15
Alò, SENYÈ a te di mwen: “Menm si Egz 32:11-14Moïse ak Samuel te kanpe devan M, kè M pa t ap avèk pèp sa a; voye yo sòti nan prezans Mwen e kite yo ale nèt! Epi li va vin rive ke lè yo mande ou: ‘Ki kote nou prale?’, alò, ou va di yo: ‘Se konsa SENYÈ a pale:
“Sila ki Jr 14:12pou mouri yo, a lanmò;
epi sila ki pou nepe yo, a nepe;
epi sila ki pou gwo grangou yo, a gwo grangou
e sila ki pou kaptif yo a kaptivite.” ’
“Mwen va Lev 26:16-25chwazi sou yo kat kalite madichon,” pale SENYÈ a: “nepe ki pou touye, chen ki pou rale fè yo sòti e bèt syèl ak bèt latè pou devore e detwi yo. Mwen va Lev 26:33fè yo yon objè sezisman pami tout wayòm latè yo, akoz Manassé, fis a Ézéchias la, wa Juda a, pou sa li te fè Jérusalem nan.”
“Anverite, se kilès k ap gen pitye pou ou, O Jérusalem?
Oswa kilès k ap Na 3:7fè gwo kri pou ou?
Oswa k ap vire sou kote pou mande si ou byen?
Ou menm ki abandonen Mwen an,” deklare SENYÈ a,
“Ou kontinye ap fè bak.
Pou sa, Mwen va És 1:4lonje men M kont ou pou detwi ou;
Mwen bouke pran pasyans avèk ou!
Mwen va vannen yo ak yon fouchèt vannen, nan pòtay peyi a;
Mwen va Jr 18:21prive yo de pitit yo,
Mwen va detwi pèp Mwen an;
yo pa t repanti de chemen yo.
És 3:25-26Vèv pa yo va vin plis ke grenn sab lanmè devan Mwen;
Mwen va fè parèt kont yo, kont manman a yon jennonm, yon
destriktè a midi;
Mwen va sibitman fè desann sou li gwo doulè ak sezisman.
Sila ki te I Sam 2:5fè sèt pitit gason la ap vin chagren;
l ap mal pou li rale souf.
Solèy pa li te vin desann nan mitan lajounen;
li te soufri wont e li te menm imilye.
Konsa, Mwen va remèt sila ki chape de nepe yo
devan lènmi yo,” deklare SENYÈ a.
 
10 Malè a mwen menm, manman mwen, ki te fè mwen an;
yon Jr 1:18-19nonm konfli e yon nonm diskisyon nan tout latè a!
Mwen pa t prete lajan a lòt moun, ni pèsòn pa t prete mwen;
malgre sa, yo tout ban m madichon.
11 SENYÈ a te di: “Anverite, Mwen va Sòm 138:3lage ou lib pou sa ki bon;
anverite, Mwen va fè lènmi an fè siplikasyon pou ou
nan yon tan gwo dezas ak yon tan gwo doulè.
12 Èske yon moun ka kraze fè;
Jr 28:14fè ki sòti nan nò, oswa bwonz?
13 Gwo richès ou ak trezò ou, Mwen va bay yo
kon piyaj ki Sòm 44:12san frè,
epi sa a pou tout peche ou yo
e anndan tout lizyè ou yo.
14 Epi Mwen va fè lènmi ou yo mennen yo nan yon
Sòm 44:12peyi ke ou pa konnen;
paske yon dife te vin limen nan kòlè Mwen
ki va brile sou ou.”
 
15  Jr 12:3Ou menm ki konnen, O SENYÈ,
sonje mwen e pran vanjans sou pèsekitè mwen yo.
Nan pasyans Ou, O SENYÈ, pa retire m nèt;
rekonèt ke pou non Ou, mwen ap sipòte repwòch.
16 Pawòl Ou yo te vin twouve, mwen te Éz 3:3manje yo
e pawòl Ou yo te vin pou mwen yon gwo jwa
ak yon plezi pou kè mwen;
paske mwen te rele pa non Ou, O SENYÈ Bondye dèzame yo.
17 Mwen Sòm 1:1pa t chita nan sèk moun k ap fè banbòch,
ni mwen pa t vante tèt mwen wo.
Akoz men Ou sou mwen, mwen te chita apa pou kont mwen,
paske Ou te ranpli mwen ak endiyasyon.
18 Poukisa, doulè mwen an te rete tout tan,
Job 34:6blese mwen an te san gerizon e te vin refize geri?
Èske Ou menm, anverite, ou va devni pou mwen kon
yon sous twonpe ak dlo sou sila yo pa ka depann?
19 Konsa, pale SENYÈ a:
Job 34:6“Si ou retounen; alò, Mwen va restore ou——
devan M ou va kanpe;
epi si ou separe sa ki presye soti nan sa ki san valè,
ou va vin pòt pawòl Mwen.
Pou pati pa yo ka petèt vire vè ou menm;
men ou menm, ou pa pou vire kote yo menm.
20 Epi Mwen va fè ou a pèp sa a, yon miray fòtifye ak bwonz;
epi malgre yo goumen kont ou, yo p ap genyen sou ou;
paske Sòm 46:7Mwen avèk ou pou ba ou sekou
e pou delivre ou,” deklare SENYÈ a.
21 “Konsa, Mwen va delivre ou nan men a mechan yo
e Mwen va Jen 48:16rachte ou soti nan men sezi a vyolan yo.”

15:1 Egz 32:11-14

15:2 Jr 14:12

15:3 Lev 26:16-25

15:4 Lev 26:33

15:5 Na 3:7

15:6 És 1:4

15:7 Jr 18:21

15:8 És 3:25-26

15:9 I Sam 2:5

15:10 Jr 1:18-19

15:11 Sòm 138:3

15:12 Jr 28:14

15:13 Sòm 44:12

15:14 Sòm 44:12

15:15 Jr 12:3

15:16 Éz 3:3

15:17 Sòm 1:1

15:18 Job 34:6

15:19 Job 34:6

15:20 Sòm 46:7

15:21 Jen 48:16