38
Alò, Schephathia, fis a Mattan e Guedalia, fis a Jr 21:1Paschhur, fis a Malkija, te tande pawòl ke Jérémie t ap pale a tout pèp la e t ap di: “Konsa pale SENYÈ a: Jr 21:9 ‘Sila ki rete nan vil sa a va mouri ak nepe, ak gwo grangou e ak gwo ravaj ak maladi, men sila ki sòti pou rive anvè Kaldeyen yo va viv. Li va gen pwòp lavi l kon pwòp benefis pa l e li va viv.’ Konsa pale SENYÈ a: ‘Vil sa a va anverite Jr 21:10livre nan men a wa Babylone nan, e li va kaptire l.’ ”
Epi ofisye yo te di a wa a: “Koulye a, kite nonm sa a vin mete a lanmò, konsi l ap Egz 5:4dekouraje mesye lagè ki rete nan vil sa a, ak tout pèp la lè l pale pawòl konsa avèk yo; paske nonm sa a p ap chache byen a pèp sa a, men malè yo.”
Konsa, Wa Sédécias te di: “Gade byen, li nan men nou; paske wa a II Sam 3:39p ap ka fè anyen kont nou menm.”
Epi yo te pran Jérémie e te jete li nan Jr 37:16-21sitèn Malkija, fis a wa a, ki te nan lakou kay gad la. Yo te fè Jérémie desann ladann ak kòd yo. Alò, nan sitèn nan, pa t gen dlo, men sèlman labou, e Jérémie te fonse antre nan labou a.
Men Jr 39:16Ébed Mélec, Etyopyen an, yon enik, pandan li te lakay wa a, te tande ke yo te mete Jérémie nan sitèn nan. Alò, wa a te chita nan antre Pòtay Benjamin an. Epi Ébed-Mélec te sòti nan palè a wa a pou pale ak wa a. Li te di: “Mèt mwen, wa a, mesye sila yo te aji ak mechanste nan tout sa yo te fè Jérémie yo, pwofèt ki te jete nan sitèn nan. Li va mouri kote li ye akoz gwo grangou, paske Jr 37:21nanpwen pen ankò nan vil la.”
10 Epi wa a te kòmande Ébed-Mélec, Etyopyen an, e te di l: “Pran trant mesye soti isit la anba otorite ou e mennen fè monte Jérémie soti nan sitèn nan avan l mouri.” 11 Konsa, Ébed-Mélec te pran mesye yo anba otorite li, e te antre nan palè a wa a, yon kote pi ba depo a. Li te pran la vye rad epwize ak vye twal epwize e te fè yo desann sou kòd, antre nan pwi a, rive kote Jérémie. 12 Konsa, Ébed-Mélec, Etyopyen an te di a Jérémie: “Alò, mete rad epwize sa yo ak twal yo anba bra ou, anba kòd yo.”
Jérémie te fè l. 13 Konsa, yo te rale Jérémie fè l monte leve sòti nan sitèn nan, e Jérémie te rete nan Né 3:25lakou kay gad la.
14 Epi Wa Sédécias te voye fè yo mennen Jérémie, pwofèt la, kote li nan twazyèm antre ki nan kay SENYÈ a; epi wa a te di a Jérémie: “Mwen ap I Sam 3:17-18mande ou yon bagay. Pa kache anyen devan m.”
15 Epi Jérémie te reponn a Sédécias: Luc 22:67-68“Si mwen pale ou, anverite, ou p ap mete m a lanmò? Anplis, menm si m bay ou konsèy, ou p ap koute mwen.”
16 Men wa Sédécias te sèmante a Jérémie an sekrè. Li te di: “Kon SENYÈ a viv la, ki te fè Nonb 16:22nanm nou, anverite, mwen p ap mete ou a lanmò, ni mwen p ap livre ou nan men a mesye sila k ap chache pran lavi ou yo.”
17 Epi Jérémie te di a Sédécias: “Konsa pale SENYÈ a, Bondye dèzame yo, Bondye Israël la; ‘Si, anverite, ou va II Wa 24:12sòti deyò pou vin soumèt a wa Babylone nan; alò, ou va viv, vil sa a p ap brile ak dife e ou menm ak lakay ou va viv. 18 Men si ou pa ale deyò kote ofisye a wa Babylone yo, alò, vil sa va livre nan men a Kaldeyen yo. Epi yo va brile li ak dife e ou menm, ou p ap chape nan men yo.’ ”
19 Epi Wa Sédécias te reponn a Jérémie: “Mwen És 51:12krent Jwif ki te janbe kote Kaldeyen yo, paske yo kapab petèt livre mwen nan men yo, e yo va abize m.”
20 Men Jérémie te di: “Yo p ap livre ou nan men yo. Souple, II Kwo 20:20obeyi SENYÈ a nan sa ke m ap di ou a, pou l ka ale byen pou ou, e pou ou kapab viv. 21 Men si ou kontinye refize ale deyò, men pawòl ke SENYÈ a te montre m nan: 22 Alò, gade byen, tout fanm ki te rete nan palè wa Juda a, va mennen deyò kote prens a wa Babylone yo; epi fanm sa yo va di:
“Pwòch zanmi ou yo te egare ou
e te vin domine sou ou;
pandan pye ou te kole nan labou a,
yo te vire kite ou.”
23 Anplis, yo va mennen deyò tout madanm ou yo ak fis ou yo devan Kaldeyen yo, e ou Jr 38:18menm, ou p ap ka chape nan men yo, men ou va sezi pa men wa Babylone nan e vil sa a va brile ak dife.’ ”
24 Epi Sédécias te di a Jérémie: “Pa kite pèsòn konnen pawòl sa yo, e ou p ap mouri. 25 Men si ofisye yo tande ke mwen te pale avèk ou, te vin rekonèt ou e di ou: ‘Pale a nou sa ke ou te di wa a, sa ke wa a te di ou a; pa kache sa devan nou e nou p ap mete ou a lanmò,’ 26 alò, ou gen pou di yo: ‘Mwen t ap Jr 37:20prezante siplikasyon mwen yo devan wa a, pou l pa fè m retounen lakay Jonathan pou m pa ta mouri la.’ ”
27 Epi tout ofisye yo te vin kote Jérémie pou te kesyone li. Pou sa, li te reponn yo selon pawòl ke wa a te kòmande yo. Epi yo te sispann pale ak li, konsi konvèsasyon an pa t koute pa okenn moun.
28 Konsa, Jérémie te Sòm 23:4rete nan lakou kay gad yo jis rive jou ke Jérusalem te vin kaptire a.

38:1 Jr 21:1

38:2 Jr 21:9

38:3 Jr 21:10

38:4 Egz 5:4

38:5 II Sam 3:39

38:6 Jr 37:16-21

38:7 Jr 39:16

38:9 Jr 37:21

38:13 Né 3:25

38:14 I Sam 3:17-18

38:15 Luc 22:67-68

38:16 Nonb 16:22

38:17 II Wa 24:12

38:19 És 51:12

38:20 II Kwo 20:20

38:23 Jr 38:18

38:26 Jr 37:20

38:28 Sòm 23:4