143
Yon Sòm David
Tande lapriyè mwen, O SENYÈ.
Prete zòrèy Ou a siplikasyon mwen yo.
Nan fidelite Ou, reponn mwen, ak Sòm 71:2ladwati Ou!
Konsa, pa antre nan jijman avèk sèvitè Ou a,
Job 14:3paske nan zye Ou, nanpwen moun vivan ki jis.
Paske lènmi an te pèsekite nanm mwen.
Li fin kraze lavi m jis rive atè.
Li Sòm 88:6te fè m rete kote fènwa, tankou sila ki mouri lontan yo.
Pou sa, lespri m kraze nèt anndan m.
Kè m Lam 3:11nan gwo twoub anndan m.
Mwen sonje ansyen jou yo.
Mwen reflechi tout tan sou tout sa Ou te fè.
Mwen panse sou zèv men Ou yo.
Mwen lonje men m vè Ou menm.
Sòm 42:2Nanm mwen fè gwo anvi pou Ou, kon yon peyi deseche.
Reponn mwen vit, O SENYÈ, lespri m vin febli;
Sòm 27:9Pa kache figi Ou sou mwen, oswa mwen va vini kon sila ki desann nan fòs yo.
Kite mwen tande lanmou dous Ou a nan granmmaten,
paske mwen mete konfyans mwen nan Ou.
Enstwi mwen nan chemen ke m ta dwe mache a,
paske se a Ou ke mwen Sòm 86:4 leve nanm mwen.
Sòm 31:15Delivre mwen, O SENYÈ, de lènmi mwen yo.
Mwen kache nan Ou.
10 Enstwi mwen pou fè volonte Ou,
paske se Ou menm ki Bondye mwen.
Lespri Ou bon.
Kondwi mwen sou tèren ladwati a.
11  Sòm 25:11Pou koz a non Ou, O SENYÈ, fè m reprann fòs mwen.
Nan ladwati Ou, mennen nanm mwen sòti nan gwo twoub la.
12 Epi nan lanmou dous Ou a, fè lennmi m yo koupe retire nèt.
Sòm 54:5Detwi tout sila ki aflije nanm mwen yo,
paske mwen se sèvitè Ou.

143:1 Sòm 71:2

143:2 Job 14:3

143:3 Sòm 88:6

143:4 Lam 3:11

143:6 Sòm 42:2

143:7 Sòm 27:9

143:8 Sòm 86:4

143:9 Sòm 31:15

143:11 Sòm 25:11

143:12 Sòm 54:5