123
Yon chan pou monte vè tanp lan.
A Ou menm, mwen leve zye mwen,
O Ou menm Sòm 2:4ki chita sou
twòn Ou nan syèl la!
Men gade, jan zye a Pwov 27:18sèvitè yo rete sou men a mèt yo,
Jan zye a yon sèvant sou men mètrès li,
Se konsa, zye nou ye vè SENYÈ a, Bondye nou an, jiskaske li fè nou gras.
Bannou gras, O SENYÈ, bannou gras,
paske nou ranpli Né 4:4 ak mepriz.
Nanm nou ranpli ak Né 2:19ensilt a sila ki alèz yo,
avèk mepriz a sila ki plen ògèy yo.

123:1 Sòm 2:4

123:2 Pwov 27:18

123:3 Né 4:4

123:4 Né 2:19