32
Pawòl ki te vini a Jérémie soti nan SENYÈ a, nan II Wa 25:1-2dizyèm ane Sédécias, wa Juda a, ki te nan dizuityèm ane a Nebucadnetsar. Alò, nan lè sa a, lame a wa Babylone nan t ap fè syèj sou Jérusalem, e Jérémie, pwofèt la, te fèmen nan Né 3:25lakou gad ki te lakay wa a Juda a.
Akoz Sédécias, wa Juda a te II Wa 6:32mete li nan prizon e te di: “Poukisa ou pwofetize konsa pou di: ‘Konsa pale SENYÈ a: “Gade byen, Mwen prèt pou bay vil sa a nan men a Wa Babylone nan e li va pran l; epi Sédécias, wa Juda a p ap chape nan men a Kaldeyen yo, men anverite, li va livre bay nan lamen wa Babylone nan. Li va Jr 39:5pale ak li fasafas e va wè li zye nan zye. Epi konsa, li va pran Sédécias fè l rive Babylone e li va la jiskaske Mwen vizite li,” deklare SENYÈ a. “Malgre nou goumen kont Kaldeyen yo, nou Éz 17:9-15p ap reyisi.” ’ ”
Jérémie te reponn: “Pawòl SENYÈ a te rive kote mwen e te di: Gade byen, Hanameel, fis a Schallum nan, tonton ou, ap vin kote ou, e li va di: ‘Achte pou ou menm chan mwen ki nan Anathoth, paske se ou menm ki gen Lev 25:25dwa redanmsyon pou achte l.’ ”
“Konsa, Hanameel, fis a tonton m nan, te vin kote mwen nan Jr 32:2lakou gad la selon pawòl SENYÈ a. Li te di mwen: ‘Achte chan mwen an, souple, ki Anathoth, nan peyi Benjamin an; paske ou gen dwa posede l e redanmsyon an se pou ou. Achte l pou ou menm.’
“Epi mwen te konnen ke sa se te pawòl SENYÈ a. Mwen te achte chan ki te Anathoth la nan men Hanameel, fis a tonton m nan e mwen te Jen 23:16peze ajan bay pou li, disèt sik ajan. 10 Mwen te És 44:5siyen e mete so sou papye tè a, te rele temwen, e te peze ajan sou balans pou bay. 11 Alò, mwen te pran papye vant lan, ansanm ak kopi ki te fèmen anba so a, tout Luc 2:27tèm ak kondisyon vant yo, ak kopi a ouvri. 12 Epi mwen te bay papye vant lan bay Jr 32:16Baruc, fis a Nérija a, fis a Macheséja a, devan zye a Hanameel, fis a tonton m nan, e devan zye a temwen ki te siyen papye vant lan, devan tout Jwif ki te chita nan lakou gad yo.
13 “Epi mwen te kòmande Baruc nan prezans yo, e mwen te di: 14 Konsa pale SENYÈ dèzame yo, Bondye Israël a: ‘Pran papye tè sila yo, zak vant sa a ki fèmen ak so, ansanm ak zak vant sa a ki ouvri, e mete yo nan yon veso fèt ak ajil, pou yo ka dire pou anpil tan.’ 15 Paske konsa pale SENYÈ dèzame yo, Bondye Israël la: Jr 30:18‘Kay yo, jaden yo ak chan rezen yo ap vin achte ankò nan peyi sa a.’
16 “Lè mwen te fin bay papye tè a a Baruc, fis a Nérija a; alò, mwen te Jen 32:9-12priye a SENYÈ a, e te di:
 
