2
Mwen te di nan tèt mwen: “Vini koulye a, mwen va teste ou ak Ekl 7:4plezi. Pou sa, fè kè ou kontan.” Epi sa osi se te vanite. Pwov 14:13Mwen te di de afè ri, sa se foli, e de plezi, kisa l ap akonpli?” Mwen te fè ankèt ak panse m kòman pou eksite kò m ak diven pandan panse m ap gide m ak sajès ak jan pou kenbe foli, jiskaske mwen ta kapab wè Ekl 2:24 sa ki bon ki genyen pou fis a lòm yo fè anba syèl la pandan ti kras ane ke y ap viv yo. Mwen te agrandi zèv mwen yo. Mwen te I Wa 7:1-12bati kay pou mwen, mwen te plante chan rezen pou mwen; Mwen te fè jaden ak Né 2:8 bèl plas pou tèt mwen e mwen te plante ladann yo tout kalite pye fwi; Mwen te fè Né 2:14gwo basen dlo pou tèt mwen pou awoze yon forè bwa ki t ap grandi. Mwen te achte esklav, ni mal ni femèl e mwen te genyen Jen 14:14ki te fèt lakay mwen. Anplis mwen te genyen bann mouton avèk twoupo pi gran pase tout wa ki te Jérusalem avan m yo. Anplis, mwen te ranmase ajan ak I Wa 9:28 lò pou pwòp tèt mwen ansanm ak trezò a wa yo ak pwovens pa yo. Mwen te founi pou pwòp tèt mwen chantè, ni mal, ni femèl, e tout plezi a lòm yo—-anpil konkibin. Epi mwen te vin I Kwo 29:25 gran, pi gran pase tout wa ki te avan m Jérusalem yo. Konsa, sajès mwen te kanpe avè m. 10 Tout sa ke zye m te anvi, mwen pa t refize yo. Mwen pa t refize kè m okenn plezi li te vle, paske kè m te kontan akoz tout zèv mwen yo, e sa se te Ekl 3:22 rekonpans pou tout travay mwen yo. 11 Konsa, mwen te konsidere tout zèv men m te konn fè yo, avèk travay ke m te fòse fè yo, men gade byen, tout te Ekl 1:14vanite ak kouri dèyè van, e pa t gen okenn avantaj anba solèy la. 12 Konsa mwen te vire Ekl 1:17konsidere sajès, afè moun ensanse menm ak foli; paske se kisa yon nonm ki swiv wa sila a ka fè, sinon sa ki te konn fèt deja? 13 Epi mwen te wè ke Ekl 7:11-19sajès toujou genyen sou vanite tankou limyè genyen sou tenèb. 14 Zye a mesye saj la anndan tèt li; men I Jn 2:11moun ensanse a mache nan tenèb. Sepandan, mwen konnen ke se menm desten ki va rive yo tou de. 15 Konsa, mwen rive di tèt mwen: “Kon desten a moun ensanse a, se konsa l ap rive m. Ekl 6:8-11Alò, poukisa mwen te fòse fè anpil sajès?” Alò, pou sa mwen te di tèt mwen: “Sa, anplis, se vanite.” 16 Paske nanpwen Ekl 1:11okenn memwa k ap sonje nonm saj la, menm jan pou ensanse a, akoz nan tout jou k ap vini yo, tout moun va bliye yo nèt. Epi konsa, nonm saj la ak ensanse a mouri tou de! 17 Pou sa, mwen te Ekl 4:2-3rayi lavi, paske travay ki te fèt anba syèl la te yon doulè pou mwen; paske tout bagay se kòve ak kouri dèyè van. 18 Konsa, mwen te rayi Sòm 39:6tout fwi a travay mwen yo, pou sila mwen te fè efò anba solèy la; paske mwen ap oblije kite li bay nonm nan k ap swiv mwen an. 19 Epi se kilès ki konnen si li va saj, oswa I Wa 12:13moun fou? Malgre li va gen kontwòl sou tout fwi a travay mwen, pou sila mwen te fòse fè ak sajès yo, anba solèy la. Sa, anplis, se vanite. 20 Pou sa, mwen te pèdi espwa nèt a tout fwi a zèv mwen pou sila mwen te travay anba solèy la. 21 Kote ki genyen yon nonm ki te travay ak sajès, konesans ak Ekl 4:4kapasite; alò, li va kite eritaj li a yon moun ki pa t travay pou yo. Sa osi se vanite ak yon gwo mal. 22 Paske se kisa ke yon nonm jwenn Ekl 4:4pou tout travay li, nan efò ke li te fòse fè anba solèy la? 23 Paske tout jou li yo travay li plen ak doulè ak chagren; menm nan lannwit tèt li Sòm 127:2pa jwenn repo. Sa tou, se vanite. 24 Nanpwen anyen pi bon pou yon nonm ke manje, bwè, e di tèt li ke travay li a bon. Sa a mwen konn wè tou, ke li sòti Ekl 3:13nan men Bondye. 25 Paske se kilès ki ka manje, e kilès ki ka jwenn plezi li san Li menm? 26 Paske a yon nonm ki bon nan zye Bondye, Job 32:8Li te bay sajès, konesans ak lajwa; men a pechè a, Li te bay tach ranmase ak rasanble pou li kab bay a sila ki bon nan zye Bondye a. Sa anplis se vanite ak kouri dèyè van.

2:1 Ekl 7:4

2:2 Pwov 14:13

2:3 Ekl 2:24

2:4 I Wa 7:1-12

2:5 Né 2:8

2:6 Né 2:14

2:7 Jen 14:14

2:8 I Wa 9:28

2:9 I Kwo 29:25

2:10 Ekl 3:22

2:11 Ekl 1:14

2:12 Ekl 1:17

2:13 Ekl 7:11-19

2:14 I Jn 2:11

2:15 Ekl 6:8-11

2:16 Ekl 1:11

2:17 Ekl 4:2-3

2:18 Sòm 39:6

2:19 I Wa 12:13

2:21 Ekl 4:4

2:22 Ekl 4:4

2:23 Sòm 127:2

2:24 Ekl 3:13

2:26 Job 32:8