144
Yon Sòm David
Beni se SENYÈ a, wòch mwen an,
ki II Sam 22:35enstwi men m pou fè lagè,
ak dwèt mwen pou batay.
Lanmou dous mwen e sitadèl mwen an,
Sòm 59:9Fòterès mwen ak liberatè mwen an,
Boukliye mwen an nan sila mwen kache a,
Ki soumèt pèp mwen an anba m.
O SENYÈ, Sòm 8:4se kisa lòm nan ye pou Ou panse a li?
Oswa fis a lòm nan pou Ou panse a Li?
Sòm 39:11Lòm se tankou yon sèl souf.
Jou li yo se tankou yon lonbraj k ap pase.
Bese syèl Ou yo, O SENYÈ e desann.
Touche mòn yo pou yo kab fè lafimen.
Fè parèt Sòm 18:14eklè pou gaye yo.
Voye flèch Ou pou mete yo nan konfizyon.
Lonje men Ou soti anwo.
Fè m sekou!
Delivre m sòti nan gwo dlo yo,
nan men Sòm 18:44 etranje yo ak
bouch kap pale manti yo e Jen 14:22men
dwat a sila ki se men dwat a manti yo.
Mwen va chante yon Sòm 33:3chan tounèf a Ou menm, O Bondye;
Sou ap dis kòd yo, mwen va chante lwanj a Ou menm,
10 Ki konn sove wa yo, ki fè David, sèvitè Li a,
II Sam 18:7 chape de nepe lanmò a.
11 Fè m sekou e delivre m de men a Sòm 18:44etranje yo,
Bouch a sila ki pale desepsyon yo,
e men dwat a sila ki men dwat a manti yo.
 
12 Kite fis nou yo nan jenès yo parèt tankou plant ki fin grandi,
e fi nou yo tankou pilye taye ki pou ta embeli yon palè wayal.
13 Kite Pwov 3:9-10depo nou yo toujou plen, nan bay tout kalite pwodwi.
Kite twoupo nou yo pwodwi dè milye e dè di milye nan chan nou yo.
14 Kite bèf nou yo ka pote gwo chaj.
Pou nou pa gen kase kay, ni kouri kite, e
nanpwen moun k ap És 24:11rele “anmwey” nan lari nou yo.
15 A la beni pèp ki ranje konsa beni!
A la Sòm 33:12beni pèp ki gen Bondye pou SENYÈ yo beni.

144:1 II Sam 22:35

144:2 Sòm 59:9

144:3 Sòm 8:4

144:4 Sòm 39:11

144:6 Sòm 18:14

144:7 Sòm 18:44

144:8 Jen 14:22

144:9 Sòm 33:3

144:10 II Sam 18:7

144:11 Sòm 18:44

144:13 Pwov 3:9-10

144:14 És 24:11

144:15 Sòm 33:12