19
Pwov 28:6Pi bon se yon malere ki mache ak entegrite
pase sila ak bouch konwonpi ki ensanse a.
Anplis, li pa bon pou gen gwo kouraj, san konesans,
ni pou prese rive Pwov 21:5 fè fo pa.
Foli a yon nonm fè chemen l gate;
e kè li anraje kont SENYÈ a.
Pwov 14:20Richès fè zanmi ogmante anpil;
men malere pèdi zanmi li yo.
Yon Egz 23:1fo temwen pa prale san pinisyon;
e sila ki fè manti a, p ap chape.
Pwov 29:26Anpil moun va chache favè a yon moun jenere ak men ouvri;
tout moun se zanmi a sila ki bay kado.
Tout frè a malere yo a rayi li;
konbyen, anplis, pou zanmi l kouri kite l.
Pwov 18:23 L ale jwenn yo ak pawòl plede, men yo fin ale.
Sila ki twouve sajès renmen pwòp nanm li.
Sila ki kenbe ak bon konprann nan va Pwov 16:20 jwenn sa ki bon.
Yon Pwov 19:5fo temwen pa prale san pinisyon;
epi sila ki bay manti a, va peri.
10 Lavi alèz pa fèt pou moun ensanse;
bokou mwens pou yon Pwov 30:22esklav ta gen otorite sou prens yo.
11 Yon nonm ak bon konprann lan nan kòlè;
se glwa li Mat 5:44 pou bliye yon transgresyon.
12  Pwov 16:14Kòlè a wa a se tankou yon lyon k ap rele fò;
men favè li se tankou lawouze sou zèb vèt.
13 Se yon fis plen foli k ap detwi papa l,
e yon madanm k ap Pwov 21:9-19 diskite a
se tankou dlo kap degoute san rete.
14 Kay ak byen se II Kwo 12:14eritaj ki sòti nan papa;
men yon fanm pridan sòti nan SENYÈ a.
15  Pwov 6:9-10Parès va voye yon pwofon somèy sou moun,
e yon nonm ki pa travay, va soufri grangou.
16 Sila ki Pwov 16:16kenbe kòmandman an kenbe nanm li,
men sila ki enpridan nan kondwit va mouri.
17 Yon moun ki Det 15:7-8fè gras a yon malere prete a SENYÈ a,
e Li va bay li rekonpans pou bon zèv li a.
18  Pwov 13:24Bay fis ou a disiplin pandan gen espwa;
pa chache lanmò li.
19 Yon nonm ak gwo kòlè va pote pinisyon li;
paske si ou pwoteje moun nan ou va oblije fè l ankò.
20 Koute konsèy e aksepte disiplin pou ou
kab vin saj pou tout rès vi ou.
21 Plan nan kè lòm yo anpil;
men se konsèy SENYÈ a ki kanpe.
22 Sa ki dezirab nan yon nonm se yon kè ki dous.
Pito yon nonm ta malere pase li ta yon mantè.
23  Pwov 14:27Lakrent SENYÈ a dirije a lavi pou fè moun dòmi
ak kè satisfè, san kontamine ak mal.
24 Parese a fouye men l nan plato a;
men li refize rale l rive nan bouch li.
25 Frape yon mokè pou moun san konprann nan vin gen lespri;
Pwov 9:8repwòch a yon moun bon konprann,
va fè l genyen konesans.
26 Sila Pwov 28:24ki atake papa li e chase manman l ale,
se yon fis ki fè wont ak dega patou.
27 Sispann koute disiplin, fis mwen an
e ou va pèdi chemen konesans.
28 Yon temwen ki fè dezòd moke lajistis;
e bouch mechan an Job 15:16gaye inikite.
29 Gen desizyon jijman pou mokè yo;
ak kou pou do a moun ensanse yo.

19:1 Pwov 28:6

19:2 Pwov 21:5

19:4 Pwov 14:20

19:5 Egz 23:1

19:6 Pwov 29:26

19:7 Pwov 18:23

19:8 Pwov 16:20

19:9 Pwov 19:5

19:10 Pwov 30:22

19:11 Mat 5:44

19:12 Pwov 16:14

19:13 Pwov 21:9-19

19:14 II Kwo 12:14

19:15 Pwov 6:9-10

19:16 Pwov 16:16

19:17 Det 15:7-8

19:18 Pwov 13:24

19:23 Pwov 14:27

19:25 Pwov 9:8

19:26 Pwov 28:24

19:28 Job 15:16