13
Pou direktè koral la; yon sòm David
Jiskilè SENYÈ? Èske Ou ap Job 13:24bliye mwen;
Jis pou tout tan?
Pou konbyen de tan, Ou va kache figi Ou
de mwen?
Pou konbyen de tan, mwen va oblije
Sòm 42:4depann sou pwòp konsèy tèt mwen,
ak tristès nan kè m tout lajounen?
Jiskilè lènmi m va vin leve wo sou mwen?
Reflechi e reponn mwen, O SENYÈ,
Bondye mwen;
Esd 9:8Fè zye m wè; sinon mwen va dòmi nan mò yo,
Epi lènmi mwen an va di: “Mwen fin genyen li,”
Sòm 25:2Epi advèsè mwen yo va rejwi lè m pran chòk.
Men mwen te Sòm 52:8mete konfyans mwen
Nan lanmou dous Ou a;
Kè m va rejwi nan delivrans ou
Mwen va Sòm 96:1chante a SENYÈ a,
Paske Li te aji ak bon kè avè m.

13:1 Job 13:24

13:2 Sòm 42:4

13:3 Esd 9:8

13:4 Sòm 25:2

13:5 Sòm 52:8

13:6 Sòm 96:1