Josué
1
Alò, li te vin rive ke apre lanmò Moïse, sèvitè SENYÈ a, ke SENYÈ a te pale avèk Josué, fis a Nun nan, sèvitè Moïse la e te di: “Moïse, xo 1:2 Non 12:7sèvitè Mwen an, gen tan mouri; pou sa, leve, travèse Jourdain sila a, ou menm avèk tout pèp sa a, nan peyi ke Mwen ap bay a yo menm, a fis Israël yo.
xo 1:3 Det 11:24Chak kote ke pla pye ou va pile, Mwen ap ba ou li, jis jan ke Mwen te pale a Moïse la. xo 1:4 Jen 15:8Soti nan dezè a ak Liban sila a, menm jis rive nan gran rivyè a, Rivyè Lefrat la, tout peyi Etyen an, jis rive nan Gran Lamè a vè solèy kouche a va teritwa pa nou. xo 1:5 Det 7:24Nanpwen moun ki kapab kanpe devan ou pandan tout jou lavi ou. Menm jan ke Mwen te avèk Moïse la, Mwen va avèk ou; Mwen p ap fè bak ni abandone ou. xo 1:6 Det 31:6-23Kenbe fèm e pran kouraj; paske ou va bay pèp sa a posesyon a peyi ke Mwen te sèmante a zansèt yo pou M ba yo a.
Sèlman rete fò avèk anpil kouraj; xo 1:7 Det 5:32fè atansyon pou fè tout sa lalwa ke Moïse, sèvitè Mwen an, te kòmande ou fè a; pa vire ni adwat ni agoch, pou ou kapab reyisi nenpòt kote ke ou ale.
xo 1:8 Det 31:24Liv lalwa sila a pa pou janm kite bouch ou; men, ou va reflechi sou li lajounen kon lannwit, pou ou kapab fè atansyon pou fè tout sa ki ekri ladann; paske konsa, ou va fè chemen ou yo pwospere e konsa, yo va byen reyisi.
Èske mwen pa t kòmande ou? Kenbe fèm e pran kouraj! xo 1:9 Det 31:8Pa tranble ni enkyete; paske SENYÈ a, Bondye ou a, avèk ou nenpòt kote ou ale.”
10 Epi Josué te kòmande ofisye pèp yo, e te di: 11 “Pase nan mitan kan an e kòmande pèp la e di yo: 'Prepare pwovizyon nou; paske nan xo 1:11 Jos 3:2twa jou, nou va travèse Jourdain sila a, pou antre pran peyi ke SENYÈ a, Bondye nou an, ap bannou pou posede a.'”
12  xo 1:12 Non 32:20-22A Ribenit yo avèk Gadit yo e a mwatye tribi Manassé a, Josué te di: 13 “Sonje pawòl ke Moïse, sèvitè SENYÈ a, te kòmande nou e te di: xo 1:13 Det 3:18-20'SENYÈ a, Bondye nou an, ap bannou repo e Li va bannou peyi sa a.'
14 Madanm nou yo, pitit nou yo ak bèt nou yo va rete nan peyi ke Moïse te bannou lòtbò Jourdain an; men, nou va travèse devan frè nou yo, prepare an lòd batay la, tout sòlda vanyan nou yo e ou va bay yo soutyen, 15 jiskaske SENYÈ a bay frè nou yo repo, tankou nou; epi yo menm tou, yo va posede peyi ke SENYÈ a, Bondye nou an, ap bay yo a. xo 1:15 Jos 22:4Epi nan lè sa a, nou va retounen nan pwòp teren pa nou an e posede sa ke Moïse, sèvitè SENYÈ a, te bannou lòtbò Jourdain an, vè solèy leve a.”
16 Yo te reponn Josué e te di: “Tout sa ke ou te kòmande nou, nou va fè l; epi nenpòt kote ke ou voye nou, nou va ale. 17 Jis jan ke nou te obeyi Moïse nan tout bagay la, konsa nou va obeyi ou; sèlman xo 1:17 Jos 1:5-9ke SENYÈ a, Bondye nou an, kapab avèk ou tankou Li te avèk Moïse la. 18 Nenpòt moun ki fè rebèl kont lòd ou e ki pa obeyi pawòl ou yo nan tout sa ou kòmande li fè yo, li va vin mete a lanmò; sèlman, kenbe fèm e pran kouraj.”

1:2 xo 1:2 Non 12:7

1:3 xo 1:3 Det 11:24

1:4 xo 1:4 Jen 15:8

1:5 xo 1:5 Det 7:24

1:6 xo 1:6 Det 31:6-23

1:7 xo 1:7 Det 5:32

1:8 xo 1:8 Det 31:24

1:9 xo 1:9 Det 31:8

1:11 xo 1:11 Jos 3:2

1:12 xo 1:12 Non 32:20-22

1:13 xo 1:13 Det 3:18-20

1:15 xo 1:15 Jos 22:4

1:17 xo 1:17 Jos 1:5-9