13
Yon Pwov 10:1fis ki saj aksepte disiplin a papa l,
men yon mokè pa koute repwòch.
Fwi a ki soti nan bouch moun se rejwisans de sa ki bon;
men volonte a mechan an se vyolans.
Sila ki Pwov 18:21kontwole bouch li, konsève lavi li;
sila ki ouvri lèv li byen laj va detwi nèt.
Nanm a parese a anvi, e li pa jwenn;
men nanm a moun dilijan an vin gra.
Yon nonm dwat Kol 3:9rayi sa ki fo;
men zak mechan yo degoutan e fè gwo wont.
Ladwati se Pwov 11:3yon pwotèj pou sila ki san fot la;
men mechanste fè pechè a vin souye nèt.
Genyen moun ki pretann yo rich, men yo pa gen anyen;
yon lòt pretann li Luc 12:33malere men li gen gwo richès.
Ranson pou lavi a yon nonm rich se richès li;
men malere a pa tande menas.
Limyè a moun dwat la se rejwisans;
men Job 18:5lanp a mechan an va etenn.
10 Ògèy pa pote anyen sof ke konfli;
men sajès rete ak sila ki resevwa konsèy yo.
11 Richès ki sòti nan manti koule ale;
men sila ki rasanble pa travay la ogmante li.
12 Lespwa jennen fè kè a malad;
men dezi acheve a se yon pyebwa lavi.
13 Sila ki Nonb 15:31meprize lenstriksyon va peye fwe a;
men sila ki respekte lòd yo va resevwa rekonpans li.
14 Lenstriksyon a saj yo se yon Sòm 10:11fontèn dlo lavi
pou detounen pèlen lanmò a.
15  Sòm 111:10Bon konprann pwodwi favè;
men chemen moun trèt la di.
16 Tout moun ki Pwov 12:23pridan aji ak konesans;
men yon moun san konprann parèt ak foli li.
17 Yon mesaje mechan tonbe nan advèsite;
men sila ki pote pawòl ak bòn fwa a, pote gerizon
18 Mizè ak wont se pou sila ki Pwov 15:5-32manke disiplin nan;
men sila ki konsidere repwòch la va onore.
19 Yon dezi ki realize se dous a nanm nan,
men moun bèt twouve l rayisab pou kite mechanste.
20  Pwov 2:20Sila ki mache ak moun saj va vin saj;
men bon zanmi a moun ensanse a va jwenn soufrans.
21 Se malè ki kouri dèyè pechè yo;
men moun dwat yo va pwospere.
22 Yon bon moun va Esd 9:12lese eritaj pou pitit pitit li;
men richès a pechè yo konsève pou moun dwat yo.
23 Gen Pwov 12:11anpil manje nan tè malere a;
men li fin bale nèt akoz enjistis.
24 Sila ki ralanti baton li, rayi fis li;
men sila ki renmen l va ba li Det 8:5 disiplin ak dilijans.
25 Moun dwat la gen kont pou satisfè dezi li;
men vant Pwov 13:18 mechan an toujou gen bezwen.

13:1 Pwov 10:1

13:3 Pwov 18:21

13:5 Kol 3:9

13:6 Pwov 11:3

13:7 Luc 12:33

13:9 Job 18:5

13:13 Nonb 15:31

13:14 Sòm 10:11

13:15 Sòm 111:10

13:16 Pwov 12:23

13:18 Pwov 15:5-32

13:20 Pwov 2:20

13:22 Esd 9:12

13:23 Pwov 12:11

13:24 Det 8:5

13:25 Pwov 13:18