27
Men chif kontwòl a fis Israël yo, chèf lakay zansèt yo, kòmandan a dè milye, a dè santèn yo, avèk chèf pa yo ki te sèvi wa a nan tout afè divizyon ki te antre sòti mwa pa mwa pandan tout mwa nan ane yo, chak divizyon te konte a venn-kat-mil sòlda:
Sou II Sam 23:8-30tèt a premye divizyon an pou premye mwa a te Jaschobeam, fis a Zabdiel la; nan divizyon pa li a te gen venn-kat-mil òm. Sòti nan fis a Pérets yo, chèf a tout kòmandan lame a pou premye mwa a. Sou tèt a divizyon dezyèm mwa a te Dodaï, Achochit la; Mikloth te youn nan chèf yo nan divizyon pa li yo; epi li te gen nan divizyon pa li a, venn-kat-mil òm. Twazyèm kòmandan lame a pou twazyèm mwa a te Benaja, fis a prèt la, Jehojada kon chèf; epi nan divizyon pa li te gen venn-kat-mil òm. Benaja sila a se te nonm pwisan a trant yo e li te an chaj sou trant yo; epi Ammizadab, fis li a, te sou divizyon pa li. Katriyèm nan pou katriyèm mwa a te Asaël, frè a Joab la e apre li, Zebadia, fis li a; epi li te gen yon divizyon a venn-kat-mil òm. Senkyèm nan pou senkyèm mwa a te kòmandan Schamehuth, Jizrachit la; epi te gen yon divizyon a venn-kat-mil òm. Sizyèm nan pou sizyèm mwa a te Ira, fis a Ikkesch la, Tekoyit la; epi li te gen yon divizyon a venn-kat-mil òm. 10 Setyèm nan pou setyèm mwa a te Hélets, Pelonit lan, sòti nan fis a Éphraïm yo; li te gen yon divizyon a venn-kat-mil òm. 11 Uityèm nan, pou uityèm mwa a te Sibbecaï, Ouchatit la, sòti nan Zerachit yo; epi li te gen yon divizyon a venn-kat-mil òm. 12 Nevyèm nan pou nevyèm mwa a te Abiézer, Anathoth la, sòti nan Benjamit yo; epi li te gen yon divizyon a venn-kat-mil òm. 13 Dizyèm nan pou dizyèm mwa a te Maharaï, Netofayit la nan fanmi Zerachit yo; epi li te gen yon divizyon a venn-kat-mil òm. 14 Onzyèm nan pou onzyèm mwa a te Benaja, Piratit la, sòti nan fis Éphraïm nan; epi li te gen yon divizyon a venn-kat-mil òm. 15 Douzyèm nan, pou douzyèm mwa a te Heldaï, Netofit la, sòti nan fanmi Othniel la; epi li te gen yon divizyon venn-kat-mil òm.
16 Men chèf a tribi Israël yo. Chèf a Ribenit yo; Éliézer, fis a Icri a; pou Simeonit yo: Schephathia, fis a Maaca a; 17 pou Levit yo: Haschabia, fis a Kemuel la; nan fanmi Aaron an: Tsadok; 18 pou Juda: Élihu, frè a David la; pou Issacar: Omri, fis a Micaël la; 19 pou Zabulon: Jischemaeja, fis a Abdias la; pou Nephthali: Jerimoth, fis a Azriel la; 20 pou fis Éphraïm yo: Hosée, fis a Azazia a; pou mwatye tribi a Manassé a: Joël, fis a Pedaja a; 21 pou mwatye tribi Manassé nan Galaad: Jiddo, fis a Zacharie a, pou Benjamin: Jaasiel, fis a Abner a; 22 pou Dan: Azareel, fis a Jerocham nan. I Kwo 28:1Sila yo se te chèf a tribi Israël yo. 23 Men David pa t kontwole sila nan laj ventan oswa mwens yo, I Kwo 21:2-5akoz SENYÈ a te di Li ta miltipliye Israël kon zetwal syèl yo. 24 Joab, fis a Tseruja a, te kòmanse fè gwo kontwòl la, men li pa t fini; epi akoz II Sam 24:12-15gwo kòlè sa a ki te vin rive sou Israël e fòs kantite a pa t ladann nan chif kontwòl a Wa David la.
25 Alò, Azmaveth, fis Adiel la te an chaj depo trezò a wa a. Epi Jonathan, fis a Uzias la, te gen chaj a depo andeyò yo, nan vil yo, nan ti bouk yo ak nan wo fò anlè yo. 26 Ezri, fis a Kelub la te responsab tout ouvriye agrikòl ki te travay tè yo. 27 Schimeï, Ramatit la te gen chaj sou chan rezen yo; epi Zabdi, Shefamit lan, te an chaj tout pwodwi a chan rezen ki te depoze nan depo diven anba tè yo. 28 Baal-Hanan Gedetit la, te an chaj chan bwa oliv ak bwa I Wa 10:27sikomò nan gran plèn nan e Joasch te an chaj depo lwil yo. 29 Schithraï, Sawonit lan te an chaj bèt ki t ap manje nan I Kwo 5:16Saron yo; epi Schaphath, fis a Adlaï a, sou bèf ki te nan vale yo. 30 Obil, Izmayelit la, te an chaj chamo yo; epi Jechdia, Mewonotit la, te an chaj bourik yo. 31 Jaziz, Agarenyen an, te an chaj bann mouton yo. Tout sila yo te sipèvizè nan tèren ki te apatyen a Wa David la.
32 Anplis, Jonathan, tonton David la, te yon konseye, yon nonm ak bon konprann e yon skrib; epi Jehiel, fis a Hacmoni an, te pwofesè a fis Wa yo. 33  II Sam 15:12Achitophel te yon konseye a wa a e Huschaï, Akyen an, te zanmi a wa a. 34 Jehojada, fis a Benaja a avèk I Kwo 1:7Abiathar te ranplase Achitophel; epi Joab te I Kwo 11:6 kòmandan lame wa a.

27:2 II Sam 23:8-30

27:22 I Kwo 28:1

27:23 I Kwo 21:2-5

27:24 II Sam 24:12-15

27:28 I Wa 10:27

27:29 I Kwo 5:16

27:33 II Sam 15:12

27:34 I Kwo 1:7

27:34 I Kwo 11:6