9
Pou direktè koral la; Yon sòm David
Mwen va bay remèsiman a SENYÈ a ak Sòm 86:12tout kè m;
Mwen va pale tout mèvèy Ou yo.
Mwen va fè kè kontan e rejwi nan Ou;
Mwen va chante lwanj non Ou,
O Sòm 83:18Pi Wo a
Lè lènmi m yo vire fè bak, yo Sòm 27:2tonbe e
peri devan Ou.
Paske Ou te bay soutyen a dwa m
avèk koz mwen ki jis;
Ou chita sou twòn Ou e fè jijman
avèk ladwati.
Ou te fè chatiman nasyon yo; Ou te
detwi mechan yo;
Ou te Sòm 69:28efase non yo jis pou tout tan
e pou tout tan.
Lènmi an te rive a nan fen, e li te kraze nèt.
Epi Ou te dechouke vil yo; jiskaske
Sòm 34:1memwa a yo vin disparèt.
Men Sòm 89:14SENYÈ a la jis pou tout tan;
Li te etabli twòn Li pou jijman,
Epi li va jije mond lan avèk ladwati; Li va
rann jijman pou pèp yo avèk jistis.
SENYÈ a va osi yon sitadèl pou sila
ki oprime yo; yon sitadèl nan tan twoub la;
10 Epi sila ki konnen non Ou yo, va mete
konfyans yo nan Ou;
Paske Ou menm, SENYÈ, pa janm abandone
sila ki mete konfyans nan Ou yo;
11 Chante lwanj a SENYÈ a, ki Sòm 76:2rete
nan Sion; deklare pami pèp yo zèv Li yo.
12 Paske Sila ki mande san an sonje yo; Li pa
janm bliye kri a sila ki oprime yo.
13 Fè m gras, O SENYÈ; gade byen soufrans
mwen akoz sila ki rayi mwen yo,
Ou menm ki Sòm 30:3fè m leve soti nan pòtay lanmò yo,
14 Pou m kab pale tout lwanj a Ou menm yo,
dekwa ke nan pòtay a fi Sion yo, mwen
Kapab Sòm 13:5rejwi nan delivrans Ou.
15 Nasyon yo fin fonse kole nan twou fòs
yo te fè a; nan Sòm 57:6pèlen a yo a te chire, pwòp pye
yo vin kole ladann.
16 Senyè a te Egz 7:5fè tèt Li byen koni; Li
te rann jijman an.
Nan zèv a pwòp men Li, mechan an
pran nan pwòp pèlen li.
Tan
17  Sòm 49:14Mechan yo va retounen nan sejou lanmò yo,
menm tout nasyon ki bliye Bondye yo.
18 Paske Sòm 9:12malere yo p ap bliye jis pou tout tan,
ni espwa a aflije yo p ap peri pou tout tan.
19 Leve, Nonb 10:35O SENYÈ, pa kite lòm vin genyen;
Kite nasyon yo jije devan Ou.
20 Bay yo lakrent, O SENYÈ; fè nasyon yo
konnen ke se sèlman Sòm 62:9lòm yo ye.

9:1 Sòm 86:12

9:2 Sòm 83:18

9:3 Sòm 27:2

9:5 Sòm 69:28

9:6 Sòm 34:1

9:7 Sòm 89:14

9:11 Sòm 76:2

9:13 Sòm 30:3

9:14 Sòm 13:5

9:15 Sòm 57:6

9:16 Egz 7:5

9:17 Sòm 49:14

9:18 Sòm 9:12

9:19 Nonb 10:35

9:20 Sòm 62:9