62
Pou direktè koral la; selon Jeduthun; Yon Sòm David
Nanm mwen ap poze sèl nan Bondye.
Sali m se nan Li.
Se Li sèl ki Sòm 89:26 wòch mwen, sali mwen, ak sitadèl mwen.
Menm gwo sò pa p boulvèse m.
Pou jiskilè, nou va atake yon nonm?
Alò, èske nou ta touye li, nou tout,
tankou yon És 30:13 miray k ap panche?
Tankou yon kloti k ap kraze?
Yo plen entansyòn pou pouse li soti nan wo pozisyon li.
Yo Sòm 4:2 pran plezi nan tout sa ki fo.
Yo beni avèk bouch yo, men anndan yo bay madichon.
Nanm mwen Sòm 62:1 tann an silans sèlman Bondye.
Paske espwa mwen se nan Li.
Li se sèl ki Sòm 62:2 wòch mwen, sali mwen, ak sitadèl mwen.
Mwen p ap ebranle menm.
Sòm 85:9 Sali mwen an, avèk glwa mwen rete nan Bondye.
Wòch fòs mwen an, ak kote pou m kache, se nan Bondye.
Mete konfyans nan Li tout tan, O pèp la.
I Sam 1:15 Vide kè nou devan Li.
Bondye se yon refij pou nou.
Moun nan Sòm 49:2 pozisyon ba yo se se sèl yon souf nan van.
Moun ki plase wo yo se manti.
Nan pèz balans yo, se monte, yap monte.
Ansanm menm, yo pi fay ke yon souf.
10 Pa mete konfyans nan peze kou moun desann.
Ni pa mete fo espwa nan És 61:8 vòlè.
Si richès nou ogmante, pa mete kè nou sou yo.
11 Yon fwa, Bondye te pale.
De fwa, mwen gen tan tande sa:
Ke pouvwa, se pou Bondye.
12 Epi anplis, lanmou dous se pou Ou, O Senyè.
Paske Ou bay rekonpans a lòm selon
zèv li yo.

62:2 Sòm 89:26

62:3 És 30:13

62:4 Sòm 4:2

62:5 Sòm 62:1

62:6 Sòm 62:2

62:7 Sòm 85:9

62:8 I Sam 1:15

62:9 Sòm 49:2

62:10 És 61:8