17
Pwofesi sou Damas.
“Gade byen, Damas prèt pou retire nèt kon vil e li va tonbe nèt an yon És 25:2 gwo pil mazi. Vil a Nonb 32:34Aroër yo ap abandone nèt; y ap sèvi kon plas pou twoupo yo kouche e p ap gen pèsòn pou fè yo pè. És 7:8-16Vil fòtifye a va disparèt Éphraïm e wa Damas la ak retay Syrie; yo va tankou laglwa a fis Israël yo,” deklare SENYÈ dèzame yo.
Alò, nan jou sa a, És 10:3glwa Jacob la va febli nèt e grès chè li va vin megri. Li va tankou lè sila k ap mwasone sereyal la kanpe; pandan bra li ap rekòlte tèt sereyal yo, oswa li tankou yon moun k ap ranmase tèt sereyal ki tonbe atè nan II Sam 5:18-22vale Rephaïm yo. Sepandan, Det 4:27kèk nan mwason an va rete tankou lè yo rekòlte bwa doliv e jwenn de oswa twa grenn sou branch piwo a, kat oswa senk nan bwa ki donnen pi byen yo, deklare SENYÈ a, Bondye Israël la. Nan jou sa a, lòm va És 10:20gen respè pou Kreyatè li a e zye li va gade vè Sila Ki Sen An Israël la. Li p ap gade vè lotèl yo, zèv a men li yo, ni li p ap okipe sa ke dwèt li te fè yo, menm Egz 34:13 Asherim yo ak lanp lansan yo. Nan jou sa a, vil ranfòse yo va tankou kote abandone nan forè a, oswa tankou branch ke yo te abandone devan fis Israël yo; epi tè a va dezole. 10 Paske nou te bliye Sòm 68:19 Bondye a sali nou an e nou pa t sonje wòch ki se sekou nou an. Pou sa, nou plante bèl plant e mete yo pami boujon chan a yon dye etranje. 11 Nan jou ke nou plante l la, nou fè bèl kloti pou li e nan Sòm 90:6maten, nou fè jèm nan rive fè flè; men rekòlt la va sove ale nan jou gwo maladi ak doulè san rete a.
12 Sepandan, gwo zen a anpil nasyon És 5:30ki gwonde tankou anpil dlo yo e ki fè bri a anpil nasyon k ap kouri desann tankou gwo dlo pwisan! 13  És 33:3Nasyon yo fè gwo bri desann tankou gwonde a anpil dlo, men Li va repwoche yo e yo va kouri rive byen lwen, yo va chase tankou pay sou mòn devan van, oswa toubiyon van an fè avan gwo tanpèt. 14 Nan aswè, gade gen gwo laperèz! Avan maten, yo II Wa 19:35disparèt nèt. Se konsa pòsyon a sila k ap ranmase byen nou yo e tiraj osò a sila ki piyaje nou yo.

17:1 És 25:2

17:2 Nonb 32:34

17:3 És 7:8-16

17:4 És 10:3

17:5 II Sam 5:18-22

17:6 Det 4:27

17:7 És 10:20

17:8 Egz 34:13

17:10 Sòm 68:19

17:11 Sòm 90:6

17:12 És 5:30

17:13 És 33:3

17:14 II Wa 19:35