15
Apre bagay sa yo, pawòl SENYÈ a te vin kote Abram nan yon vizyon, e te di: “ Jen 21:17Pa pè, Abram, Mwen se yon Det 33:29pwotèj pou ou; rekonpans ou va gran.”
Abram te di: “O Senyè BONDYE, kisa ou va ban mwen, akoz ke m san pitit, e eritye lakay mwen se Eliézer a Danmas?” Epi Abram te di: “Akoz ke ou pa t ban m pitit pou swiv mwen, pitit ki Jen 14:14fèt nan kay mwen an se eritye mwen.”
Alò, gade byen, pawòl SENYÈ a te vin kote li e te di: “Se pa nonm sa k ap eritye ou, Gal 4:28men youn ki va sòti nan pwòp kò ou, se li ki va eritye ou.”
Epi li te mennen li deyò, e te di: “Koulye a, gade vè syèl yo e Jen 22:17kontwole zetwal yo, si ou kapab kontwole yo.” Epi Li te di li: “Se konsa desandan w ap ye.”
Wo 4:3,20-22 Epi li te kwè nan SENYÈ a, e li te konsidere sa kòm bagay ki dwat.
Epi li te di li: “Mwen se SENYÈ a ki te mennen ou sòti nan Jn 11:31Ur a Kaldeyen yo, pou Jen 13:15-17bay ou peyi sa a pou posede li.”
Li te di: “O Senyè BONDYE, Jij 6:36-40kijan mwen kapab konnen ke m ap genyen l vrè?”
Alò li te di li: “Pote ban mwen yon gazèl, yon femèl kabrit twa lane, yon mal mouton nan twa lane, yon toutrèl, avèk yon jenn pijon.”
10 Epi li te pote bay li tout sa yo e li te koupe yo an de moso, li te poze mwatye yo chak fasafas ak lòt; men li Lev 1:17 pa t koupe zwazo yo. 11 Zwazo ki manje vyann yo te desann sou kò bèt yo, e Abram te chase yo ale.
12 Alò, lè solèy la t ap desann, Jen 2:21yon gran rèv te tonbe sou Abram; epi gade byen, yon gwo tenèb te vin tonbe sou li.
13 Bondye te di Abram: “Konnen byen si ke Trav 7:6 desandan ou yo va etranje (yo) nan yon peyi ki pa pou yo, kote yo va vin esklav e Egz 1:11 va oprime pandan kat-san ane. 14 Men mwen va osi jije nasyon Egz 12:32-38 ke yo va sèvi a, e apre yo va sòti deyò avèk anpil byen. 15 Epi pou ou menm, Jen 25:8ou va ale vè zansèt ou yo anpè; ou va antere nan yon laj byen avanse. 16 Alò, nan katriyèm jenerasyon yo va retounen isit la, paske Lev 18:24-28inikite Amoreyen yo poko fini.”
17 Li vin rive ke lè solèy la te fin desann, ke li te fènwa anpil, e gade byen, te parèt yon fou k ap fè lafimen avèk yon flanbo ki te Jr 34:18-19 pase antre mòso sa yo.
18 Nan jou sa a, SENYÈ a te fè yon akò avèk Abram e te di: “A desandan ou yo, Mwen va bay peyi sa a, depi nan Nonb 34:1-15 larivyè Égypte la, jis rive nan gran rivyè a, larivyè Euphrate; 19  Egz 3:17 peyi a Kenyen yo, Kenizyen yo, Kadmonyen yo, 20 Itit yo, Ferezyen yo, Rephaïm yo, 21 Amoreyen yo, Kanaaneyen yo, Gigachyen yo, avèk Jebisyen yo.”

15:1 Jen 21:17

15:1 Det 33:29

15:3 Jen 14:14

15:4 Gal 4:28

15:5 Jen 22:17

15:6 Wo 4:3,20-22

15:7 Jn 11:31

15:7 Jen 13:15-17

15:8 Jij 6:36-40

15:10 Lev 1:17

15:12 Jen 2:21

15:13 Trav 7:6

15:13 Egz 1:11

15:14 Egz 12:32-38

15:15 Jen 25:8

15:16 Lev 18:24-28

15:17 Jr 34:18-19

15:18 Nonb 34:1-15

15:19 Egz 3:17