20
Epi Tsophar, Naamatit lan, te reponn:
“Akoz sa a, tout refleksyon k ap boulvèse m yo, fè m fè repons,
menm akoz tout anndan m tèlman ajite.
Mwen tande Job 19:3repwòch ki fè m wont.
Konsa, lespri bon konprann mwen fè m reponn.
Èske ou pa konnen bagay sa a depi nan Job 8:8tan ansyen an,
depi lòm te mete sou latè,
Ke Sòm 37:35-36viktwa a mechan yo kout,
e Job 8:13jwa a enkwayan an se pou yon moman?
Malgre wotè li ta És 14:13-14rive nan syèl la,
pou tèt li ta touche nwaj yo,
l ap Job 4:20peri nèt tankou fatra.
Sila ki te konn wè li yo va di: ‘Kibò li ye?’
Li vole ale tankou yon Sòm 73:20rèv, e yo pa kab jwenn li.
Menm tankou yon rèv lannwit, li fin Job 27:21-23chase ale.
Job 7:8Zye ki te wè l la pa wè l ankò,
e plas li a pa gade li ankò.
10  Job 5:4Fis li yo fè byen pou malere yo,
e men yo Job 27:16-17remèt byen li yo.
11  Job 21:23-24Zo li yo plen ak fòs jenès li,
men li kouche ansanm avè l nan pousyè a.
 
12 “Sepandan, Job 15:16mechanste dous nan bouch li
e li kache li anba lang li,
13 Li pito mal la, e refize lage l,
men kenbe li Nonb 11:18-23nan bouch li,
14 men manje nan vant li vire.
Li tounen pwazon vipè anndan l.
15 Li te vale richès,
men Job 20:10-21vomi fè yo retounen vin parèt.
Bondye va fè yo sòti nan vant li.
16 Li souse Det 32:24-33pwazon koulèv yo;
lang a vipè a kap touye li.
17 Li pa gade Det 32:13-14 dlo yo ankò,
ni rivyè ki koule yo ak siwo ak bòl lèt yo.
18 Li Job 20:10-15 remèt sa ke li te pran an.
Li pa kab vale l.
Afè richès a komès li yo,
li pa kab menm rejwi de yo.
19 Paske li te Job 24:2-4 oprime e abandone malere yo.
Li te sezi yon kay ke li pa t bati.
 
20 “Akoz li pa t kab kalme kè l,
li pat kab Ekl 5:13-14 kenbe anyen nan sa li renmen.
21 Anyen pat rete ke li pat devore;
akoz sa a, Job 15:29 byen li yo pat dire.
22 Ranpli ak tout bagay li, li va jennen;
Job 5:5 men a tout moun ki soufri yo va vini kont li.
23 Lè li Job 20:13 plen vant li, Bondye va voye kòlè fewòs pa Li sou li.
Lapli va tonbe sou li pandan l ap manje.
24 Li kapab És 24:18 sove ale devan zam fèt ak fè a,
men banza fèt an bwonz lan va tire frennen l.
25 L ap rale sòti parèt dèyè do li,
menm pwent glise a soti nan fyèl li.
Job 18:11-14 Gwo laperèz va parèt sou li.
26 Fènwa nèt rezève kon trezò li,
e Job 15:30 flanm dife san van an va devore li.
Li va manje tout sa ki rete nan tant li an.
27  Det 31:28 Syèl yo va revele inikite li
e tè a va leve kont li.
28  Det 28:31 Riches lakay li va pati,
posesyon li yo va ale Job 20:15nan jou kòlè Li a.
29 Sa se Job 27:13 pòsyon a moun mechan
k ap sòti nan men Bondye,
sa se eritaj ke Bondye òdone pou bay li.”

20:3 Job 19:3

20:4 Job 8:8

20:5 Sòm 37:35-36

20:5 Job 8:13

20:6 És 14:13-14

20:7 Job 4:20

20:8 Sòm 73:20

20:8 Job 27:21-23

20:9 Job 7:8

20:10 Job 5:4

20:10 Job 27:16-17

20:11 Job 21:23-24

20:12 Job 15:16

20:13 Nonb 11:18-23

20:15 Job 20:10-21

20:16 Det 32:24-33

20:17 Det 32:13-14

20:18 Job 20:10-15

20:19 Job 24:2-4

20:20 Ekl 5:13-14

20:21 Job 15:29

20:22 Job 5:5

20:23 Job 20:13

20:24 És 24:18

20:25 Job 18:11-14

20:26 Job 15:30

20:27 Det 31:28

20:28 Det 28:31

20:28 Job 20:15

20:29 Job 27:13