23
Alò, sila yo se dènye pawòl a David yo.
David, fis a Jesse a deklare,
Mesye ki te leve anwo a deklare,
Sòm 89:20Sila ki onksyone pa Bondye a Jacob la,
Chantè dous Israël la,
Nan mwen, Mat 22:43Lespri SENYÈ a te pale,
Pawòl pa Li te sou lang mwen.
Bondye a Israël la te di,
II Sam 22:2-32Wòch Israël la te pale mwen,
Sila ki renye sou lèzòm avèk ladwati Li a,
ki renye avèk lakrent Bondye yo,
Se tankou Jij 5:31limyè maten lè solèy la leve,
Yon maten san nwaj, lè zèb tounèf
Vin sòti nan tè a nan solèy apre lapli.
Vrèman, se pa konsa lakay mwen ye avèk Bondye?
Paske II Sam 7:12-16Li te fè yon akò k ap dire nèt avè m,
An lòd nan tout bagay e byen solid.
Pou tout sali mwen avèk tout dezi mwen,
èske, anverite, Li p ap fè l grandi?
Men Mat 13:41sanzave yo, yo chak va pouse
jete deyò tankou raje pikan.
Konsa, pèsòn p ap kab pran yo an men.
Men nonm nan ki touche yo,
dwe ame avèk fè ak shaf lans.
Kèlkeswa, yo va vin Mat 3:10brile nèt avèk dife,
nan plas kote yo ye a.
Sila yo se I Kwo 11:11non a mesye vanyan ki te pou David yo: Joscheb-Basschébeth, Tachkemonit lan, youn nan ofisye prensipal yo. Avèk lans li ui-sant òm te mouri yon sèl kou yo. Apre li menm, se Éléazar, fis a I Kwo 27:4Dodo a, Achochit la. Li te youn nan twa gèrye ki te, ansanm ak David yo, ki te konfwonte Filisten ki te rasanble pou batay yo, lè lòt mesye Israël yo te fè bak yo. 10  I Kwo 11:13Li te leve frape Filisten yo jiskaske men li te fatige e te kole a nepe a. Konsa, SENYÈ a te fè parèt yon gran viktwa nan jou sa a. Pèp la te swiv li sèlman pou piyaje mò yo. 11 Alò, apre li se te Schamma, fis Agué a, yon II Sam 23:33Ararit. Filisten yo te rasanble nan yon ekip kote yon moso tè te plen avèk pwa lantiy e pèp la te kouri devan Filisten yo. 12 Men li te kanpe pran pozisyon li nan mitan chan an pou defann tè a. Li te frape Filisten yo; epi II Sam 23:10SENYÈ a te fè vini yon gran viktwa. 13 Alò, twa nan trant mesye pifò yo te desann kote David nan tan rekòlt la kote I Sam 22:1kavèn Adullam nan pandan ekip Filisten an t ap fè kan nan II Sam 5:18 vale Rephaïm nan. 14 Nan tan sa a, David te la I Sam 22:4nan fò a, pandan ganizon Filisten an te Bethléhem. 15  I Kwo 11:17David te gen yon anvi, e li te di: “Men kijan mwen ta kontan si yon moun ta ban m dlo pou bwè ki sòti nan pwi Bethléhem akote pòtay la!” 16  I Kwo 11:18Konsa, twa mesye vanyan sa yo te pete antre nan kan Filisten yo. Yo te rale dlo nan pwi Bethléhem ki te akote pòtay la, e yo te pote li bay David. Malgre sa, li te refize bwè l, men li te vide li bay SENYÈ a. 17 Konsa, li te di: “Lwen de mwen O SENYÈ! Lev 17:10Èske m ta bwè san a mesye ki te mete lavi yo nan gwo danje a?” Pou sa, li pa t