14
Epi kèk nan II Wa 6:32ansyen Israël yo te parèt kote mwen e te chita devan m. Pawòl SENYÈ a te rive kote mwen. Li te di: “Fis a lòm, mesye sila yo te Éz 20:16fin etabli zidòl pa yo nan kè yo. Yo te mete yo toudwat devan figi yo kon wòch k ap fè moun chite, a pou fè yo tonbe nan inikite yo. Èske Mwen ta menm dwe koute kesyon yo? Pou sa, pale ak yo e di yo: ‘Konsa pale Senyè BONDYE a: “Nenpòt moun lakay Israël ki pozisyone zidòl nan kè li, ki mete dwat devan figi l, wòch ki pou fè l tonbe nan inikite li a, e alò, ta vin jwenn pwofèt la, Mwen menm, SENYÈ a, va vin bay li repons sou sijè a, an akòd ak I Wa 21:20-24fòs kantite zidòl li genyen yo, pou M ka kenbe Jr 17:10kè lakay Israël la, tout ki byen lwen M akoz zidòl yo.” ’ ”
“Pou sa, di a tout lakay Israël la, ‘Konsa pale Senyè BONDYE a: I Sam 7:3 “Repanti, vire kite zidòl nou yo, e vire figi nou lwen de tout abominasyon nou yo.” ’ ”
“Paske nenpòt moun lakay Israël, o menm Egz 12:48etranje ki vin viv la, ki separe li de Mwen menm, pou l mete zidòl li yo nan kè l, ki vin mete dwat devan figi li, wòch ki pou fè l tonbe nan inikite li a, e alò apre ta rive kote pwofèt la pou mande koze pou pwòp tèt li, Mwen menm, SENYÈ a, Mwen va vin parèt pou bay li repons nan pwòp pèsonaj pa M. Mwen va Jr 44:11pozisyone figi M kont mesye sa a, fè li yon sign ak yon pwovèb, e Mwen va koupe retire li nèt de pèp Mwen an. Konsa, nou va konnen ke Mwen se SENYÈ a.
“Men si pwofèt sila vin twonpe, epi pale yon pawòl, se Mwen menm, SENYÈ a, ki te fè pwofèt sa a vin twonpe. Konsa, Mwen va lonje men M kont li pou Jr 6:14-15detwi li soti pami pèp Mwen an, Israël. 10 Yo va pote frè inikite yo. Jan inikite a sila k ap mande l pale a, se konsa inikite a pwofèt la va ye, 11 pou lakay Israël pa egare lwen Mwen ankò, e pou yo pa souye tèt yo ankò ak tout transgresyon yo. Konsa, yo va vin pèp mwen, e Mwen va Bondye yo,” deklare Senyè BONDYE a.”
12 Ankò, pawòl SENYÈ a te vin kote mwen, e te di: 13 “Fis a lòm, si yon peyi peche kont Mwen nan Éz 15:8komèt enfidelite, Mwen va lonje men M kont li, detwi sous pen li, voye gwo grangou kont li, e koupe retire nèt de li, ni lòm, ni bèt. 14  Jr 15:1Menmsi twa mesye sila yo, Noé, Daniel, ak Job te nan mitan yo, ladwati yo pa ta delivre plis ke pwop nanm pa yo”, deklare Senyè BONDYE a.
15 “Si Mwen te fè Lev 26:22bèt sovaj pase nan peyi a, e li vin dezole jis pou pèsòn pa ta pase ladann akoz bèt yo, 16 menmsi twa mesye sila yo te la nan mitan l, kon Mwen viv la”, deklare Senyè BONDYE a, “yo pa t ap ka delivre ni fis yo, ni fi yo. Jen 19:29Se yo sèl ki t ap delivre, men peyi a t ap vin dezole nèt.
17 “Ni, si Mwen ta Lev 26:25mennen yon nepe sou peyi sa a e di: ‘Kite nepe a pase nan tout peyi a pou koupe retire nèt ni lòm ni bèt ladann,’— 18 menmsi, twa mesye sila yo te nan mitan l, kon Mwen viv la,” deklare Senyè BONDYE a, “yo pa t ap ka delivre ni fis yo, ni fi yo, men se sèl yo menm ki ta delivre.
19 “Oswa, si M ta voye yon Jr 14:12gwo grangou kont peyi sa, e vide kòlè Mwen an san sou li, pou koupe retire nèt ni lòm ni bèt ladann— 20 menmsi Noé, Daniel ak Job te nan mitan l, kon Mwen viv la, deklare Senyè BONDYE a, “yo pa t ap ka delivre ni fis yo, ni fi yo. Yo ta delivre sèlman pwòp tèt yo, pa ladwati pa yo.”
21 Paske konsa pale Senyè BONDYE a: “Konbyen ankò Éz 5:17lè Mwen voye kat gwo jijman Mwen yo kont Jérusalem: nepe, gwo grangou, bèt sovaj ak epidemi pou koupe retire nèt ni lòm ni bèt sou li! 22 Malgre sa, gade byen, gen yon retay ki va pote soti ladann, ni fis, ni fi. Gade byen, yo va vin parèt vè ou menm e ou va wè Éz 12:16kondwit ak zèv yo. Konsa ou va vin rekonfòte pou gwo malè ke M te mennen sou Jérusalem nan, pou tout bagay ke M te mennen sou li yo. 23 Nan lè sa a, yo va rekonfòte ou lè ou wè kondwit ak aksyon yo, paske ou va konnen ke M pa t fè Jr 22:8-9anyen san koz,” deklare Senyè BONDYE a.

14:1 II Wa 6:32

14:3 Éz 20:16

14:4 I Wa 21:20-24

14:5 Jr 17:10

14:6 I Sam 7:3

14:7 Egz 12:48

14:8 Jr 44:11

14:9 Jr 6:14-15

14:13 Éz 15:8

14:14 Jr 15:1

14:15 Lev 26:22

14:16 Jen 19:29

14:17 Lev 26:25

14:19 Jr 14:12

14:21 Éz 5:17

14:22 Éz 12:16

14:23 Jr 22:8-9