Kantik A Kantik Yo
1
Kantik A (a)Kantik Yo, ki ekri pa Salomon. (a)I Wa 4:32
Jenn Fi a
Kite l bo m ak bo bouch li!
Paske (a)lanmou ou bon pase diven. (a)Kan 1:4
 
Lwil pafen ou yo santi bon.
(a)Non ou menm se tankou lwil san tach;
se pou sa ke tout jenn fi yo renmen ou konsa. (a)Ec 7:1
Rale m dèyè ou e annou kouri ansanm!
Wa a mennen m nan chanm li.”
 
Lòt Yo
(a)Nou va rejwi nan ou e fè kè kontan;
nou va leve lanmou ou wo plis pase diven.
Ak bon rezon, yo renmen ou konsa.” (a)Kan 1:4
Jenn Fi a
Mwen menm, mwen nwa; men mwen byen bèl,
O fi a Jérusalem yo, tankou (a)tant És 60:7 Kédar yo,
tankou rido a Salomon yo. (a)Sòm 120:5
Pa gade mwen konsa akoz mwen nwa;
solèy la brile m konsa.
(a)Fis a manman m yo te byen fache avè m;
Yo te fè m (a)gadyen chan rezen yo.
Men pwòp jaden pa m nan vin neglije. (a)Sòm 69:8 (b)Kan 8:11
Pale mwen, (a)ou menm nan
ke nanm mwen tèlman renmen;
ki kote ou fè patiraj twoupo ou a?
Ki kote ou konn fè l kouche a midi?
Paske poukisa mwen ta tankou yon moun
ki vwale figi li nan kote twoupo Kan 8:13 zanmi ou yo? (a)Kan 3:1-4,
 
Salomon
Si ou menm, ou pa konnen,
O (a)pi bèl pami tout fanm yo;
janbe swiv wout a twoupo a,
e fè patiraj pou jenn kabrit ou yo
akote tant bèjè ou yo. (a)Kan 5:9
Pou mwen, cheri mwen an,
ou tankou (a) pi bèl femèl cheval la
pami sa ki t ap rale cha Farawon an. (a)II Kwo 1:16, 17
10 Bò figi ou byen bèl ak zanno,
kou ou ak Jen 24:53 bèl kolye.” (a)Kan 5:13
 
Lòt Yo
11 Nou va fè pou ou dekorasyon an lò
anbeli ak pwent an ajan tou won.”
Jenn Fi a
12 Pandan wa a te sou tab li,
(a)pafen mwen te rive kote l ak bèl odè. (a)Kan 4:14
13 Sila ke m renmen an se yon pòch pafen
(a)fèy bazilik ki pase tout nwit lan antre tete mwen. (a)Sòm 45:8
14 Cheri mwen an se yon grap (a)flè
byen plase nan chan rezen I Sam 23:29 En-Guédi yo.
Konsa li ye pou mwen. (a)Kan 4:13
Salomon
15 “Tèlman ou bèl, cheri mwen an; tèlman ou bèl!
(a)Zye ou tankou toutrèl.” (a)Kan 4:1
Jenn Fi Lan
16 Gade jan ou bèl e byen agreyab, (a)cheri mwen an;
anverite, se zèb vèt ki fè kabann nou; (a)Kan 2:3, 9, 17
Salomon
17 Pilye kay nou se (a) bwa sèd
e travès yo se bwa pen. (a)I Wa 6:9, 10

1:5 És 60:7

1:7 Kan 8:13

1:10 Jen 24:53

1:14 I Sam 23:29