20
Lè Paschhur, prèt la, fis a Immer a, ki te II Wa 25:18chèf ofisye lakay SENYÈ a, te tande Jérémie fè pwofesi sila yo, Paschhur te fè yo I Wa 22:27bat Jérémie, pwofèt la e te mete li nan sèp ki te kote Pòtay Anwo Benjamin an, ki te akote lakay SENYÈ a. Nan pwochen jou a, lè Paschhur te lage Jérémie sòti nan sèp yo, Jérémie te di li: “Paschhur se pa non ke SENYÈ a te És 8:3bay ou, men pito Magor-Missabib. Paske konsa pale SENYÈ a: ‘Gade byen, Mwen va fè ou vin yon gwo laperèz pou tèt ou ak a tout zanmi ou yo; pandan zye ou toujou ap gade, yo va tonbe pa nepe lènmi pa yo. Se konsa, mwen va Jr 21:4-10livre tout Juda nan men a wa Babylone nan, li va pote yo ale tankou egzile Babylone e li va touye yo ak nepe. Anplis, Mwen va livre tout richès vil sa a, tout pwodwi li yo ak tout bagay koute chè li yo; menm tout trezò a wa a Juda yo, mwen va livre yo nan II Wa 20:17-18men a lènmi yo, yo va piyaje yo, pote yo ale e pote yo Babylone. Epi ou menm, Paschhur, ou menm ak tout sila ki rete lakay ou yo, va ale an kaptivite; ou va antre Babylone, ou va mouri la e la, ou va antere, ou menm avèk tout Jr 20:4zanmi ou yo a sila ou te bay fo pwofesi yo.’ ”
 
O SENYÈ, Ou te twonpe mwen e mwen te vin twonpe;
Ou te venk mwen e Ou te enpoze Ou.
Mwen te vin yon Job 12:4gwo blag tout lajounen;
se tout moun k ap moke mwen.
Paske chak fwa ke m pale, mwen kriye fò;
mwen pwoklame vyolans ak destriksyon;
paske pou mwen, II Kwo 36:16pawòl SENYÈ a te fè m resevwa repwòch
ak pase nan rizib tout lajounen.
Men si mwen di: “Mwen p ap sonje Li ankò, ni pale ankò
nan non Li”.
Alò, anndan kè mwen vin Éz 3:14kon yon dife k ap brile
ki fèmen nan zo mwen.
Mwen bouke kenbe l anndan mwen e mwen vin pa ka sipòte l.
10 Paske mwen tande ti pawòl nan zòrèy a anpil moun:
“Danje, danje toupatou! Denonse! Wi, annou denonse li!”
Tout zanmi m ke m kon fè konfyans yo, k ap tann pou yo wè
lè mwen tonbe, ap di:
“Petèt li va vin twonpe li, pou nou ka vin enpoze nou
kont li e pran vanjans sou li.”
11 Men Jr 1:8SENYÈ a avè m kon yon ewo fewòs;
akoz sa, pèsekitè mwen yo va tonbe vin fè bak.
Yo p ap reyisi; yo va wont nèt akoz yo fè fayit,
ak yon wont ki p ap janm pase, ki p ap janm bliye.
12 Sepandan, O SENYÈ dèzame yo, Ou menm ki Sòm 7:9sonde
moun dwat yo,
ki wè panse ak kè a;
kite mwen wè vanjans Ou sou yo;
paske a Ou menm, mwen te konfye ka m nan.
13 Chante a SENYÈ a, louwe SENYÈ a! Paske Li te
Sòm 34:6delivre nanm a malere a soti nan men a malfektè yo.
14 Kite Job 3:3-6jou ke mwen te fèt la modi;
kite jou ke manman m te akouche m nan vin pa beni!
15 Kite nonm ki te mennen nouvèl kote papa m nan
e ki te di a: “Yon Jen 21:6-7tigason te fèt a ou menm,”
e ki te fè l byen kontan an, vin modi.
16 Men kite nonm sa a vin kon gwo vil ke SENYÈ a
te Jen 19:25kraze nèt san pitye a
e kite li tande gwo kri nan granmmaten ak kri: “Anmwey” a midi;
17 Akoz li pa t Job 3:10-16touye m avan mwen te fèt,
pou manman m ta ka sèvi kon tonbo a
e vant li rete ansent pou tout tan.
18 Poukisa mwen te janm sòti nan vant, pou m ta
Job 3:20gade twoub ak tristès, pou jou m yo ta pase nan wont?

20:1 II Wa 25:18

20:2 I Wa 22:27

20:3 És 8:3

20:4 Jr 21:4-10

20:5 II Wa 20:17-18

20:6 Jr 20:4

20:7 Job 12:4

20:8 II Kwo 36:16

20:9 Éz 3:14

20:11 Jr 1:8

20:12 Sòm 7:9

20:13 Sòm 34:6

20:14 Job 3:3-6

20:15 Jen 21:6-7

20:16 Jen 19:25

20:17 Job 3:10-16

20:18 Job 3:20