13
Pou direktè koral la; yon sòm David
Jiskilè SENYÈ?
Èske Ou ap Job 13:24bliye mwen jis pou tout tan?
Pou konbyen de tan, Ou va kache figi Ou de mwen?
Pou konbyen de tan mwen va oblije
Sòm 42:4depann sou pwòp konsèy tèt mwen,
ak tristès nan kè m tout lajounen?
Jiskilè lènmi m va vin leve wo sou mwen?
Okipe m, e reponn mwen, O SENYÈ, Bondye mwen;
Esd 9:8Fè zye m wè, pou m pa mouri;
pou lènmi mwen an pa di: “Mwen fin genyen l,”
Sòm 25:2epi advèsè mwen yo rejwi lè m pran chòk.
Men mwen va Sòm 52:8mete konfyans mwen nan lanmou dous Ou a;
Kè m va rejwi nan delivrans ou
Mwen va Sòm 96:1chante a SENYÈ a,
paske Li te aji ak bon kè avè m.

13:1 Job 13:24

13:2 Sòm 42:4

13:3 Esd 9:8

13:4 Sòm 25:2

13:5 Sòm 52:8

13:6 Sòm 96:1