2
Rasanble nou ansanm, wi rasanble nou, O nasyon Jr 3:3 ki pa gen wont, avan dekrè a vini—— avan jou pase tankou pay vannen —— avan Lam 4:11chalè vyolan SENYÈ a vin rive sou nou, avan So 1:18 jou a kòlè SENYÈ a vin rive sou nou. Sòm 105:4Chache SENYÈ a, nou tout ki enb sou tè a, ki te kenbe òdonans li yo; Am 5:14,15 Chache ladwati, chache imilite. Petèt nou va jwenn pwoteksyon nan jou kòlè SENYÈ a. Paske Gaza va vin abandone e Askalon va vin yon kote dezole; Asdod va chase nan mitan jounen e Am 1:7,8 Ékron va vin derasine. Malè pou sila ki rete kote lanmè yo, nasyon a Éz 25:16 Keretyen yo! Pawòl SENYÈ a kont ou, O Canaran, peyi Filisten yo! Mwen va detwi nou jiskaske pa gen moun ki rete la ankò. Konsa bò kot lanmè a va tounen patiraj pou bèt, avèk kav pou bèje ak pak pou bann mouton yo. És 5:17 Epi kot lanmè a va apatyen a És 11:16retay lakay Juda a, yo va fè És 32:14 patiraj yo sou li. Nan kay Askalon yo, yo va kouche nan aswè; paske SENYÈ Bondye yo a va pran swen yo e restore avni yo. Mwen te tande lè Moab t ap Éz 25:8vekse nou an. Ak Éz 25:3 malediksyon a fis a Ammon yo, ke yo t ap vekse pèp Mwen an e te fè tèt yo vin plen ògèy kont teritwa pa yo a. Akoz sa, jan Mwen vivan an, deklare SENYÈ dèzame yo, Bondye Israël la, “Anverite, Moab va vin tankou Sodome e fis a Ammon yo tankou Gomorrhe—— yon kote plen pikan, yon twou plen sèl, yon kote devaste nèt. Retay a pèp Mwen an va És 11:14 piyaje yo e sila ki rete nan nasyon Mwen an va eritye yo.” 10 Se sa yo va twouve kon rekonpans pou És 16:6ògèy yo, akoz yo te So 2:8 vekse e te vin awogan kont pèp a SENYÈ dèzame yo. 11 SENYÈ a va vin Jl 2:11tèrib pou yo, paske Li va fè tout dye sou latè yo mouri ak grangou; epi tout peyi kot a nasyon yo va Sòm 72:8-11 adore Li, yo chak nan pwòp plas yo.
12 Nou menm tou És 18:1-7 Etyopyen yo, nou va detwi pa nepe Mwen.
13 Epi Li va És 14:26 lonje men Li kont nò pou detwi Assyrie, e li va fè Ninive vin yon kote dezole, sèk tankou dezè. 14 Bann bèt sovaj va vin kouche nan mitan l, tout kalite bèt nasyon yo; ni És 14:23 grangozye, ni zagoudi va vin rete sou tèt pilye li yo. Vwa yo va chante nan fenèt yo, destriksyon va sou papòt yo; paske Li te devwale nèt tout zèv bwa sèd la. 15 Sa se gwo vil ki plen ògèy la, ki És 32:9,11 te rete an neglijans, e ki te nan kè l: És 47:8 “Se Mwen menm, e nanpwen ke mwen.” Ala dezole li vin dezole! Yon kote pou bèt repoze yo. Tout moun ki pase kote l va soufle kon koulèv e va voye pwen mare yo anlè sou li pou derespekte l.

2:1 Jr 3:3

2:2 Lam 4:11

2:2 So 1:18

2:3 Sòm 105:4

2:3 Am 5:14,15

2:4 Am 1:7,8

2:5 Éz 25:16

2:6 És 5:17

2:7 És 11:16

2:7 És 32:14

2:8 Éz 25:8

2:8 Éz 25:3

2:9 És 11:14

2:10 És 16:6

2:10 So 2:8

2:11 Jl 2:11

2:11 Sòm 72:8-11

2:12 És 18:1-7

2:13 És 14:26

2:14 És 14:23

2:15 És 32:9,11

2:15 És 47:8