4
Men sa te fè Jonas pa kontan anpil e li te vin Jon 4:4 fache. Li te priye a SENYÈ a e te di: “Souple, SENYÈ, èske se pa sa ke m te di lè m te nan pwòp peyi mwen an? Alò, se pou m te evite sa ki fè m te sove ale rive Tarsis. Paske mwen te konnen ke Ou se yon Bondye ki plen gras ak mizerikòd, ki lan nan kòlè, ki ranpli ak lanmou dous e Ou se Sila ki ralanti selon malè a. Alò, pou sa, koulye a, O SENYÈ, souple, pran lavi mwen; paske lanmò Job 7:15,16 pi bon ke lavi pou mwen.”
SENYÈ a te di: “Èske ou gen bon rezon pou ou fache a?”
Epi Jonas te sòti nan vil la e te chita sou kote lès la. La, li te fè yon tonèl pou li menm e li te I Wa 19:9,13 chita anba l nan lonbraj jis pou l ta wè sa ki ta rive nan vil la. Konsa, SENYÈ Bondye a te chwazi yon plant. Plant lan te monte grandi sou Jonas pou l ta sèvi kon abri sou tèt li, pou delivre l de mekontantman li an. Epi plant lan te fè Jonas byen kontan. Men Bondye te chwazi yon cheni nan granmmaten nan pwochen jou a, li te atake plant lan e li te vin Jl 1:12 fennen. Lè solèy la te leve, Bondye te chwazi yon Éz 19:12van lès byen cho, solèy la Sòm 121:6 te bat tèt Jonas jiskaske li te vin fèb, li t ap mande ak tout nanm li e li t ap di: “Lanmò pi bon ke lavi pou mwen.”
Epi Bondye te di a Jonas: “Èske ou gen bon rezon pou fache akoz plant lan?”
Epi li menm Jonas te reponn: “Mwen gen bon rezon pou m fache, menm jiska lanmò.”
10 Epi SENYÈ a te di: “Ou te gen konpasyon pou plant sila ke ou pa t fè okenn travay pou li a, ke ou menm pa t fè grandi, ki te vin parèt nan yon nwit e te vin peri nan yon nwit. 11 Èske Mwen pa ta dwe Jon 3:10; Det 1:39 gen konpasyon pou Ninive, gwo vil la, nan sila ki genyen plis ke san-ven-mil moun ki pa konn diferans antre men dwat ak men goch yo ak yon gwo kantite bèt, tou?”

4:1 Jon 4:4

4:3 Job 7:15,16

4:5 I Wa 19:9,13

4:7 Jl 1:12

4:8 Éz 19:12

4:8 Sòm 121:6

4:11 Jon 3:10; Det 1:39