121
Yon Sòm pou monte vè tanp lan
Mwen leve zye m vè Sòm 87:1mòn yo.
Se kibò sekou mwen va sòti?
Sekou m sòti nan SENYÈ a,
ki Sòm 115:15te fè syèl la ak tè a.
 
Li I Sam 2:9p ap kite pye ou chape.
Sila ki kenbe ou a p ap kabicha, ni dòmi.
Gade byen, Sila ki kenbe Israël p ap kabicha, ni Li p ap dòmi.
SENYÈ a se Sòm 91:4gadyen ou.
SENYÈ a se lonbraj a men dwat ou.
Sòm 91:5Solèy p ap frape ou lajounen,
ni lalin pandan lannwit.
SENYÈ a va pwoteje ou de tout mal.
Li va kenbe nanm ou.
Li va Det 28:6pwoteje ou lè ou sòti ak lè ou antre,
depi nan moman sa a e jis rive pou tout tan.

121:1 Sòm 87:1

121:2 Sòm 115:15

121:3 I Sam 2:9

121:5 Sòm 91:4

121:6 Sòm 91:5

121:8 Det 28:6