Eklezyas Yo
1
Pawòl (a)predikatè a, fis a David la, Wa Jérusalem. (a)Ekl 1:12 (a)”Vanite sou vanite”, predikatè la di:”Vanite sou vanite”! Tout se vanite.” (a)Sòm 3 9:5, 6 (a)Ki avantaj yon nonm gen nan tout travay ke li fè anba solèy la? (a)Ekl 2:11 Yon jenerasyon ale e yon jenerasyon vini; men (a)tè a rete pou tout tan. (a)Sòm104:5 Anplis, (a)solèy la leve e solèy la kouche; epi kouri al jwenn plas li pou li leve la ankò. (a)Sòm 19:6 Van an (a)soufle vè sid, vire kote nò e kontinye vire fè wonn li; epi sou menm kous vire won an, li retounen ankò. (a)Ekl 11:5 Tout rivyè yo desann vè lanmè a; sepandan li pa vin plen. Nan plas kote rivyè yo koule a; se la yo koule ankò. Tout bagay sa yo fatigan; lòm pa kapab menm eksplike sa. (a)Zye pa satisfè ak wè, ni zòrèy ak tande. (a)Pwov 2 7:20 (a)Sa ki te ye, se sa ki va ye e sa ki te konn fèt, se sa k ap fèt. Konsa, nanpwen anyen ki nèf anba syèl la. (a)Ekl 1:10 10 Èske gen yon bagay sou sila a nou ta kab di:”Men sa a nèf”? Deja, li te la depi syèk ki te ekoule avan nou yo. 11 (a)Nanpwen memwa a ansyen bagay yo; ni anplis a sila k ap vini pita, o k ap vin fèt; ap gen pou yo okenn memwa pami sila ki vini apre yo. (a)Ekl 2:16 12 Mwen menm, (a)predikatè a, te sèvi kon wa sou Israël nan Jérusalem. (a)Ekl 1:1 13 Mwen te konsantre tout refleksyon mwen pou chache e (a)egzamine sou sajès tout sa ki te konn fèt anba syèl la. Sa se yon gwo Ekl 2:2 3, 2 6 tach lou ke Bondye te bay fis a lòm yo pou l ta aflije yo. (a)Ekl 3:10, 11 14 Mwen te wè tout zèv ki te fèt anba solèy la e, men vwala, tout se (a)vanite e chache kouri dèyè van. (a)Ekl 2:11, 17 15 Sa ki (a)kwochi p ap ka dresse e sa ki manke p ap ka konte. (a)Ekl 7:13 16 Mwen te di a pwòp tèt mwen:”Men gade, mwen te fè (a)sajès vin grandi e ogmante plis pase tout lòt wa ki te sou Jérusalem avan mwen yo; epi panse mwen te obsève anpil richès nan sajès avèk konesans.” (a)I Wa 3:12 17 Mwen te dirije panse mwen pou konnen sajès e pou (a)konnen sa ki ensanse ak sa ki foli nèt; konsa, mwen te vin wè ke sa osi se Ekl 1:14 chache kouri dèyè van. (a)Ekl 2:12 18 Paske (a)nan anpil sajès gen anpil tristès, e nan anpil konesans gen anpil doulè. (a)Ekl 2:23

1:13 Ekl 2:2 3, 2 6

1:17 Ekl 1:14