120
Yon chanson pou monte vè tanp lan
Sòm 18:6Nan gran twoub mwen an, mwen te kriye a SENYÈ a.
Li te reponn mwen.
Delivre nanm mwen, O SENYÈ, de lèv k ap bay desepsyon,
de lang ki plen manti yo.
Kisa pou W ta resevwa, e kisa pou m ta fè ou, O Sòm 52:4lang mansonjè?
Flèch pwent file a gèrye yo, avèk chabon pye gayak tou limen.
Malè a mwen, paske mwen demere nan tant a Jen 10:2Méschec,
Paske mwen rete pami tant a Kédar yo!
Nanm mwen gen demè li avèk sila ki
Sòm 35:20rayi lapè yo pandan twòp tan.
Mwen Sòm 109:4vle lapè, men lè m pale, se lagè yo pito.

120:1 Sòm 18:6

120:3 Sòm 52:4

120:5 Jen 10:2

120:6 Sòm 35:20

120:7 Sòm 109:4