25
Mat 13:24“Konsa, Wayòm syèl la tankou dis vyèj ki te pran Trav 20:8lanp yo pou soti e rankontre jennonm k ap marye a. Senk nan yo te manke sajès, men lòt senk yo te Mat 7:24gen bon konprann. Lè sila ki manke sajès yo te pran lanp yo, yo pa t pran lwil avèk yo. Men Mat 7:24saj yo te pran lwil nan veso ansanm avèk lanp yo. Konsa, pandan jennonm nan t ap pran reta, yo tout te vin fatige, e dòmi te pran yo.
“Men a minwi, te gen yon gwo kri: ‘Men gade, jennonm k ap marye a parèt! Vin rankontre li.’
“Alò, tout vyèj sa yo te leve pou prepare lanp pa yo. Men sila ki pa t saj yo te di a sila ki te pridan yo: ‘Bannou kèk nan lwil pa nou an, paske lanp nou yo ap etenn.’
“Men Mat 7:24saj yo te reponn: ‘Non, pwiske si nou fè sa, nou p ap rete kont pou nou. Pito nou ale kote machann pou nou achte pou tèt nou.’
10  “Konsa, pandan yo t ap pral achte, jennonm nan te vin parèt e sila ki te Mat 24:42prepare yo te antre avè l Luc 12:35nan fèt maryaj la. Epi pòt la te vin fèmen.
11  “Pita lòt vyèj yo te vini. Yo te di: Mat 7:2 ‘Senyè, Senyè, louvri pòt la pou nou.
12  “Men li te reponn yo konsa: ‘Anverite mwen di nou, mwen pa rekonèt nou.’
13  “Pou sa, Mat 24:42fè atansyon, paske nou pa konnen ni jou, ni lè.
14  Mat 25:14-30“Konsa, li menm jan avèk yon nonm ki fenk pare pou fè yon vwayaj. Li rele esklav li yo, e konfye tout sa li posede nan men yo menm. 15  A youn li te bay senk talan (yon gwo sòm dajan) a yon lòt de, e a yon lòt, youn, selon kapasite ke chak te genyen. Epi li te Mat 21:33sòti pou fè vwayaj la. 16  Imedyatman, sila ki te resevwa senk Mat 18:24talan yo te fè afè avèk yo, e te ranmase yon lòt senk talan anplis. 17  “Menm jan an, sila ki te resevwa de talan yo te vin jwenn de lòt. 18  Men sila ki te resevwa yon sèl talan an te ale fouye yon twou nan tè pou te sere lajan mèt li.
19  “Apre anpil tan, mèt a esklav sa yo te vini pou te Mat 18:23regle kont avèk yo. 20  Sila ki te resevwa senk Mat 18:24talan yo te vin pote li avèk yon lòt senk talan ankò, epi te di: ‘Mèt, ou te fè m konfyans ak senk talan. Ou wè, mwen fè l rapòte senk talan anplis.’
21  “Mèt li te di li: ‘Byen fèt, bon e fidèl sèvitè. Ou te fidèl avèk yon ti kras bagay. M ap Luc 12:44fè ou responsab anpil bagay. Antre nan lajwa a mèt ou.’
22  “Sila ki te resevwa de Mat 18:24talan yo te vini epi te di: ‘Mèt, ou te fè m konfyans ak de talan. Ou wè, mwen fè l rapòte de talan anplis.’
23  “Mèt li te di li: ‘Byen fèt, bon sèvitè Mat 24:45,47 fidèl la. Ou te fidèl avèk yon ti kras bagay. M ap fè ou responsab anpil bagay. Antre nan lajwa a mèt ou.’
24  “Konsa, sila osi ki te resevwa yon sèl Mat 18:24talan an te vini e te di: ‘Mèt, mwen te byen konprann ke ou menm se te yon mèt ki di; ke ou rekòlte kote ou pa plante, e ranmase kote ou pa simen. 25  Epi mwen te krent, e te ale sere talan an nan tè. Gade byen, ou twouve sa ki pou ou a.’