bwè li. Se zèv sila yo ke twa mesye vanyan sa yo te fè. 18  II Sam 10:10-14Abischaï, frè a Joab la, fis a Tseruja a, te I Kwo 11:20-21chèf a trant yo. Li te voye lans li kont twa san moun, li te touye yo, e li te gen yon non ki vin rekonèt menm jan ak twa yo. 19 Li te pi onore pami trant yo. Konsa, li te devni chèf yo. Malgre sa, li pa t rive nan nivo a twa yo. 20 Alò, II Sam 8:18Benaja, fis a Jehojada a, fis a yon mesye vanyan nan Kabtséel, ki te fè zak byen fò, li te touye de fis a Ariel yo nan Moab. Anplis, li te desann e te touye yon lyon nan mitan a yon fòs yon jou pandan lanèj t ap tonbe. 21 Li te touye yon Ejipsyen, yon mesye mèvèy. Alò, Ejipsyen an te gen yon lans nan men li, men li te desann kote li avèk yon gwo baton e li te sezi lans lan soti nan men Ejipsyen an e te touye li avèk pwòp lans li an. 22 Bagay sa yo, II Sam 23:20Benaja, fis a Jehojada a te fè e non l te gen repitasyon menm jan ak twa mesye vanyan yo. 23 Li te onore pami trant yo, men li pa t rive nan nivo a twa yo. Epi David te plase li kòm chèf sou gad li. 24  II Sam 2:18Asaël, frè a Joab la te pami trant yo; Elchanan, fis a Dodo a Bethléhem, 25  I Kwo 11:27Schamma, Awodit la, Élika, Awodit la, 26 Hélets, Peletyen an, Ira, fis a Ikkesch la, II Sam 14:2Tekoyit la, 27 Abiézer, Jos 21:18Anatotyen an, Mebunnaï, Oushatyen an, 28 Tsalmon, Achoachit la, Marahaï, Netofayit la. 29  I Kwo 11:30Héleb, fis a Baana a, Netofayit la, Ittaï, fis a Rabaï a nan Jos 18:28Guibea, fis a Benjamin yo, 30 Benaja, a Jij 12:13Pirathon, Hiddaï a Nachalé-Gaasch. 31 Abi-Albon, Abatyen an, Azmaveth, II Sam 3:16Bakoumit lan, 32 Eliachba, Jos 19:42Shaalbonit lan, Bené-Jaschen avèk Jonathan, 33 Schamma a Harar, Achaim, fis a Scharar a, Araryen an, 34 Éliphéleth, fis a Achasbaï a, fis a Maakatyen an, Éliam, fis a Achitophel la nan Guillo Éliphéleth, fis a Achasbaï a nan Guillo. 35 Hetsraï a Carmel. Paaraï, Arab la. 36 Jijueal, fis a Nathan an nan Tsoba, Bani a Gad, 37 Tsélek, Amonit lan, Naharaï nan Beéroth la, pòtè zam a Joab yo, fis a Tsuerja a. 38 Ira a Jéther. 39 Urie, Etyen an: an total, trann-sèt òm.

23:1 Sòm 89:20

23:2 Mat 22:43

23:3 II Sam 22:2-32

23:4 Jij 5:31

23:5 II Sam 7:12-16

23:6 Mat 13:41

23:7 Mat 3:10

23:8 I Kwo 11:11

23:9 I Kwo 27:4

23:10 I Kwo 11:13

23:11 II Sam 23:33

23:12 II Sam 23:10

23:13 I Sam 22:1

23:13 II Sam 5:18

23:14 I Sam 22:4

23:15 I Kwo 11:17

23:16 I Kwo 11:18

23:17 Lev 17:10

23:18 II Sam 10:10-14

23:18 I Kwo 11:20-21

23:20 II Sam 8:18

23:22 II Sam 23:20

23:24 II Sam 2:18

23:25 I Kwo 11:27

23:26 II Sam 14:2

23:27 Jos 21:18

23:29 I Kwo 11:30

23:29 Jos 18:28

23:30 Jij 12:13

23:31 II Sam 3:16

23:32 Jos 19:42