11
Anplis, Éz 3:12-14Lespri a te leve m monte e te mennen mwen nan pòtay lès lakay SENYÈ a ki te anfas vè lès. Epi gade byen, venn-senk mesye nan antre pòtay la e pami yo, mwen te wè Jaazania, fis a Azzur a ak Pelathia, fis a Benaja a, chèf yo a pèp la. Li te di mwen: “Fis a lòm, sila yo se mesye yo ki fè plan inikite e ki Sòm 2:1bay move konsèy nan vil sa a, ka p di: ‘Tan pou bati kay yo pa pwòch. Jr 1:13Vil sa a se chodyè a e nou se chè a.’ Akoz sa, Éz 3:4-17pwofetize kont yo, fis a lòm. Se pou ou pwofetize!”
Lespri SENYÈ a te tonbe sou mwen e Li te di mwen: “Pale konsa, ‘Konsa pale SENYÈ a: “Konsa ou reflechi, o lakay Israël, paske Jr 11:20Mwen konnen panse nou yo. Nou te És 1:15miltipliye moun ki touye yo nan vil sa a, e plen ri yo nèt avèk yo.”
“ ‘Pou sa, pale Senyè BONDYE a: Éz 24:3-13“Moun touye nou yo ke nou te fè kouche nan mitan vil la, se chè a, e vil la se chodyè a; men nou va mennen sòti ladann. Nou te Pwov 10:24pè yon nepe. Pou sa, mwen va mennen yon nepe rive sou nou,” deklare Senyè BONDYE a. “Epi Mwen va mennen nou sòti nan mitan vil la. Mwen va delivre nou nan men a etranje yo, e Éz 5:8egzekite jijman kont nou. 10 Nou va Jr 52:9-10tonbe pa nepe. Mwen va jije nou jis rive nan lizyè Israël la. Konsa, nou va konnen ke Mwen se SENYÈ a. 11 Vil la p ap yon Éz 11:3-7chodyè pou nou, ni nou p ap chè nan mitan l. Men Mwen va jije nou jis rive nan lizyè Israël la. 12 Konsa, nou va konnen ke Mwen se SENYÈ a, paske nou pa t mache nan règleman Mwen yo. Ni nou pa t Éz 18:8-9swiv lalwa Mwen yo, men nou te aji selon lalwa a nasyon sila ki antoure nou yo.” ’ ”
13 Alò, li te vin rive ke pandan mwen t ap pwofetize a, ke Éz 11:1Pelathia, fis a Benaja a, te mouri. Epi mwen te tonbe sou figi mwen, mwen te kriye fò ak yon gwo vwa e mwen te di: “Anmwey, Senyè BONDYE! Èske Ou va mennen retay Israël la pou fin detwi nèt?” 14 Epi pawòl SENYÈ a te rive kote mwen. Li te di: 15 “Fis a lòm, frè ou yo, fanmi ou yo, egzile parèy ou yo ak tout lakay Israël la, yo tout, se moun a sila abitan Jérusalem yo te di: ‘Ale lwen SENYÈ a; peyi sa a te bay a Éz 33:24nou kon posesyon.’ ”
16 “Akoz sa, ou va di: ‘Konsa pale Senyè BONDYE a: “Byenke mwen te deplase yo byen lwen pami nasyon yo e byenke mwen te gaye yo pami peyi yo, malgre mwen va yon Sòm 31:20abri pou yo pou yon ti tan nan peyi kote yo rive yo.” ’
17 “Akoz sa, ou va di: ‘Konsa pale Senyè BONDYE a: “Mwen va És 11:11-16ranmase nou soti nan pèp yo, Mwen va rasanble nou sòti nan peyi pami sila nou te gaye yo, e Mwen va bannou peyi Israël la.”
18 “ ‘Lè yo vini la, yo va Éz 37:23retire tout bagay abominab li yo ak tout abominasyon li yo sòti ladann. 19 Konsa, Mwen va bay yo yon sèl kè e Mwen va mete yon lespri nèf anndan yo. Epi Mwen va retire Za 7:12kè wòch ki nan chè yo a, e Mwen va bay yo yon kè ki fèt ak chè, 20 pou yo ka Sòm 105:45mache nan règleman Mwen yo e kenbe lalwa Mwen yo pou fè yo. Konsa, yo va pèp Mwen e Mwen va Bondye yo. 21 Men pou sila ak kè k ap swiv bagay abominab yo ak abominasyon yo, Mwen va Éz 9:10mennen kondwit yo desann sou tèt yo,” deklare “Senyè BONDYE a.”
22 Epi cheriben yo te Éz 10:19leve zèl yo ak wou akote yo e glwa a Bondye Israël la te vin pann sou yo. 23  Éz 8:4Glwa SENYÈ a te monte soti nan mitan vil la e te kanpe anwo mòn ki nan pati lès vil la. 24 Epi Lespri a te fè m leve e te mennen mwen nan yon vizyon pa Lespri Bondye a, bò kote egzile Chaldée yo.
Se konsa vizyon mwen te wè a, te Trav 10:16kite mwen. 25 Epi mwen te Éz 2:7di egzile yo tout bagay ke SENYÈ a te montre mwen.

11:1 Éz 3:12-14

11:2 Sòm 2:1

11:3 Jr 1:13

11:4 Éz 3:4-17

11:5 Jr 11:20

11:6 És 1:15

11:7 Éz 24:3-13

11:8 Pwov 10:24

11:9 Éz 5:8

11:10 Jr 52:9-10

11:11 Éz 11:3-7

11:12 Éz 18:8-9

11:13 Éz 11:1

11:15 Éz 33:24

11:16 Sòm 31:20

11:17 És 11:11-16

11:18 Éz 37:23

11:19 Za 7:12

11:20 Sòm 105:45

11:21 Éz 9:10

11:22 Éz 10:19

11:23 Éz 8:4

11:24 Trav 10:16

11:25 Éz 2:7