21
Pawòl ki te vini kote Jérémie soti nan SENYÈ a, lè II Wa 24:17-18Wa Sédécias te voye Paschhur, fis a Malkija a, ak Sophonie, fis a Maaséja a, prèt la, pou di l: Souple, mande a SENYÈ a pou nou menm, paske II Wa 25:1Nebucadnetsar, wa Babylone nan ap fè lagè kont nou; petèt SENYÈ a va aji avèk nou selon zèv mèvèy Li yo, pou lènmi an rete kò l sou nou.
Alò, Jérémie te di yo: “Nou va di Sédécias konsa: ‘Konsa pale SENYÈ Bondye Israël la: “Gade byen, Mwen prèt pou Jr 32:5vire zam lagè ki nan men nou yo, zam ak sila n ap batay kont wa Babylone nan, ak Kaldeyen k ap fè syèj nou deyò miray la; epi Mwen va rasanble yo nan mitan vil sa a. Mwen menm, És 63:10Mwen va fè lagè kont nou ak yon men lonje, ak yon bra pwisan, menm ak kòlè, gwo kòlè, ak gwo endiyasyon. Anplis, Mwen va frape tout sa ki rete nan vil sa a, ni lòm, ni bèt; yo va mouri akoz yon gwo Jr 14:12epidemi. Epi apre”, deklare SENYÈ a: II Wa 25:5-21“Mwen va livre Sédécias, wa Juda a ak sèvitè li yo ak pèp la, menm sila ki chape nan vil sa a soti nan epidemi, nepe, ak gwo grangou, pou antre nan men a wa Nebucadnetsar, wa Babylone nan, nan men a lènmi pa yo ak nan men a sila k ap chache lavi yo; epi li va frape yo ak kout nepe. Li p ap lese yo, ni gen okenn pitye, ni konpasyon pou yo.” ’
“Anplis, Ou va di a pèp sa a: ‘Konsa pale SENYÈ a: “Gade byen, Mwen Det 30:15-19mete devan nou chemen lavi ak chemen lanmò. Sila ki Jr 38:2-23rete nan vil sa a va mouri pa nepe ak gwo grangou, ak epidemi; men sila ki soti e desann a Kaldeyen k ap fè syèj kont nou yo, va sove lavi li e lavi li va sèvi kon pwòp piyaj li. 10 Paske Mwen te Lev 17:10ranje figi M kont vil sa a pou mal e pa pou byen,” deklare SENYÈ a. “Li va livre nan men a wa Babylone nan e li va brile li ak dife.” ’
11 “Epi di a lakay Jr 17:20wa Juda a: ‘Tande pawòl SENYÈ a. 12 O lakay David, konsa pale SENYÈ a:
‘Aji ak jistis chak maten.
Delivre moun ki te vòlè devan pouvwa a sila ki te oprime l la,
pou gwo kòlè Mwen pa sòti deyò kon dife
e brile yon jan pou okenn pa ka etenn,
akoz mechanste a zak yo.
13 Gade byen, Mwen kontra ou, O, Sòm 125:2sila ki rete
nan ba plèn nan,’ deklare SENYÈ a.
‘Nou menm k ap di: “Se kilès k ap desann kont nou?”
Oswa, “Se kilès k ap antre nan abitasyon nou yo?”
14 Men Mwen va pini nou És 3:10-11selon rezilta zak nou yo,
deklare SENYÈ a:
“Epi Mwen va limen yon dife nan forè li ki va devore tout ozanviwon li.’ ”

21:1 II Wa 24:17-18

21:2 II Wa 25:1

21:4 Jr 32:5

21:5 És 63:10

21:6 Jr 14:12

21:7 II Wa 25:5-21

21:8 Det 30:15-19

21:9 Jr 38:2-23

21:10 Lev 17:10

21:11 Jr 17:20

21:13 Sòm 125:2

21:14 És 3:10-11