòm 97:5

1:5 Jr 2:19

1:5 És 7:9

1:6 II Wa 19:25

1:7 Det 9:21

1:7 Det 23:18

1:8 És 32:11

1:8 És 13:21,22

1:9 És 3:26

1:10 II Sam 1:20

1:11 Éz 23:29

1:11 Jos 15:37

1:12 És 59:9-11

1:13 Jos 10:3

1:14 Jos 15:44

1:14 Jr 15:18

1:15 Jos 15:44

1:15 II Sam 23:13

1:16 És 22:12

1:16 II Wa 17:6