22
David te pale pawòl a chan sila yo Sòm 18:2-50a SENYÈ a nan jou ke SENYÈ a te delivre li soti nan men a tout lènmi li yo ak nan men a Saül. Li te di:
Sòm 31:3 “SENYÈ a se wòch mwen,
Sòm 31:3 fòterès mwen ak liberatè mwen;
Bondye mwen an, wòch mwen an, nan sila
mwen twouve pwotèj la;
Boukliye e kòn delivrans mwen,
sitadèl mwen ak refij mwen.
Det 32:4-37O Sovè mwen, Ou sove m kont vyolans.
 
Mwen rele a SENYÈ a, Sòm 48:1ki merite lwanj
e mwen sove soti nan lènmi mwen yo.
 
Paske Sòm 93:4volas lanmò te antoure mwen;
Gran flèv destriksyon yo te monte sou mwen nèt.
 
Sòm 116:3Kòd a sejou lanmò te antoure mwen;
Pèlen lanmò yo te menase m.
 
Sòm 116:4Nan gran twoub mwen,
Mwen te rele SENYÈ a.
Wi, mwen te rele a Bondye mwen an;
Epi soti nan tanp Li an, Li te tande vwa m,
Kri sekou mwen te anndan zòrèy Li.
 
Latè te tranble e souke,
Job 26:11Fondasyon syèl la t ap tranble,
te sombre, akoz Li te fache.
 
Lafimen te monte sòti nan nen Li,
Sòm 97:3Dife soti nan bouch Li a te devore;
Chabon te fèt pa li.
 
