33
Rejwi ak lajwa nan SENYÈ a, O moun ladwati yo;
Lwanj Sòm 92:1bèl lè l sòti nan moun ki dwat.
Sòm 71:22Bay remèsiman a SENYÈ avèk gita; chante
lwanj a Li menm avèk ap dis kòd.
Chante a Li menm yon chan tounèf; jwe ak kapasite e fò
avèk yon Sòm 98:4gwo kri lajwa.
Paske pawòl SENYÈ a dwat e tout
zèv Li yo fèt Sòm 119:90 avèk fidelite.
Li Sòm 11:7renmen ladwati avèk jistis;
Latè ranpli avèk lanmou dous SENYÈ a.
Avèk pawòl SENYÈ a syèl yo te fèt e
pa souf a bouch Li, Jen 2:1tout lame syèl yo.
Li ranmase tout Egz 15:8dlo lanmè yo ansanm
pou fè yon gwo pil;
Li fè pwofondè yo kouche fè kay depo.
Kite Sòm 67:7tout latè krent SENYÈ a;
Kite tout sila ki rete nan mond lan
kanpe etone nèt pa Li menm.
Paske Jen 1:3Li te pale e mond lan te fèt;
Li te kòmande e li te kanpe fèm.
10 SENYÈ a Sòm 2:1-3ranvèse konsèy a
nasyon yo;
Li anile pwojè a pèp yo
11  Job 23:12Konsèy SENYÈ a kanpe jis pou tout tan,
Epi pwojè a kè Li yo de jenerasyon
an jenerasyon.
12 Beni se nasyon ki gen Bondye
kon SENYÈ yo,
13 Pèp ke Li te Egz 19:5 chwazi pou pwòp eritaj
Li a.
SENYÈ a Job 28:24gade depi nan syèl la;
Li wè tout fis a lòm yo;
14 soti nan I Wa 8:39-43abitasyon Li an,
Li veye sou tout sila ki rete sou latè yo,
15 Li menm ki Job 10:8fòme kè a yo tout,
Li menm ki konprann tout zèv yo.
16  Sòm 44:6Wa a pa sove pa yon lame pwisan;
Yon gèrye pa delivre pa gran fòs Li.
17 Yon cheval se yon Sòm 20:7fo espwa pou viktwa a;
Ni li p ap delivre pèsòn ak pwisans li.
18 Veye byen, zye SENYÈ a sou sila
ki krent Li yo,
Sou sila ki Sòm 32:10mete espwa yo nan lanmou
dous Li a.
19 Pou Sòm 56:13delivre nanm pa yo devan lanmò e
kenbe yo vivan nan gwo grangou.
20 Nanm nou És 8:17ap tann SENYÈ a;
Se Li menm ki sekou nou ak boukliye nou.
21 Paske Za 10:7kè nou rejwi nan Li, akoz
Nou mete konfyans nou nan sen non Li.
22 Kite lanmou dous Ou, O SENYÈ,
vin poze sou nou,
Selon esperans ke nou te mete nan Ou a.

33:1 Sòm 92:1

33:2 Sòm 71:22

33:3 Sòm 98:4

33:4 Sòm 119:90

33:5 Sòm 11:7

33:6 Jen 2:1

33:7 Egz 15:8

33:8 Sòm 67:7

33:9 Jen 1:3

33:10 Sòm 2:1-3

33:11 Job 23:12

33:13 Egz 19:5

33:13 Job 28:24

33:14 I Wa 8:39-43

33:15 Job 10:8

33:16 Sòm 44:6

33:17 Sòm 20:7

33:18 Sòm 32:10

33:19 Sòm 56:13

33:20 És 8:17

33:21 Za 10:7