18
Pawòl SENYÈ a te vin kote mwen. Li te di: És 3:15“Kisa sa vle di lè ou sèvi pwovèb sa a konsènan peyi Israël e di:
‘Papa yo manje rezen si yo,
epi dan timoun yo va kanpe apik’?
“Jan Mwen viv la”, deklare Senyè BONDYE a: “nou p ap itilize pwovèb sa a an Israël ankò. Gade byen, tout nanm yo se pa M yo ye. Nanm a papa a ansanm ak nanm a fis la se pa M. Nanm ki Éz 18:20peche a, se li k ap mouri.
 
“Men si yon nonm dwat
e li aji ak jistis ak ladwati,
pou l pa manje nan lotèl mòn yo,
ni Det 4:19leve zye li vè zidòl lakay Israël yo,
ni souye ak madanm vwazen li,
ni pwoche yon fanm pandan lè règ li—
Si yon nonm pa oprime okenn moun,
men remèt a sila ki te prete li sa li te pwomèt,
epi Lev 19:13pa fè vòl, men bay pen li a sila ki grangou
e kouvri moun toutouni ak rad,
si li pa prete moun lajan ak Egz 22:15enterè, ni pran plis,
si li gade men l pou l pa fè inikite,
e egzekite yon vrè jistis antre moun ak moun,
si li mache nan Lev 18:5règleman Mwen yo,
ak lòd Mwen yo pou l aji ak fidelite;
li se yon moun dwat,
e anverite, li va viv,” deklare Senyè BONDYE a.
 
10 “Alò, li kapab gen yon fis ki volè, ki vèse san, e ki fè nenpòt nan bagay sa yo,
11 o malgre li pa t fè okenn nan bagay sa yo,
men li konn manje kote lotèl mòn yo
e I Kor 6:9souye ak madanm a vwazen li,
12 Oprime malere ak endijan,
És 59:6-7 te fè vòl desepsyon an,
pa remèt sa li pwomèt,
epi te leve zye li a zidòl,
te komèt abominasyon,
13 te prete lajan sou enterè
pou l pran benefis sou malere;
èske l ap viv? Li p ap viv! Li te komèt tout abominasyon sila yo; anverite, li va mouri. San li va tonbe sou pwòp tèt li.
14 “Alò, gade byen, si li gen yon fis ki te wè tout peche papa l te komèt, e II Kwo 29:6-10lè l wè sa, li fè lakrent pou l pa fè menm jan.
15 “Li pa manje nan lotèl mòn yo
ni leve zye li a zidòl lakay Israël yo,
ni souye ak madanm vwazen li,
16 Ni oprime okenn moun,
ni refize remèt sa li te pwomèt pou l te fè,
ni pa vòlè, men li Job 31:16-20bay pen li a moun grangou yo
e kouvri sila ki toutouni yo ak rad,
17 Li retire men li sou malere a,
li pa egzije enterè, ni pwofi,
men li fè règleman Mwen yo
e mache nan lòd mwen yo;
Wo 2:6li p ap mouri pou inikite a papa li. Anverite, li va viv. 18 Alò, pou papa li, akoz li te pratike opresyon, te vòlè frè li, e te fè sa ki pa t bon pami pèp li a, gade byen, li va mouri nan inikite li a.
19 “Malgre sa, ou di: ‘Poukisa fis la pa pote pinisyon pou inikite a papa li? Lè fis la pratike Éz 18:9jistis ak ladwati, swiv tout lòd Mwen yo e fè yo, anverite, li va viv. 20 Moun ki fè peche a va mouri. Fis la p ap pote pinisyon pou linikite a papa li, ni papa a p ap chaje ak pinisyon pou peche a fis la. I Wa 8:32Ladwati a moun ki dwat va sou pwòp tèt pa li e mechanste a mechan an va sou pwòp tèt li.
21 “Men si moun Éz 18:27-28mechan an vire kite tout peche ke li te konn komèt yo pou vin swiv tout règleman Mwen yo, e pratike lajistis ak ladwati, anverite, li va viv, li p ap mouri. 22 Tout transgresyon ke li te konn komèt yo, p ap sonje ankò kont li. Akoz Sòm 18:20-24ladwati ke li te vin pratike a, li va viv. 23 Èske Mwen pran plezi nan lanmò a mechan yo?” deklare Senyè BONDYE a: “pou M pa pito ke li ta Sòm 147:11vire kite chemen li an pou viv?”
24 “Men, lè yon nonm ladwati vire kite ladwati li a, komèt inikite e fè selon tout abominasyon ke yon nonm mechan konn fè, èske li va viv? Éz 18:22Tout zèv ladwati ke li te konn fè yo, p ap sonje akoz trèt ke li te fè ak peche ke li te komèt la. Nan peche li ke li te peche a, li va mouri.
25 “Men nou di: ‘Wout Senyè pa dwat.’ Koute koulye a, O lakay Israël! Èske Jen 18:25wout Mwen an pa dwat? Èske chemen Mwen pa nivo? Èske se pa chemen pa nou an ki pa nivo? 26 Lè yon moun ladwati vire kite ladwati li, komèt inikite e mouri akoz li, pou inikite ke li te komèt la, li mouri nan inikite li te fè a. 27 Ankò, lè yon nonm mechan vire És 1:18kite mechanste ke li te komèt pou pratike lajistis ak ladwati, li va sove nanm li vivan. 28 Akoz li te konsidere, e te vire kite tout transgresyon ke li te konn komèt yo, li va anverite viv. Li p ap mouri. 29 Men lakay Israël ap di: ‘Wout Senyè a pa dwat.’ Èske wout Mwen yo pa dwat, O lakay Israël? Èske se pa wout pa ou yo ki pa dwat?
30 “Akoz sa a, Mwen va jije nou, O lakay Israël, chak moun selon kondwit li,” deklare Senyè BONDYE a. Éz 14:6“Repanti e vire kite tout transgresyon nou yo, pou inikite sa a pa devni yon wòch chite ki pou fè nou tonbe. 31  És 1:16-17Jete lwen nou tout transgresyon ke nou konn komèt yo, epi fè pou tèt nou yon kè tounèf avèk yon lespri tounèf! Paske poukisa ou ta mouri, O lakay Israël? 32 Paske Mwen pa pran Éz 18:23plezi nan lanmò a okenn moun ki mouri,” deklare Senyè BONDYE a. “Akoz sa, repanti pou viv.”

18:2 És 3:15

18:4 Éz 18:20

18:6 Det 4:19

18:7 Lev 19:13

18:8 Egz 22:15

18:9 Lev 18:5

18:11 I Kor 6:9

18:12 És 59:6-7

18:14 II Kwo 29:6-10

18:16 Job 31:16-20

18:17 Wo 2:6

18:19 Éz 18:9

18:20 I Wa 8:32

18:21 Éz 18:27-28

18:22 Sòm 18:20-24

18:23 Sòm 147:11

18:24 Éz 18:22

18:25 Jen 18:25

18:27 És 1:18

18:30 Éz 14:6

18:31 És 1:16-17

18:32 Éz 18:23