6
Alò II Wa 2:3fis a pwofèt yo te di a Élisée: “Gade byen, plas devan ou kote nou rete a twò piti pou nou. Souple, annou ale nan Jourdain an e chak nan nou pran soti la yon poto epi annou fè yon plas pou pwòp tèt nou kote nou kab rete a.”
Epi li te di: “Ale.”
Alò youn nan yo te di: “Souple, fè dakò pou ale avèk sèvitè nou yo.”
Epi li te di: “M ap prale.” Konsa, li te ale avèk yo. Epi lè yo rive kote Jourdain an, yo te koupe bwa yo. Men pandan youn nan yo t ap fè tonbe yon poto, tèt rach la te tonbe nan dlo; epi li te kriye fò e te di: “Anmwey, mèt mwen Paske se prete li te ye!”
Epi nonm Bondye a te di: “Se kibò li te tonbe?” Epi lè li te montre li kote a, Egz 15:25li te koupe yon bout bwa e li te voye ladann pou te fè fè a vin monte sou dlo a. Li te di: “Ranmase l pou kont ou.” Konsa, li te lonje men li pou te pran l.
Alò, wa Syrie a te fè lagè kont Israël; epi li te konsilte avèk sèvitè li yo e te di: “Antre tèl kote ak tèl kote, ki kote nou va fè kan an.”
II Wa 4:1-7Nonm Bondye a te voye kote wa Israël la e te di: “Veye pou ou pa pase nan kote sila a; paske, Siryen yo ap desann la.” 10 Wa Israël la te voye nan plas kote nonm Bondye a te pale li a; konsa, plis ke yon fwa oswa de fwa, li te avèti li plizyè fwa pou l ta kab veye kò l. 11 Alò, kè a wa Syrie a te anraje sou afè sa a; epi li te rele sèvitè li yo e te di yo: “Èske ou va di mwen kilès nan nou ki pou wa Israël la?”
12 Youn nan sèvitè li yo te di: “Non, mèt mwen, O wa a; men Élisée, pwofèt ki an Israël la ap pale wa Israël la pawòl ke ou pale menm nan chanm dòmi ou.”
13 Konsa, li te di: “Ale wè kote li ye a pou m kab voye pran l.”
Epi yo te pale li, e te di: “Gade, li Jen 37:17Dothan.”
14 Li te voye cheval avèk cha avèk yon gwo lame la, yo te vini pandan lannwit e te antoure vil la. 15 Alò, lè sèvitè a nonm Bondye a te leve bonè pou te sòti deyò, vwala, yon lame avèk cheval ak cha te antoure vil la. Epi sèvitè li a te di li: “Anmwey, mèt mwen! Kisa n ap fè?”
16 Konsa, li te reponn: Egz 14:13“Pa pè, paske Wo 8:31sila ki avèk nou yo plis pase sila ki avèk yo a.” 17 Epi Élisée te priye e te di: “O SENYÈ, Mwen priye, ouvri zye li pou li kapab wè.” Epi SENYÈ a te ouvri zye a sèvitè li pou li te wè; men vwala, tout mòn nan te ranpli avèk Sòm 68:17cheval avèk cha dife toupatou te antoure Élisée. 18 Lè yo te desann kote li, Élisée te priye a SENYÈ a e te di: “Mwen priye, frape pèp sa a pou fè yo vin avèg.”
Konsa, Li te Jen 19:11frape yo pou fè yo vin avèg selon pawòl Élisée a.
19 Epi Élisée te di yo: “Sa se pa chemen, ni se pa vil sa a; swiv mwen e mwen va mennen ou kote nonm ke w ap chache a.” Epi li te mennen yo rive Samarie. 20 Lè yo te rive Samarie, Élisée te di: “O II Wa 6:17SENYÈ, ouvri zye a moun sila yo pou yo kapab wè.”
Konsa, SENYÈ a te ouvri zye yo pou yo te wè; epi vwala, yo te nan mitan Samarie.
21 Epi wa Israël la, lè li te wè yo, li te di Élisée: II Wa 2:12“Papa mwen, èske m dwe touye yo? Èske m dwe touye yo?”
22 Li te reponn: “Ou pa pou touye yo. Èske ou ta touye sila ke ou fin pran an kaptivite avèk nepe oubyen ak banza ou? Wo 12:20Mete pen avèk dlo devan yo pou yo kab manje ak bwè e ale kote mèt pa yo.”
23 Konsa, li te prepare yon gran repa pou yo; epi lè yo te fin manje e bwè, li te voye yo ale. Yo te ale kote mèt pa yo, epi II Wa 5:2bann piyajè Siryen yo pa t vini ankò nan peyi Israël.
24 Alò, li te vin rive apre sa ke I Wa 20:1Ben-Hadad, wa Syrie a, te rasanble tout lame li a e te monte fè syèj kont Samarie. 25 Te gen yon Lev 26:26gwo grangou nan Samarie; epi gade byen, yo te fè syèj la jis li rive ke tèt a yon bourik te vann pou katreven sik an ajan e yon ka kab poupou toutrèl pou senk sik ajan. 26 Pandan wa Israël la t ap pase sou mi an, yon fanm te kriye fò a li menm e te di: “Fè m sekou, mèt mwen, O Wa a!”
27 Wa a te di: “Si SENYÈ a pa ede ou, soti kibò mwen kab ede ou? Depi nan glasi vannen an, oswa avèk aparèy peze rezen an?” 28 Epi wa a te di li: Jij 18:23“Kisa ou genyen?”
Epi li te reponn: “Fanm sa a te di mwen: ‘Ban m ti fis ou a pou nou kab manje li jodi a e nou va manje fis pa ou a demen.’ 29  Lev 26:27-29Konsa, nou te bouyi fis mwen an e manje li; epi mwen te di li sou jou ki vini an: ‘Ban m fis ou a pou nou kab manje li;’ men li te kache fis li a.”
30 Lè wa a te tande pawòl a fanm nan, I Wa 21:27li te chire rad li——epi, koulye a, li t ap pase sou mi an—-e pèp la t ap gade, epi vwala, li te gen twal sak sou kò li. 31 Epi li te di: “Ke Rt 1:17Bondye fè m sa, e menm plis, si tèt a Élisée, fis a Schaphath la rete sou kò li jodi a.”
32 Alò, Élisée te chita lakay li a e ansyen yo te chita avèk li. Epi wa a te voye yon mesye soti nan prezans li; men avan mesaje a te rive kote li, li te di a ansyen yo: “Èske ou wè kijan mesye sa a, fis a yon asasen te voye pou retire pran tèt mwen? Gade, lè mesaje a vini, fèmen pòt la kont li e kenbe pòt la fèmen kont li. Èske se pa son a pye mèt li a ki dèyè li?”
33 Pandan li te toujou ap pale avèk yo, men vwala, mesaje a te desann kote li e li te di: “Men gade, mechanste sa a sòti nan SENYÈ a; poukisa mwen ta dwe tann SENYÈ a ankò?”

6:1 II Wa 2:3

6:6 Egz 15:25

6:9 II Wa 4:1-7

6:13 Jen 37:17

6:16 Egz 14:13

6:16 Wo 8:31

6:17 Sòm 68:17

6:18 Jen 19:11

6:20 II Wa 6:17

6:21 II Wa 2:12

6:22 Wo 12:20

6:23 II Wa 5:2

6:24 I Wa 20:1

6:25 Lev 26:26

6:28 Jij 18:23

6:29 Lev 26:27-29

6:30 I Wa 21:27

6:31 Rt 1:17