2
Rasanble nou ansanm, wi rasanble nou, O nasyon Jr 3:3 ki pa gen wont, avan dekrè a vini— avan jou pase tankou pay vannen —avan Lam 4:11chalè vyolan SENYÈ a vin rive sou nou, avan So 1:18 jou a kòlè SENYÈ a vin rive sou nou. Sòm 105:4Chache SENYÈ a, nou tout ki enb sou tè a, ki te kenbe òdonans li yo. Am 5:14,15 Chache ladwati. Chache imilite. Petèt nou va jwenn pwoteksyon nan jou kòlè SENYÈ a. Paske Gaza va vin abandone, e Askalon va vin yon kote dezole. Asdod va chase mete deyò nan mitan jounen, e Am 1:7,8 Ékron va vin dechouke. Malè pou sila ki rete kote lanmè yo, nasyon a Éz 25:16 Keretyen yo! Pawòl SENYÈ a kont ou, O Canaran, peyi Filisten yo! Mwen va detwi nou jiskaske pa gen moun ki rete la ankò. Konsa bò kot lanmè a va tounen patiraj pou bèt, avèk kay pou bèje e pak pou bann mouton yo. És 5:17 Epi kot lanmè a va apatyen a És 11:16retay lakay Juda a. Yo va fè És 32:14 patiraj yo sou li. Nan kay Askalon yo, yo va kouche nan aswè; paske SENYÈ Bondye yo a va pran swen yo e restore davni yo. Mwen te tande lè Moab t ap Éz 25:8vekse nou. Ak Éz 25:3 malediksyon a fis Ammon yo, ke yo t ap vekse pèp Mwen an, e te fè tèt yo vin plen ògèy kont lizyè pa yo a. Akoz sa, jan Mwen vivan an, deklare SENYÈ dèzame yo, Bondye Israël la, “Anverite, Moab va vin tankou Sodome e fis a Ammon yo tankou Gomorrhe— yon kote plen pikan, yon twou plen sèl, yon kote devaste nèt. Retay a pèp Mwen an va És 11:14 piyaje yo, e sila ki rete nan nasyon Mwen an, va eritye yo.” 10 Se sa yo va twouve kon rekonpans És 16:6ògèy yo, akoz yo te So 2:8 vekse, e te vin awogan kont pèp a SENYÈ dèzame yo. 11 SENYÈ a va vin Jl 2:11tèrib pou yo, paske Li va fè tout dye teritwa yo mouri ak grangou. Konsa, tout moun, depi nan nasyon yo va Sòm 72:8-11 adore Li, yo chak nan pwòp plas yo.
12 Nou menm tou És 18:1-7 Etyopyen yo, nou va detwi pa nepe Mwen.
13 Li va És 14:26 lonje men Li kont nò pou detwi Assyrie, e li va fè Ninive vin yon kote dezole, sèk tankou dezè. 14 Bann bèt sovaj va vin kouche nan mitan l, tout kalite bèt yo. És 14:23 Grangozye, ni zagoudi va vin rete sou gran vil li yo. Vwa yo va chante nan fenèt yo. Papòt yo va rete dezole, paske Li te devwale nèt tout gran travès bwa sèd yo. 15 Sa se gwo vil ki plen ak kè kontan, ki És 32:9,11 te viv san refleshi. Li te di nan kè l: És 47:8 “Se Mwen, e nanpwen sòf ke mwen.” Ala dezole li vin dezole! Yon kote pou bèt repoze yo. Tout moun ki pase kote l va soufle kon koulèv, e va voye pwen mare yo anlè sou li.

2:1 Jr 3:3

2:2 Lam 4:11

2:2 So 1:18

2:3 Sòm 105:4

2:3 Am 5:14,15

2:4 Am 1:7,8

2:5 Éz 25:16

2:6 És 5:17

2:7 És 11:16

2:7 És 32:14

2:8 Éz 25:8

2:8 Éz 25:3

2:9 És 11:14

2:10 És 16:6

2:10 So 2:8

2:11 Jl 2:11

2:11 Sòm 72:8-11

2:12 És 18:1-7

2:13 És 14:26

2:14 És 14:23

2:15 És 32:9,11

2:15 És 47:8