SÒM YO
Liv I
1
Beni se nonm ki (a)pa mache nan konsèy
mechan yo
Ni kanpe nan pa pechè yo, ni chita nan chèz
mokè yo (a)Pwo 4:14
Men (a)gran plezi li se Jos 1:8nan lalwa SENYÈ a,
Sou lalwa Li, li reflechi lajounen kon lannwit
nwit. (a)Sòm 119:14, 16, 35
Li va tankou yon (a)pyebwa ki plante bò kote flèv
dlo ki bay fwi li nan sezon li e fèy li
p ap janm fane; epi nan tout sa li fè
li byen reyisi. (a)Sòm 92:12-14
Mechan yo pa konsa; men, yo tankou (a)pay
ke van an pouse ale. (a)Sòm 5:5
Pou sa, (a)mechan yo p ap kanpe nan chèz
Sòm 9:7,8,16jijman an, ni pechè yo nan asanble ak moun
dwat yo, (a)Sòm 5:5
Paske SENYÈ a (a)konnen chemen a sila ki dwat yo,
men chemen a mechan yo va disparèt. (a)Na 1:7

1:2 Jos 1:8

1:5 Sòm 9:7,8,16