14
Ekl 2:23Lòm ki fèt de fanm gen vi kout ki plen traka.
Tankou yon flè, li parèt e li fennen.
Anplis, Job 8:9li sove ale kon lonbraj.
Li pa dire.
Èske Ou ouvri zye Ou sou li
pou Sòm 143:2mennen li an jijman avèk W?
Job 15:4Se kilès ki kab fè pwòp sa ki pa pwòp?
Pèsòn!
Konsi Job 21:21fòs jou li yo avèk Ou,
fòs mwa li yo avèk Ou.
Ou te etabli limit li ke li p ap kab depase.
Job 7:19Retire zye Ou sou li pou l kab pran repò,
jiskaske li kab konplete jou li yo,
kon yon ouvriye jounalye.
Gen espwa pou yon pyebwa lè l koupe,
li kab boujonnen ankò,
nouvo boujon yo kab reyisi.
Malgre rasin li yo vin vye nan tè a,
e chouk li mouri nan tè sèch,
fè rive yon gout dlo,
e li va pete pouse boujon yo kon yon plant.
10 Men Job 3:13lòm mouri pou kouche plat.
Lòm mouri e kibò li ye?
11 Tankou És 19:5dlo lanmè fè vapè monte
e rivyè a vin sèch,
12 konsa Job 3:13lòm kouche, e li pa leve ankò.
Jiskaske syèl yo vin disparèt,
li p ap reveye, ni leve ankò.
13 O ke ou ta kapab kache mwen nan sejou lanmò an,
pou ou ta kapab fè m kache És 26:20jiskaske chalè Ou
retounen kote Ou!
Ke Ou ta fikse yon limit pou mwen, e sonje m!
14 Si yon nonm mouri, èske li va leve ankò?
Pou tout jou a lit mwen yo, mwen ta tann
jiskaske lè rive pou yo lage m.
15 Ou ta rele e mwen ta reponn Ou;
Konsa, Ou ta anvi anpil Job 10:3zèv men Ou yo.
16 Paske koulye a, ou konte tout pa mwen fè yo.
Èske Ou pa Job 10:6swiv peche m yo?
17 Transgresyon mwen yo sele nèt nan yon sachè
Konsa, Ou vlope tout inikite m yo.
18 Men mòn nan kap tonbe pa mòso pa fè anyen;
wòch la ap kite plas li.
19 Dlo a epwize wòch yo, gran fòs li lave pousyè tè a.
Se konsa Ou Job 7:6detwi espwa a lòm.
20 Ou vin fè l soumèt nèt pou tout tan, e li Job 4:20pati;
Ou chanje aparans li, e voye l ale.
21 Fis li yo vin resevwa lonè, men Ekl 9:5li menm pa konnen sa;
oswa fis li yo vin pa anyen, men li pa apèsi sa.
22 Men kò l fè mal;
epi li fè dèy sèlman pou pwòp tèt li.

14:1 Ekl 2:23

14:2 Job 8:9

14:3 Sòm 143:2

14:4 Job 15:4

14:5 Job 21:21

14:6 Job 7:19

14:10 Job 3:13

14:11 És 19:5

14:12 Job 3:13

14:13 És 26:20

14:15 Job 10:3

14:16 Job 10:6

14:19 Job 7:6

14:20 Job 4:20

14:21 Ekl 9:5