49
Pou direktè koral la; Yon Sòm fis a Koré yo
Tande sa, tout pèp yo; prete zòrèy nou,
tout sila ki rete nan mond la!
Ni Sòm 62:9ba, ni wo, rich avèk malere ansanm.
Bouch mwen va Sòm 37:30pale sajès,
Epi meditasyon a kè m va vin konprann.
Mwen va apiye zòrèy mwen vè yon pwovèb;
Mwen va eksprime yon Nonb 12:8 devinèt
sou ap la.
Poukisa mwen ta gen Sòm 23:4krent nan move jou yo,
Lè inikite a lènmi m yo antoure m,
Malgre sila ki Job 31:24mete konfyans nan richès yo,
E ki ògeye nan kantite fòs lajan yo?
Nanpwen moun ki kab sou okenn mwayen
Mat 25:8-9sove frè li, ni li p ap kab bay Bondye
yon racha pou li.
Paske Mat 16:26redanmsyon nanm li koute chè,
epi li ta dwe sispann fè esèy sa a nèt.
Pou li ta Sòm 22:29viv toujou jis pou letènite
Pou li Sòm 16:10 pa ta janm tonbe en pouriti menm.
10 Paske li wè ke menm moun saj yo mouri;
Sila ki bèt ak sila ki fou yo mouri menm jan,
Epi Sòm 39:6kite byen yo pou lòt yo.
11 Yo Jen 4:17reflechi anndan kè yo ke kay yo se pou tout tan,
Epi kote yo rete a se pou tout jenerasyon yo;
Yo te rele peyi yo a menm non ak yo.
12 Men yon Sòm 49:20nonm nan gran ògèy li p ap dire;
Li tankou bèt ki peri.
 
13 Konsa, se Jr 17:11chemen a sila ki manke sajès yo,
Ak sila ki swiv yo e ki vin dakò avèk pawòl yo.
14 Tankou mouton, yo fin chwazi pou rive nan sejou lanmò;
Lanmò va bèje yo;
Epi moun dwat yo va domine sou yo nan maten.
Epi fòm yo va Job 24:19fini nèt pa sejou lanmò a,
Jiskaske yo pa gen kote pou rete.
15 Men Jen 5:24Bondye va rachte nanm mwen soti
pouvwa a sejou lanmò a,
Paske Li va resevwa m.
16 Ou pa bezwen pè Sòm 37:7lè yon nonm vin rich,
Lè glwa lakay li vin ogmante;
17 Paske lè l mouri li p ap pote anyen ale;
Glwa li a p ap swiv li desann.
18 Sepandan, pandan l ap viv, li Det 29:19bat bravo pou pwòp tèt li—
Epi malgre moun ta bay ou glwa lè ou fè byen
pou pwòp tèt ou——
19 Li va ale nan jenerasyon a zansèt li yo;
Yo p ap janm wè Job 33:30limyè an.
20 Lòm, nan pwòp glwa avèk ògèy li;
Poutan, san konprann,
Se tankou bèt ki peri.

49:2 Sòm 62:9

49:3 Sòm 37:30

49:4 Nonb 12:8

49:5 Sòm 23:4

49:6 Job 31:24

49:7 Mat 25:8-9

49:8 Mat 16:26

49:9 Sòm 22:29

49:9 Sòm 16:10

49:10 Sòm 39:6

49:11 Jen 4:17

49:12 Sòm 49:20

49:13 Jr 17:11

49:14 Job 24:19

49:15 Jen 5:24

49:16 Sòm 37:7

49:18 Det 29:19

49:19 Job 33:30