28
Yon sòm David
A Ou menm, O SENYÈ, mwen rele!
Wòch mwen an, pa vin soud devan m,
paske si Ou Sòm 83:1rete silan devan mwen,
mwen va devni kon sila ki desann nan twou fòs la nèt.
Tande Sòm 140:6vwa a siplikasyon mwen yo
lè m kriye a Ou menm pou sekou,
lè m leve men m vè sanktiyè sen Ou an.
Sòm 26:9Pa rale m sòti avèk mechan yo,
avèk sila ki fè inikite yo, ki pale lapè avèk vwazen yo,
pandan mechanste nan kè yo.
Rekonpanse yo Rev 18:6selon zèv yo ak selon mechanste yo abitye fè yo.
Rekonpanse yo selon zèv men yo.
Remèt yo tout rekonpans pa yo.
Akoz yo És 5:12pa okipe zèv a SENYÈ yo,
ni travay men Li yo.
Pou sa, Li va chire yo desann, e Li p ap fè yo remonte.
 
Beni se SENYÈ a,
akoz Li Sòm 28:2te tande vwa a siplikasyon mwen yo.
SENYÈ a se fòs mwen ak boukliye mwen.
Kè m Sòm 13:5mete konfyans nan Li, e mwen
jwenn sekou.
Pou sa, kè m leve wo nèt.
Avèk chanson mwen, mwen va di Li mèsi.
SENYÈ a se Sòm 20:6fòs yo.
Li se yon defans pou sove onksyone Li yo.
Sòm 80:1 Sove pèp Ou a, e beni eritaj pa Ou a.
Devni bèje yo tou,
e bay yo soutyen jis pou tout tan.

28:1 Sòm 83:1

28:2 Sòm 140:6

28:3 Sòm 26:9

28:4 Rev 18:6

28:5 És 5:12

28:6 Sòm 28:2

28:7 Sòm 13:5

28:8 Sòm 20:6

28:9 Sòm 80:1