122
Yon Sòm pou monte vè tanp lan. Yon Sòm David.
Mwen te kontan lè yo te di mwen,
“Annou Sòm 42:4ale lakay SENYÈ a.”
Pye nou kanpe anndan pòtay ou yo, O Jérusalem!
Jérusalem, ki bati kon yon vil ki II Sam 5:9kole dyanm ansanm,
sou sila, tribi yo konn Egz 23:17monte, menm tribi a SENYÈ yo,
yon òdonans pou Israël, pou bay remèsiman a non SENYÈ a.
Paske la, Det 17:8twòn yo te plase pou jijman,
twòn lakay David yo.
Priye pou lapè Jérusalem.
Sila ki renmen ou yo va Sòm 102:14pwospere.
Ke lapè kapab anndan miray ou yo, e pwosperite nan Sòm 48:3-13palè ou yo.
Pou koz a frè m yo ak zanmi mwen yo, m ap di koulye a,
I Sam 25:6“Ke lapè anndan ou”.
Né 2:10Pou koz a kay SENYÈ a, Bondye nou an, mwen va chache byen ou.

122:1 Sòm 42:4

122:3 II Sam 5:9

122:4 Egz 23:17

122:5 Det 17:8

122:6 Sòm 102:14

122:7 Sòm 48:3-13

122:8 I Sam 25:6

122:9 Né 2:10