34
Pawòl ki te vini a Jérémie soti nan SENYÈ a, lè Nebucadnetsar, wa Babylone nan, ak tout lame li a, ak Jr 1:15tout wayòm latè ki te anba pouvwa l yo ak tout pèp yo, yo t ap goumen kont Jérusalem e kont tout vil li yo, ki te di: Konsa pale SENYÈ Bondye Israël la: “Ale pale a Sédécias, wa Juda a, epi di li: ‘Konsa pale SENYÈ a: “Gade byen, Jr 21:10Mwen ap bay vil sa a pou antre nan men a wa Babylone nan e li va brile li ak dife. II Wa 25:4-5Ou p ap chape nan men l; paske anverite, ou va kapte e va livre nan men l; epi ou va wè wa Babylone nan zye nan zye, li va pale avèk ou fasafas e se Babylone ou prale.” ’ ”
“Sepandan, tande pawòl SENYÈ a, O! Sédécias, wa Juda a! Konsa pale SENYÈ a konsènan ou menm, ‘Ou p ap mouri pa nepe. Ou va mouri anpè; epi tankou epis yo te brile pou antèman papa zansèt ou yo, ansyen wa ki te avan ou yo, se konsa yo va brile epis pou ou; epi Jr 22:18yo va fè kri dèy pou ou: “Anmwey mèt nou an,” deklare SENYÈ a.’ ”
Epi Jérémie te pale I Sam 3:18tout pawòl sila yo a Sédécias, wa Juda nan Jérusalem lè lame a wa Babylone nan te goumen kont Jérusalem e kont tout rès vil Juda yo; konsi, Lakis ak Azéka, paske se sèl yo ki te rete kon I Sam 3:18vil fòtifye pami vil a Juda yo.
Pawòl ki te vini a Jérémie soti nan SENYÈ a apre Wa Sédécias te fin II Wa 11:17fè yon antant ak tout moun ki te Jérusalem yo pou libere yo: pou chak moun ta bay libète a sèvitè li e chak moun a sèvant li, yon gason Ebre oswa yon fanm Ebre; Lev 25:39pou pèsòn pa ta kenbe yo, yon Jwif frè parèy yo, nan esklavaj. 10 Epi tout Jr 26:10-16ofisye yo ak tout pèp la te obeyi a sila ki te antre nan akò a, ke chan moun ta libere sèvitè ak sèvant li yo, pou okenn moun pa ta kenbe yo an esklavaj; yo te obeyi e te bay yo libète. 11 Men apre yo te fin vire, yo te reprann sèvitè ak sèvant ke yo te bay libète yo e te soumèt ankò nan wòl sèvitè ak sèvant yo.
12 Alò, pawòl SENYÈ a te vini a Jérémie soti nan SENYÈ a, epi te di: 13 Konsa pale SENYÈ Bondye Israël la, Mwen te Egz 24:3-8fè yon akò ak papa zansèt nou yo nan jou ke M te mennen yo sòti nan peyi Égypte la, soti nan kay esklavaj la e Mwen te di: 14  Egz 21:2Nan fen sèt ane yo, nou chak va libere frè Ebre ki te vann a li menm nan e ki te sèvi nou pandan sis ane yo, yo va voye li lib de nou menm; men papa zansèt nou yo pa t obeyi Mwen ni pa t panche zòrèy yo kote Mwen. 15 Malgre sa, nan tan sa a, nou te vire fè sa ki dwat nan zye M, chak moun te pwoklame libète a vwazen li e nou te fè yon akò avèk Mwen nan kay ki rele pa non Mwen an. 16 Men koulye a, nou te vire Egz 20:7derespekte non Mwen, chak moun te reprann sèvitè ak sèvant ke nou te libere selon dezi yo e nou te fè yo vin soumèt pou devni ankò sèvitè ak sèvant nou.
17 Akoz sa, pale SENYÈ a: “Nou pa t obeyi Mwen nan pwoklame libète chak mesye a frè li e chak mesye a vwazen li. Gade byen, Mwen ap pwoklame libète pou nou,” deklare SENYÈ a: “pou nepe, pou envazyon ensèk ak maladi, pou gwo grangou; epi Mwen va fè nou vin yon Det 28:25objè lèd e degoutan pou tout wayòm yo sou latè yo. 18 Mwen va bay mesye ki te transgrese akò Mwen yo, ki pa t akonpli pawòl a akò ke yo te fè devan M, lè yo te Jen 15:10koupe jenn bèf lan an de mòso pou te pase nan mitan de pati li yo—— 19 Ofisyèl a Juda yo, ak ofisyèl a Jérusalem yo, ofisye tribinal la e prèt ak tout pèp peyi ki te pase antre de pati jenn bèf la—— 20 Mwen va livre yo nan men a lènmi yo e nan men a sila k ap chache pran lavi yo. Epi kadav yo va sèvi kon manje pou zwazo syèl yo, ak bèt sovaj latè yo.
21 “Sédécias, wa Juda a, ak ofisye pa l yo, Mwen va livre yo nan men lènmi pa yo, nan men a sila k ap chache lavi yo ak nan men a lame Babylone Jr 37:5-11ki te ale kite nou an. 22 Gade byen, Mwen va pase lòd”, deklare SENYÈ a: “Epi Mwen va mennen yo retounen nan vil sa a; epi yo va goumen kont li, pran li e brile li ak dife; epi Mwen va fè lavil Juda yo vin yon Jr 4:7kote dezète san moun ki rete ladan yo.”

34:1 Jr 1:15

34:2 Jr 21:10

34:3 II Wa 25:4-5

34:5 Jr 22:18

34:6 I Sam 3:18

34:7 I Sam 3:18

34:8 II Wa 11:17

34:9 Lev 25:39

34:10 Jr 26:10-16

34:13 Egz 24:3-8

34:14 Egz 21:2

34:16 Egz 20:7

34:17 Det 28:25

34:18 Jen 15:10

34:21 Jr 37:5-11

34:22 Jr 4:7