17 ‘A, SENYÈ Bondye! Gade byen, Ou te II Wa 19:15fè syèl yo ak tè a ak gran pouvwa Ou, e ak men Ou lonje! Nanpwen anyen ki twò difisil pou Ou, 18 Ou menm ki montre lanmou dous a dè milye, men rekonpanse inikite a papa yo nan sen a jenerasyon k ap swiv yo. Gran e pwisan Bondye, SENYÈ dèzame yo se non Li. 19  És 9:6Gran an konsèy e pwisan an zèv, ki gen zye ki ouvri nan tout chemen a fis a lòm yo, ki rekonpanse tout moun selon chemen li, e selon fwi lan a zèv li; 20 ki te Sòm 78:43opere sign ak mèvèy nan peyi Égypte la, jis rive nan jou sa a, an Israël e pami tout imanite; epi Ou te fè yon non pou Ou menm, jan sa ye jodi a. 21 Ou te Egz 6:6mennen pèp Ou a, Israël sòti nan peyi Égypte ak sign ak mèvèy, avèk yon men pwisan, yon bra lonje e avèk gwo laperèz. 22 Epi Ou te bay yo peyi sa a, ke Ou te Egz 3:8-17sèmante a papa zansèt yo pou bay yo, yon peyi k ap koule ak lèt ak siwo myèl. 23 Yo te antre e te pran posesyon li, men yo pa t obeyi a vwa Ou, ni Esd 9:7mache nan lalwa Ou. Yo pa t fè anyen nan tout sa Ou te kòmande yo fè yo. Pou sa, Ou fè tout malè sa a rive sou yo.
24 “Gade byen, men balkon tè syèj yo fin rive kote vil la pou pran l. Epi vil la fin bay nan men a Kaldeyen ki goumen kont li yo, akoz nepe, ak gwo grangou, avèk ensèk ak maladi ki devaste. Konsa, sa Ou te pale a fin rive. Gade byen, Ou wè l. 25 Ou te di mwen, O Senyè BONDYE, ‘Achte pou ou menm chan an ak lajan; rele temwen yo’ —malgre vil la fin bay nan men a Kaldeyen yo.”
26 Konsa, pawòl SENYÈ a te rive a Jérémie. Li te di: 27 “Gade byen, Mwen se SENYÈ a, Nonb 16:22Bondye a tout chè yo. Èske gen bagay twò difisil pou Mwen? 28 Pou sa, pale SENYÈ a: ‘Gade byen, Mwen prèt pou II Wa 25:11bay vil sa a nan men a Kaldeyen yo, e nan men a Nebucadnetsar, wa Babylone nan, e li va pran l. 29 Kaldeyen k ap goumen kont vil sa yo va antre II Kwo 36:19mete dife nan tout vil sa a, e brile li, ak kay kote te gen ofrann lansan a Baal sou twati yo, e yo te vide ofrann bwason yo a lòt dye pou fè M fache.’ ”
30 “Anverite, fis Israël yo ak fis Juda yo t ap fè sèlman sa ki Det 9:7-12mal devan zye M soti nan jenès yo; paske fis a Israël yo te pwovoke M sèlman a lakòlè ak zèv men yo”, deklare SENYÈ a. 31 “Anverite, vil sa a te atire kòlè M ak raj Mwen an soti nan jou ke yo te bati li a, menm rive nan jou sa a, pou sa ta dwe II Wa 23:27retire devan figi Mwen, 32 akoz tout mechanste ke fis Israël yo ak fis Juda yo te fè, pou yo ta pwovoke Mwen a lakòlè—yo menm, Esd 9:7wa yo, chèf yo, prèt yo, pwofèt yo, mesye a Juda yo, ak tout moun ki rete Jérusalem yo. 33 Yo te vire do ban Mwen olye figi yo. Malgre II Kwo 36:15-16enstriksyon ke Mwen te bay yo ankò e ankò, men yo pa t ap koute M pou resevwa lenstriksyon an. 34 Men yo te II Wa 21:1-7mete bagay abominab pa yo nan kay ki rele pa non pa M nan, pou souye l. 35 Yo te bati II Kwo 28:2wo plas a Baal ki nan vale Ben-Hinnom nan, pou fè fis yo pase nan dife a Moloc, bagay ke M pa t kòmande yo, ni sa pa t antre nan panse M ke yo ta dwe fè bagay abominab sa a, pou fè Juda peche.”
36 Alò, pou sa, konsa pale SENYÈ a, Bondye Israël la, konsènan vil sa a ke ou te di: “Li te Jr 32:24livre nan men a wa a Babylone nan pa nepe, pa gwo grangou, e pa gwo epidemi.” 37 “Gade byen, Mwen va ranmase yo soti nan tout peyi kote Mwen te pouse bourade yo, ale nan kòlè ak raj Mwen an, ak gran endiyasyon Mwen an; epi Mwen va mennen yo retounen nan plas sa a. Epi la, Mwen va Jr 23:6fè yo rete anpè. 38 Yo va Jr 24:7pèp Mwen e Mwen va Bondye yo; 39 Epi Mwen va II Kwo 30:12bay yo yon sèl kè ak yon sèl chemen pou yo ka toujou gen lakrent Mwen pou pwòp byen pa yo e pou byen a pitit apre yo. 40 Mwen va fè yon akò k ap pou tout tan nèt avèk yo, ke Mwen Det 31:6p ap vire kite yo, pou fè yo byen. Konsa Mwen va mete lakrent Mwen anndan kè yo pou yo pa vire kite Mwen. 41 Mwen va rejwi de yo pou fè byen pou yo. E Mwen va, ak fidelite, Os 2:19-20plante yo nan peyi sa a, ak tout kè Mwen e ak tout nanm Mwen.”
42 Paske SENYÈ a di, Jr 31:28“Menm jan ke M te mennen tout gwo dezas sa a sou pèp sa a, konsa Mwen va mennen sou yo tout bonte ke Mwen ap pwomèt yo. 43  Jr 32:15-25Chan yo va vin achte nan peyi sa a kote ou te di: ‘Sa se yon dezolasyon, san moun ni bèt. Li livre nan men a Kaldeyen yo.’ 44 Mesye yo va achte chan yo pou lajan, Jr 32:10siyen, mete so sou papye tè yo, e rele temwen nan peyi Benjamin an, nan andwa a Jérusalem yo, nan vil a Juda yo, nan vil a peyi kolin yo, nan vil nan ba plèn yo, ak nan vil dezè yo; paske Mwen va ranvèse kaptivite yo,” deklare SENYÈ a.

32:1 II Wa 25:1-2

32:2 Né 3:25

32:3 II Wa 6:32

32:4 Jr 39:5

32:5 Éz 17:9-15

32:7 Lev 25:25

32:8 Jr 32:2

32:9 Jen 23:16

32:10 És 44:5

32:11 Luc 2:27

32:12 Jr 32:16

32:15 Jr 30:18

32:16 Jen 32:9-12

32:17 II Wa 19:15

32:19 És 9:6

32:20 Sòm 78:43

32:21 Egz 6:6

32:22 Egz 3:8-17

32:23 Esd 9:7

32:27 Nonb 16:22

32:28 II Wa 25:11

32:29 II Kwo 36:19

32:30 Det 9:7-12

32:31 II Wa 23:27

32:32 Esd 9:7

32:33 II Kwo 36:15-16

32:34 II Wa 21:1-7

32:35 II Kwo 28:2

32:36 Jr 32:24

32:37 Jr 23:6

32:38 Jr 24:7

32:39 II Kwo 30:12

32:40 Det 31:6

32:41 Os 2:19-20

32:42 Jr 31:28

32:43 Jr 32:15-25

32:44 Jr 32:10