10 Anplis, Li te rale bese syèl yo e te desann
Avèk yon Sòm 97:2tenèb byen pwès anba pye Li.
 
11 Epi Li te monte sou yon cheriben e Li te vole;
Li te parèt sou Sòm 104:3zèl a van an.
 
12  Job 36:29 Epi Li te fè tenèb la yon tant Ki antoure Li.
Yon vwa dlo, nwaj pwès a syèl yo 13 Soti nan gran klète devan L,
II Sam 22:9Bout chabon dife yo vin limen. 14 SENYÈ a te Job 37:2-5eklate depi nan syèl la,
E vwa Pli Wo a te reponn. 15 Li te lanse Det 32:23flèch pou te gaye yo,
Loray! E yo te sove ale. 16 Epi kanal lanmè yo te vin parèt,
Fondasyon mond lan Egz 15:8 te dekouvri nèt
Pa repwòch a SENYÈ a,
Lè souf la pete nan nen L 17  Sòm 144:7Li te voye soti anwo; Li te pran m;
Li te rale mwen sòti nan pil dlo yo. 18 Li te delivre mwen devan lènmi byen fò mwen yo,
Soti nan sila ki te rayi mwen yo,
Paske yo te twò fò pou mwen. 19 Yo te kanpe parèt devan m nan jou gran doulè a,
Sòm 23:4Men SENYÈ a te soutyen mwen. 20 Anplis, Li te mennen m nan yon kote byen laj;
Li te fè m chape, II Sam 15:26paske Li te kontan anpil avè m. 21  I Sam 26:23SENYÈ a te rekonpanse mwen selon ladwati mwen;
Selon men pwòp mwen
Li te fè m twouve rekonpans. 22 Paske mwen te kenbe chemen SENYÈ a,
Epi mwen pa t aji avèk mechanste kont Bondye mwen an. 23  Det 6:6-9Paske tout òdonans Li yo te devan m,
Epi règleman Li yo, mwen pa t janm kite yo 24 Anplis, Ef 1:4mwen te san fot devan L,
Epi mwen te rete lib de inikite mwen. 25 Pou sa, SENYÈ a te rekonpanse m
II Sam 22:21Selon ladwati mwen;
Selon jan mwen pwòp devan zye Li. 26  Mat 5:7Avèk sila ki bon kè yo, Ou montre bon kè Ou,
Avèk sila ki san fot yo, Ou parèt san fot; 27  Mat 5:8Avèk sila ki pwòp yo, Ou montre jan Ou pwòp,
Epi avèk pèvès yo, ou vin parèt avèk entèlijans. 28  Egz 3:7-8Epi Ou fè sekou a sila ki aflije yo; men,
Zye Ou rete sou sila ki ògeye yo, epi Ou fè yo bese. 29 Paske se ou ki lanp mwen, O SENYÈ;
Epi I Wa 11:36SENYÈ a vin klere tout tenèb mwen. 30 Paske, avèk Ou, Mwen kapab kouri
Sou yon ekip sòlda. 31  Det 32:4Epi pou Bondye, chemen pa li a san fot;
Pawòl SENYÈ a apwouve;
Li se yon pwotèj a tout sila
Ki vin kache nan Li yo. 32  I Sam 2:2Paske se kilès Bondye ye,
Sof ke SENYÈ a?
Epi kilès ki se yon woche,
Sof ke Bondye pa nou an?
33  I Sam 2:2Bondye se sitadèl fòs mwen;
Epi li plase moun san fot yo
Nan chemen pa li. 34 Li fè pye m tankou pye a sèf
Epi Li mete m nan plas mwen ki wo 35 Li enstwi men m yo pou batay la,
Pou bra mwen kab koube banza ki fèt an Bwonz yo. 36 Ou te osi ban mwen Boukliye Sali Ou a;
E se soutyen Ou ki fè m pwisan. 37  II Sam 22:20Ou elaji pla pye mwen anba mwen e
pye m pa janm chape. 38 Mwen te kouri dèyè lènmi mwen yo,
E mwen te Egz 15:9detwi yo,
Epi mwen pa t vire fè bak jiskaske
mwen te fin manje nèt. 39 Epi mwen te devore yo, kraze yo,
Jiskaske yo pa t janm leve;
Yo te Mat 4:3tonbe anba pye mwen, 40 Paske Ou te kouvri senti m
Ak fòs pou batay la.
Ou te soumèt anba m Sòm 44:5sila
Ki te leve kont mwen yo. 41 Ou te osi Egz 23:27fè lènmi m yo
Vire do ban mwen,
Epi mwen te detwi sila
Ki te rayi mwen yo. 42  És 17:7-8Yo te gade, men nanpwen moun
Ki te pou te sove yo;
Menm kote SENYÈ a, men Li pa t reponn yo. 43  II Wa 13:7Alò mwen te fè poud ak yo
Tankou pousyè tè a;
És 10:6Mwen te kraze e te foule yo
Tankou kras labou lari. 44 Ou te osi delivre mwen sòti
Nan rebelyon ak zen pèp mwen an;
Ou te kenbe m kòm chèf sou nasyon yo; 45 Etranje yo abese devan m tankou flatè;
Depi yo tande, yo obeyi mwen; 46 Etranje yo pèdi fòs, I Sam 14:11epi sòti tranblan
nan fòterès yo. 47 SENYÈ a vivan; beni, se wòch mwen an;
Epi egzalte, se II Sam 22:3Bondye, wòch
a sali mwen an. 48 Bondye ki egzekite vanjans pou mwen an,
Sòm 144:2Epi ki rale fè desann lòt pèp yo anba m nan, 49 Ki osi fè m sòti devan lènmi mwen yo;
Ou menm fè m leve anwo Sòm 44:5sila
Ki vin leve kont mwen yo.
Ou ban m sekou devan moun ki vyolan yo; 50 Pou sa, mwen va ba Ou remèsiman
O SENYÈ, Wo 15:9pami nasyon yo,
Mwen va chante lwanj a non Ou. 51 Li se yon gran fò delivrans pou wa Li a,
Epi Sòm 89:24montre lanmou dous a onksyone pa Li a
A Sòm 144:10David avèk desandan pa li yo jis pou tout tan.”

22:1 Sòm 18:2-50

22:2 Sòm 31:3

22:2 Sòm 31:3

22:3 Det 32:4-37

22:4 Sòm 48:1

22:5 Sòm 93:4

22:6 Sòm 116:3

22:7 Sòm 116:4

22:8 Job 26:11

22:9 Sòm 97:3

22:10 Sòm 97:2

22:11 Sòm 104:3

22:12 Job 36:29

22:13 II Sam 22:9

22:14 Job 37:2-5

22:15 Det 32:23

22:16 Egz 15:8

22:17 Sòm 144:7

22:19 Sòm 23:4

22:20 II Sam 15:26

22:21 I Sam 26:23

22:23 Det 6:6-9

22:24 Ef 1:4

22:25 II Sam 22:21

22:26 Mat 5:7

22:27 Mat 5:8

22:28 Egz 3:7-8

22:29 I Wa 11:36

22:31 Det 32:4

22:32 I Sam 2:2

22:33 I Sam 2:2

22:37 II Sam 22:20

22:38 Egz 15:9

22:39 Mat 4:3

22:40 Sòm 44:5

22:41 Egz 23:27

22:42 És 17:7-8

22:43 II Wa 13:7

22:43 És 10:6

22:46 I Sam 14:11

22:47 II Sam 22:3

22:48 Sòm 144:2

22:49 Sòm 44:5

22:50 Wo 15:9

22:51 Sòm 89:24

22:51 Sòm 144:10