12
Anplis, Det 8:18sonje Kreyatè ou a nan jou jenès ou yo,
avan move jou yo rive e ane yo pwoche lè ou va di:
“Mwen pa pran plezi nan yo;”
Avan És 5:30solèy la ak limyè a, lalin nan ak zetwal yo vin tounwa,
e nwaj yo retounen apre lapli yo;
nan jou ke gadyen kay la tranble a,
e mesye pwisan yo vin Sòm 35:14koube a.
Lè sa yo k ap moule a rete san travay
akoz anpil nan yo ki manke,
e sila k ap gade nan fenèt yo vin mal pou wè.
Lè pòt vè lari yo vin fèmen akoz bri moulen an vin ba,
e yon moun va leve ak son zwazo a,
epi tout fi chanson yo va rete ba.
Anplis mesye yo va vin pè yon wo plas
ak gwo danje k ap vini a.
Lè pye zanmann nan fleri, krikèt volan rale kò l olon wout la,
e dezi gason an pa ka.
Paske lòm nan ap prale nan Job 17:3kay etènèl li a,
pandan sila k ap fè dèy yo vire toupatou nan wout la.
Sonje Li avan kòd ajan an kase,
e Za 4:2-3bòl an lò a kraze kivèt dlo la kote pwi a vin fann,
e wou sitèn nan vin kraze.
Paske konsa pousyè la va retounen nan tè a jan li te ye a,
e lespri a va retounen kote Nonb 16:22 Bondye ki te bay li a.
Ekl 1:2“Vanite sou vanite”, predikatè a di: “tout se vanite!”
Anplis akoz li te yon nonm saj, predikatè a te enstwi pèp la ak konesans. Wi, li te reflechi, chache twouve, e te aranje I Wa 4:32anpil pwovèb. 10 Predikatè a te chache jwenn bèl mò pou ekri Pwov 22:20pawòl verite yo byen kòrèk. 11  Trav 2:37Pawòl a moun saj yo tankou pwent pike bèt yo ye; tankou klou ki kloure nèt, se konsa ansanm a pawòl sila yo ye. Se yon sèl Bèje ki bay yo tout.
12 Men anplis ke sa, fis mwen, veye byen: ekri I Wa 4:32anpil liv se yon bagay san rete, e anpil devosyon a liv yo va fatige kò ou. 13 Konklizyon lè tout bagay fin tande se: Ekl 3:14Gen lakrent Bondye e kenbe kòmandman li yo, akoz se sa ki aplike a tout moun. 14 Paske Ekl 3:17Bondye va pote tout zèv nan jijman; tout sa ki kache, kit li bon kit li mal.

12:1 Det 8:18

12:2 És 5:30

12:3 Sòm 35:14

12:5 Job 17:3

12:6 Za 4:2-3

12:7 Nonb 16:22

12:8 Ekl 1:2

12:9 I Wa 4:32

12:10 Pwov 22:20

12:11 Trav 2:37

12:12 I Wa 4:32

12:13 Ekl 3:14

12:14 Ekl 3:17