26  “Men mèt li te reponn li e te di: ‘Esklav malveyan e parese! Ou te konnen ke mwen rekòlte kote mwen pa plante, e ranmase kote mwen pa simen. 27  Pou sa, ou te dwe mete kòb mwen an labank pou lè m rive mwen ta kapab resevwa l avèk enterè.
28  “Konsa, retire talan an nan men li, epi bay li a sila a ki gen dis talan yo. 29  Mat 13:12Paske a sila a ki genyen an, l ap resevwa plis e l ap gen an abondans, men pou sila a ki pa genyen an, menm sa li genyen an ap retire nan men l. 30  Voye esklav initil sila a nan Mat 8:12fon tenèb, nan plas kote ap genyen kriye ak manje dan.’
31  “Men lè Mat 16:27 Fis a Lòm nan vini nan tout glwa Li avèk tout zanj Li yo, Li va chita sou twòn glwa pa Li a. 32  Tout nasyon yo va rasanble devan Li. E Li va separe yo youn de lòt, Éz 34:17-20kon yon gadyen patiraj separe mouton avèk kabrit. 33  Konsa, l ap mete mouton yo adwat li, e kabrit yo Ekl 10:2agoch Li.
34  “Epi Wa la va di a sila ki adwat li yo: ‘Vini, nou menm ki beni pa Papa m; Mat 5:3eritye wayòm nan ki te prepare pou nou depi fondasyon mond lan. 35  Paske És 58:7Mwen te grangou, e nou te ban M bagay pou M manje. Mwen te swaf, e nou te ban M bwè. Mwen te yon etranje, e nou te envite M antre, 36  És 58:7Mwen te touni, e nou te ban M rad. Mwen te malad e nou te vizite M. Mwen te nan prizon e nou te vin kote M.
37  “Epi jis yo ap di Li: ‘Senyè, kilè nou te wè Ou grangou e te bay Ou manje, ni swaf pou te bay Ou bwè? 38  Epi kilè nou te wè Ou yon etranje, epi envite Ou antre, oubyen touni pou te bay Ou rad? 39  Epi kilè nou te wè Ou malad, e te vizite Ou; oubyen nan prizon pou te vizite Ou?’
40  “Konsa, wa a va reponn yo: ‘Anverite, Mwen di nou Pwov 19:17menm jan ke nou te fè li a youn nan frè Mwen yo, nou te fè l a Mwen menm tou.’
41  “Apre Li va di a sila ki agoch Li yo: Mat 7:23 ‘Sòti sou Mwen, nou menm ki modi, pou ale nan dife etènèl ki te prepare pou Satan avèk zanj li yo a. 42  Paske Mwen te grangou, men nou te refize ban M manje. Mwen te swaf, e nou pa t ban M bwè. 43  Mwen te yon etranje, e nou pa t envite M antre, touni, e nou pa t ban M rad, nan prizon e nou pa t vizite M.
44  “Alò yo menm va reponn: ‘Senyè, kilè nou te wè Ou grangou, oswa swaf, oswa yon etranje, touni, malad oubyen nan prizon, e nou pa t okipe Ou?’
45  “Konsa L ap reponn yo: ‘Anverite Mwen di nou, menm jan ke nou pa t fè li pou youn nan pi piti nan sa yo, nou pa t fè l pou Mwen tou.’ 46  Epi sila yo va ale nan pinisyon etènèl, men jis yo nan Mat 19:20lavi etènèl.”

25:1 Mat 13:24

25:1 Trav 20:8

25:2 Mat 7:24

25:4 Mat 7:24

25:9 Mat 7:24

25:10 Mat 24:42

25:10 Luc 12:35

25:11 Mat 7:2

25:13 Mat 24:42

25:14 Mat 25:14-30

25:15 Mat 21:33

25:16 Mat 18:24

25:19 Mat 18:23

25:20 Mat 18:24

25:21 Luc 12:44

25:22 Mat 18:24

25:23 Mat 24:45,47

25:24 Mat 18:24

25:29 Mat 13:12

25:30 Mat 8:12

25:31 Mat 16:27

25:32 Éz 34:17-20

25:33 Ekl 10:2

25:34 Mat 5:3

25:35 És 58:7

25:36 És 58:7

25:40 Pwov 19:17

25:41 Mat 7:23

25:46 Mat 19:20