3
Éz 2:6,9 Malè a vil sanglan an! Li plen nèt ak manti ak piyaj; viktim li yo pa janm chape. Job 39:22-25 Bri a fwèt la, bri a wou k ap sone sou wòch yo, cheval k ap galope yo ak cha k ap vòltije yo! Chevalye k ap kouri desann yo; nepe k ap klere yo, lans k ap briye tankou solèy yo. És 34:3Anpil mò, yon gwo ma kadav, ak És 37:36 kò mouri san kontwòl—— yo manke tonbe sou kadav mò yo! Tout sa akoz anpil aktivite a pwostitiye yo, sila ki vrèman byen pòtan yo, mètrès a gwo maji yo, ki vann nasyon yo nan pwostitisyon li yo, e fanmi yo nan gwo wanga li konn fè yo. “Gade byen, Mwen vin kont ou”, deklare SENYÈ dèzame yo; mwen va És 47:2,3 Leve jip ou jis rive nan figi ou pou Éz 16:37montre a nasyon yo toutouni ou, e a wayòm yo wont ou. Mwen va jete bagay ki sal nèt sou ou, Job 30:8fè ou vin avili e fè ou vin És 14:16 espektak. Epi li va vin rive ke tout moun ki wè ou, yo va fè bak e yo va di: “Men Ninive fin devaste nèt! És 51:19 Se kilès k ap fè dèy pou li? Se kibò pou m ta jwenn moun ki pou rekonfòte ou?”
Èske ou pi bon pase Jr 46:25 Nò Amon ki te pozisyone pami rivyè yo, ki te antoure ak dlo, ki te gen lanmè kon pwotèj li, e se lanmè ki te sèvi kon miray li? Se Éthiopie ki te pwisans li, ansanm ak Égypte ki te san limit. Jr 46:9Puth ak II Kwo 12:3 Libie te pami soutyen ou yo. 10 Men li te És 19:4 devni yon egzile; li te antre an kaptivite. Tout ti pitit li yo te vin kraze an mòso nan tèt tout ri yo; yo te fè tiraj osò pou onorab li yo, e mesye pwisan li yo te mare nan chèn. 11 Ou menm tou va vin sou nèt; ou va És 2:10,19 kache. Ou menm tou va chache yon kote pou ou kache akoz de ènmi an. 12 Tout gwo fò nou yo va tankou Rev 6:13pye fig ak És 28:4 fwi ki mi—— lè yo sekwe yo, yo tonbe nan bouch a sila k ap manje yo a. 13 Gade byen, pèp ou a se fanm yo ye pami nou! Pòtay peyi ou yo vin És 45:1,2 ouvri byen laj bay lènmi ou yo; dife fin devore baryè pòtay ou yo.
14  II Kwo 32:3,4; Na 2:1 Rale dlo ou pou kont ou pou fè syèj la! Ranfòse fò ou yo! Antre nan ajil la e foule mòtye a anba pye ou; fè ankadreman k ap fè brik yo fò! 15 Dife va vin devore ou nèt; nepe va koupe ou; li va devore ou tankou krikèt volan. Li va fè ou vin anpil tankou krikèt volan, li va fè ou vin anpil tankou krikèt. 16 Ou fin ogmante És 23:8 machann ou yo plis pase zetwal syèl yo— krikèt volan ravaje yo e yo vole ale. 17  Rev 9:7Gad nou yo tankou krikèt. Jr 51:27 Jandam nou yo tankou gwo lame krikèt volan k ap poze sou wòch nan jou fredi. Solèy la leve e yo sove ale; kote yo rive a, pèsòn pa konnen.
18 Bèje ou yo ap dòmi, O wa Assyrie; prens ou yo ap repoze. Pèp ou an vin gaye sou mòn yo e nanpwen moun ki pou rasanble yo. Sòm 76:5,6; I Wa 22:17 19 Nanpwen Jr 46:11ti apezman pou sa k ap fè ou mal la, Jr 30:12 Blese ou a p ap ka geri. Tout moun ki tande koze ou a va bat men yo sou ou, Paske sou ki moun mechanste ou a pa t rive san rete?

3:1 Éz 2:6,9

3:2 Job 39:22-25

3:3 És 34:3

3:3 És 37:36

3:5 És 47:2,3

3:5 Éz 16:37

3:6 Job 30:8

3:6 És 14:16

3:7 És 51:19

3:8 Jr 46:25

3:9 Jr 46:9

3:9 II Kwo 12:3

3:10 És 19:4

3:11 És 2:10,19

3:12 Rev 6:13

3:12 És 28:4

3:13 És 45:1,2

3:14 II Kwo 32:3,4; Na 2:1

3:16 És 23:8

3:17 Rev 9:7

3:17 Jr 51:27

3:18 Sòm 76:5,6; I Wa 22:17

3:19 Jr 46:11

3:19 Jr 30:12